Falsk polisanmälan

Två kvinnliga "bloggare" som under flera år trakasserade och hotade barnfamiljer blev avslöjade med att ljuga för polisen. Därefter har Telia, Datainspektionen och Justitiekanslern utsatts för bedrägeri. Detta är en äkta falsk polisanmälan där det gick att bevisa hur de båda polisbedragarna, som påstod sig hjälpa misshandlade kvinnor >>>, medvetet ljuger för polisen.

Båda hade innan polisanmälan både trakasserat företag och barnfamiljer i deras bostäder, på internet och även deras arbetsplatser, >>> och >>>. Därefter beskrev de båda utförligt om förföljelsen på sina egna hemsidor där de flinade och skrattade åt deras utsatta offer. Annika Tiger lade även ut datavirus och falska anklagelser om barnsex på internet och sextrakasserade barnfamiljer.

Polisanmälan
katinka löfqvist annica tiger
Annika Tiger
www.tiger.se
Polisanmälan, sid 1 och sid 2 (A)
Klicka på bilderna så kommer anmälan fram
Katinka Louise Löfqvist
www.lofquist.se
Läs mer på
* >>> Annica Tiger ljög för polisen
* >>> Katinka Louise Löfqvist - sjuksköterska och pappahatare
* >>> Missbruk av internet
* >>> Skriftligt vittnesmål över Katina och Annica's hot och trakasserier
* >>> Annicas pedofilhemsida
* >>> Yttrandefrihet - annat vittnesmål.
* >>> Nodaddy
* >>> Läget i Sverige - Tänkvärda tidningsartiklar
* >>> Genusvetenskapligt iniativ
* >>> Seminarium och föredrag om "Falska polisanmälningar"
* >>> Härskartekniker
* >>> Länsrätten och a-kassan utsatt för bedrägeri
* >>> Justitiekanslern utsatt för lögn
* >>> Datainspektionen och Telia utsatta för lögn
* >>> Blev advokat Percy Bratt utsatt för bedrägeri ?
* >>> "Barndödar-ligan" på internet.
* >>> Lögnernas förklaring
* >>> Polisforskning.
* >>> Personal Annica Tiger misskötte sin anställning på Tele2 .

Falska polisanmälningar, finns dom ?
Ja, dom finns. Falska anmälningar är oftast bara en del av ett problem men är ändå det skriftliga bevis som behövs för att styrka att en hotsituation verkligen finns.

Detta är ett verkligt exempel där dessa två kvinnor bedrev långtgående trakasserier och hot mot företag och barnfamiljer trots att de båda var medvetna om att deras agerande mot barnfamiljerna var oönskade >>>.

Denna falska anmälan är bara en liten del av de bådas trakasserier mot barnfamiljerna. Båda kvinnorna beskrivs av de utsatta som farliga hot mot barnen. - "Annica Tiger är ett hot som barnen måste skyddas från", berättar en utsatt och som jämför hur de små barnen i Arboga blev dödade. Den misstänkta mörderskan var en tysk kvinna som hade psykiska problem och där den tyska kvinnan inte klarade hantera sin relation till barnens styvpappa.
I Aftonbladet berättade en annan pappa som utsattes för deras trakasserier om sin oro >>>

De båda uttnyttjade även Annica Tigers anställning på Tele2 för trakasserier mot Tele2 kunder och barnfamiljer. Ledningen på Tele2 i Kista, norr om Stockholm, var informerad om personalens trakasserier mot kunderna och Annika fick sparken från företaget.

Detta exempel belyser därför en av Sveriges mest kända polisanmälningar som är en gruppanmälan mot ett antal pappor och där de båda polisbedragarna och anmälarna Annica Tiger och Katinka Löfquist, född katinka tägtström, blev avslöjade med att de lurade falskt polisen i princip på samtliga anmälningspunkter.

Anmälan är särskilt intressant, eftersom det är en gruppanmälan, dels för att de båda anmälarna själva redan hade utfört de handlingar och brott som de anmälda papporna blev anklagade för. Men det är också av intresse att de båda anmälarna är feminister och representanter för en kvinnoorganisation, Fågel Fenix som arbeter mot kvinnomisshandel, och som blev avslöjade som stalkers och bedragare. Denna organisation var samarbetspartners med ROKS.
Dessutom visade det sig, att det var huvudelen av de framträdande ledarna som sysslade med denna form av trakasserier och kränkningar mot för dem okända barnfamiljer, >>> .

Att gruppen därutöver gör anspråk på att vara remissinstans till Socialstyrelsen i vårdnadsfrågor betonar vikten av hur viktigt det är att denna information når beslutsfattarna. Fågel Fenix medlemmar och anhängare har under flera år och med olika metoder försökt stoppa sanningen om deras sanna förehavanden. Läs mer under faktarutan.

Men det som kanske mest gör anmälan intressant är på vilket sätt anmälarna sedan använde sig av själva anmälan för att förverkliga sina egna mål. Som de flesta falska anmälningar så finns det i själva verket andra bakomliggande syften där själva anmälan blir ett redskap för att uppnå målen.

Vad är en falsk polisanmälning ?
Det innebär att anmälaren medvetet ljugit för polisen i sin polisanmälan. Det är straffbart att anmäla någon till polisen om man vet att personen faktiskt inte begått brottet. Brottet heter falsk angivelse, och stadgas i brottsbalken 15 kap 6 § 1 st.

Där anges om mened, falskt åtal och annan osann utsaga följande. -"Angiver man oskyldig till åtal med uppsåt att denne må bliva fälld till ansvar, dömes för falsk angivelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
Om han icke insåg men hade skälig anledning antaga, att den angivne var oskyldig, dömes för obefogad angivelse till böter eller fängelse i högst sex månader ".

Lagstiftningen skiljer alltså på om anmälaren medvetet eller inte medvetet ljög för polisen. Se lagen på hemsidan http://lagen.nu/

Stalking
Falska polisanmälningar är också ett skriftligt bevis på att det handlar om så kallad stalking och att de oskyldigt anmälda är utsatta. Stalking innebär en medveten, upprepad och illvillig förföljelse och trakassering av en annan person mot den personens vilja.
Det är en systematisk förföljelse och många stalkare har en person - "genesis victim", ett ursprungligt offer för stalkningen som de återkommer till. Stalkning är en fridskränkning och ett pågående brott som sträcker sig bakåt och in i framtiden
Det är också svårt att avgränsa brottet eftersom det sker fortlöpande.
Stalkning drabbar 10% av sveriges befolkning enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och utgör ett stort samhällsproblem då mellan 105 000 och 165 000 personer beräknas drabbas varje år.

Det som får en person att bli en stalker kan vara en upplevd känsla av ett obesvarat känsloliv, en psykisk störning eller neuropsykiatriska funktionsstörningar, en upplevd motgång, en känsla av vanmakt. Det kan också vara så att stalkaren känner sig oförstådd, eller känner en inbillad oförrätt.

Stalkern vill i första hand skapa en maktposition för att kunna kontrollera en annan person genom att paralysera, utföra hämnd. Gemensamt för stalkare är att beteendet återkommer som ett tydligt mönster under stalkarens livstid och många stalkare har förföljt någon tidigare. När en stalkare saknar arbete och arbetsplats anpassar den ofta sin tid för att kunna förfölja sitt offer. En sådan stalkare är för det mesta den farligaste av alla stalkare. Våld och hot om våld stegras ofta med tiden.

Enligt tidningen mitti.se (46/22), så menar Agneta Syrén kriminolog och stalkingexpert, att finns det tre varianter av stalkers: Jägaren, skällaren och den annorlunda typen.
Jägaren har en person som hon hotar +, traksserar och förföljer. Hon vill ha kontroll över sitt offer. Jägaren är ger aldrig upp och har intelligens. Skällaren däremot stalkar under en period och byter sedan offer. Oftast drabbas myndigheter snarare än personer. Många gånger en rättshaverist. Den annorlunda typen har ofta ett avvikande socialt beteende eller psykiska problem. Hon tar ofta till grovare våld än jägaren och skällaren.

Martin Grann, chef för Centrum för våldsprevention på Karolinska Institutet, har ändå några råd att ge till förföljda, >>>.

Brott som omfattar stalkning är ofta svåra att bevisa eftersom det ligger i brottets natur att det genomförs i det dolda. Ord står ofta mot ord. Stalkning är ett pågående brott, men genom systematiskt arbete kan man ta fram bevisning så att ett eventuellt åtal kan leda till dom. Här har den falska polisanmälan ett starkt bevisvärde.

Undersökningar visar att de flesta stalkers faktiskt är kvinnor och att offren är män som har högre social eller ekonomisk status. Många gånger tror kvinnan att männen är förälskad i henne, medans de flesta som tror sig att de har blivit stalkade, är kvinnor som tror att de kan återfå kontrollen i en personlig relation som fallerar.
Några kända personer som drabbats av kvinnliga stalkers är Evert Taube, Björn Skifs, Peter Wahlbeck, Mats Ronander, Carolina Gynning, ensamma mamman Johanna Toftby och sångaren Krister Sjögren:

>>> Hon vill flytta in hos mig. ...
>>> Hon skulle elda bostaden. ...
>>> Hon klättrar upp i träden och härmar en apa eller låter som en kalkon ...
>>> Advokat blev telefontrakasserade av kvinna ...
>>> Hon stalkade mig i fyra år ...
>>> Galen kvinna bröt sig in i hans hus.
>>> Fredrik Reinfeldt trakasseras av okända kvinnor.
>>> Nytt hopp för förföljda.
>>> Utsatta offer berättar.
>>> Mats Ronander förföljd av psyksjuk kvinna.

Mellan 1988 och 2000 dömdes 93 kvinnor för sexualbrott i Sverige. Dessa brott är också ofta kombinerade med stalking. En forskargrupp vid Karolinska Institutet har undersökt förekomsten av psykisk sjukdom och missbruk hos dessa 93 sexbrottsdömda kvinnor och jämfört dem med drygt 20000 slumpmässigt utvalda kvinnor i normalbefolkningen, samt med de drygt 13000 kvinnor som dömdes för icke-sexuella våldsbrott under samma period.

Enligt Karolinska Institutet kom man fram till att kvinnor som begått sexualbrott lider av psykisk ohälsa och missbruk lika ofta som andra kvinnliga våldsbrottslingar. 37 procent av de sexbrottsdömda kvinnorna hade vårdats på psykiatrisk klinik under perioden och 8 procent hade diagnostiserats med svår psykisk sjukdom (psykos). Förekomsten av psykisk sjukdom och missbruk skiljde sig inte mellan sexbrottsdömda och dem som begått andra våldsbrott.
Det är alltså inte konstigt att just stalking är kombinerat med sexbrott vilket också framkommer där de båda stalkarna Annica Tiger och Katinka Löfquist flera gånger använder sex i sina trakasserier på internet mot andra människor.

Många psykopater är också kvinnor och uppträder som kvinnliga stalkers. Ändå är begreppet kvinnliga psykopater realtivt okänt inom forskningen och det anses svårare att upptäcka en kvinnlig psykopat än en manlig. Bland annat saknas det utförlig statistik och verktyg för analys.
Annica Tiger är däremot den enda person som själv skriftligen meddelat Datainspektionen att hon kan kallas för psykopat (Dnr 495-2001), vilket kan vara ett sätt att egentligen dölja sina egna bekymmer och att skapa acceptans för sitt egendomliga beteende.

Den kända Isländska artisten Bjork utsattes för stalking av Ricardo Lopez som dokumenterade sitt eget självmord.
Filmen nedan visar också hur farlig situationen kan bli, om man drabbas av stalkers.


Två svenska kvinnliga "stalkers" som ingick i ligan som trakasserade barnfamiljer och företag >>>.
katinka löfqvist annica tiger
Katinka Louise Löfqvist, *
Född Katinka Tägtström
Annika Tiger, *

Vill du läsa mer om stalking kan du läsa regeringens utredning om förstärkt skydd för personer som utsätts för hot eller förföljelse, Stalkningsutredningen Ju 2006:09. Uppsalapolisen har också sedan ett par år en brottsofferenhet som har en egen personskyddssektionen som tidigt fångar upp dem som utsätts för stalkning, se www.tryggareuppsalalan.se.

Myndigheterna föreslår också i ett betänkande att stalkning ska utgöra ett nytt brott i brottsbalken och då kallas olaga förföljelse med straffet upp till två års fängelse. Ett grovt brott ska ge upp till fyra års fängelse, >>> och >>>.

Vilka utför och vilka drabbas av falska anklagelser ?
Undersökningar visar att det är oftast kvinnor som anmäler och i synnerhet är det pappor i skilsmässor eller vårdnadstvister som blir utsatta för anklagelserna.

Vad kostar de falska polisanmälningarna samhället ?
Beräkningar visar att den totala kostnaden är minst cirka 100 miljoner kronor per år. Kostnaden för en falsk polisanmälan hade beräknats till 5.000 kr.

Är en medveten lögnaktig polisanmälan "övergrepp i rättsak" ?
Den som ljuger för polisen i en polisanmälan är en rättshaverist och utgör ett hot och övergrepp mot alla människor i samhället eftersom personen vill urholka samhällsstrukturen till sin egen förmån. Det är naturligtvis en mycket feg, oärlig, opålitlig och illojal person utan mognad som inte kan ta ansvar för sin egen person och delaktighet i samhället.

Det är också ett sätt att försöka påvisa och utöva en makt man tror sig ha, där själva anmälan blir ett maktverktyg.

Vad krävs för att bli dömd ?
För att bli dömd för brottet krävs

* att den anmälde verkligen är oskyldig
* dels att den som anmäler känt till den anmäldes oskuld
* och dels att uppsåtet skall omfatta att få den anmälde fälld för brott

Det räcker inte att en åklagare anser att angivelsen inte är tillräckligt grundad och därmed lägger ner förundersökningen.

Skulle inte personen som anmälde ha insett att den anmälde var oskyldig, men hade skälig anledning att antaga att han var oskyldig, döms till ansvar för obefogad angivelse enligt samma paragrafs andra stycke. Det är alltså fråga om fall, där anmälningar gjorts på väldigt lösa grunder. Det räcker inte bara att anmälaren hade anledning att hysa tvivel om den anmäldes skuld, utan anmälaren måste ha haft en ganska stark anledning att anta att de begått de aktuella brotten.

I den polisanmälan som studeras i detta exempel gäller då följande enligt kraven......

* Alla de anmälda papporna var oskyldiga till brott, vilket skriftligen bevisades....Se bevisföringen >>>
* Både Annica Tiger och Katinka Louise Löfquist visste också att de anmälda papporna var oskyldiga .
* Både Annika Tiger och Katinka Louise Löfqvist hade uppsåtet att få papporna fällda för brott eftersom de angav brottsrubriceringen till
Förtal och kompletterade anmälan med omfattande mängd bilagor.

De jurididiska experter som studerat exemplet, menar att det anses styrkt att kriterierna enligt brottsbalken 15 kap 6 § 1-7 st är uppfyllda och bör betraktas som icke ringa med hänsyn till de omständigheter att de båda anmälarna själva redan utfört de så kallade brotten och det bestickande faktum att polisanmälan därefter användes och utnyttjades för deras egna syften att fortsätta trakassera barnfamiljer.

En annan omständighet menar experterna, är att de båda så aktivt förnekade sin skuld och kontaktade olika myndigheter och företag för att skylla ifrån sig, där de flera gånger medvetet ljög igen. Till det ska också läggas, att det är ett mycket stort antal av anmälningar till olika juridiska instanser som Annika Tiger utförde vilka till antalet är cirka 30 st. Dessa har kostat samhället minst 150.000 kr, och då inräknas inte den mycket stora mängd anmälningar till olika företag som hon och hennes vänner systematiskt iscensatte. Till exempel försökte Annica Tiger lura Jusititiekanslern flera gånger >>>. Annika har dessutom lurat Länsrätten och Unionens a-kassa >>>. Den stora mängden anmälningar är istället sannolikt en medveten strategi som används till andra och dolda syften. Det är också samma strategi som ofta används i samband med vårdnadsmål. När den strategin avslöjas, så styrker det istället att det finns en hotsituation mot offren som kontinuerligt blir utsatta för anmälningarna.

Ytterligare en omständighet är att de anklagade papporna tidigare, innan polisanmälan, utatts för kränkningar, hot och även personförföljelse av de båda anmälarna Annica Tiger och Katinka Löfqvist, men också att kränkningarna fortsatte efter polisanmälan och dessutom, även efter att de båda anmälarna blivit avslöjade. Till exempel utfördes den kända hotfulla mans- och pappahatar hemsidan nodaddy >>> av Annica Tiger efter det att hon avslöjats hur hon misskött sin anställning på Tele2 och avslöjats som polisbedragare.

De sakkunniga granskarna tillägger, att det går inte att bortse från att Annika Tiger utnytjade sin anställning på Tele 2 för att trakassera de utsatta offren och att hon åberopade sin anställning i samband med trakasserierna. De båda hade tidigare ringt till och kontaktat arbetsgivare till barnfamiljerna i den föräldragrupp som de båda demonstrerat sitt hat mot. Arbetsgivare som de desssutom lurade och bedrog. Stockholms kommun är ett exempel.
Det faktum att hon under sin tid som anställd på Tele2 också lärde ut på internet hur trakasserier praktiskt genomförs, är heller inte någon förmildrande omständighet.

Men det som granskarna tagit extra hänsyn till i bedömningen av den falska polisanmälan, är att annica tiger även spred förtalsrykten om nakna bilder på barn om en barnfamilj. Hon antydde falsk på internet och försökte misstänkligöra en person för sex med barn och antydde sexbilder på barn. Även om den personen inte inkluderas i polisanmälan ovan, måste det ändå läggas till, menar granskarna, som en omständighet som ger en förklarande helhetsbild av annika tigers och katinka löfqvist omfattande och samlade trakasserier mot samma grupp av barnfamiljer.

Flera barnfamiljer och drabbade anser, att Annica Tigers och Katinka Löfqvist agerande styrker deras onda uppsåt, och bara ovanstånde händelser, visar att de båda polisbedragarna utgör ett stort och allvarligt hot mot barnen och som barnen måste skyddas från. "De båda är ett hot mot barnen" - förklarar föräldrarna.

Ännu en försvårande omständighet är, att de aktivt arbetat och verkat för skadegörelse av de utsattas personliga arbeten, vilket fått till följd att de redan utsatta personerna både innan och efter polisanmälan utfördes, utsattes för ekonomisk skada och att polisanmälan blev ytterligare ett verktyg till denna skadegörelse.

Till sin hjälp i denna skadegörelse hade de bland annat följande personer:....
>>> Marina Walström, Västerås, www.tjejringen.se.
>>> Carolina Alaniva, Kvicksund, Eskilstuna, hem.passagen.se/jissa/.
>>> Den s.k "Malin Matz", hem.passagen.se/misshandel.

Vilka straffsatser gäller ?
Många menar på, att det faktiskt handlar om minst två brott.

Straffsatserna för falsk angivelse är fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Se lagen på hemsidan http://lagen.nu/

Straffsatsen för skadegörelse varierar melllan böter och fängelse i fyra år. I den meningen av att den engelska polisen blev bedragen, att många företag blev involverade och att viktiga hemsidor som myndigheterna bedömde som viktig journalistik blev förstörda, får det uppfattas att skadegörelsen skall bedömmas som grov på grund av det kulturella värdet. I synnerhet när också sveriges regeringen vände sig till de utsatta för rådgivning.
Se lagen på hemsidan http://lagen.nu/

Vad innebär falska anklagelser för dem som bllir utsatta? Utsatta vittnen berättar att de utsatts för misshandel och kränkningar.
Har man blivit utsatt för en falsk polisanmälan har man blivit utsatt för ett brott och det är naturligtvis obehagligt. En del utsatta kan reagera med ilska och hämndbegär. Andra rycker bara på axlarna. Men att bli falskt anklagad är alltid en stor kränkning och det är dessutom ett hot.

Hur påverkas nästående till de oskyldigt anklagade ?
Även närstående blir naturligtvis påverkade och många känner sig lika kränkta som brottsoffret. Barn som bevittnat våld eller falska anklagelser mot närstående kan ha rätt till brottskadeersättning enligt de nya reglerna som trädde i kraft 15 november 2006. Om brottet är ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person har barnet rätt till ersättning. Med barn avses den som var under 18 år då brottet begicks. Staten har härigenom åtagit sig ett speciellt ersättningsansvar för barn, trots att barnet saknar rätt till skadestånd från förövaren. Med uttrycket "bevittnat brott" avses att barnet har sett eller hört den brottsliga gärningen. Framför allt är det den skada, kränkningen och fara som brottet kan antas ha skapat som ska betraktas. I det enskilda fallet krävs inte någon utredning om att en psykisk påverkan ha uppkommit, statens garantier gäller vid sidan av den ersättningen. Ansökan skall inlämnas skriftligen till Brottsoffermyndigheten.
Socialtjänsten i kommunen har ansvar för att den som utsatts för brott och offrets anhöriga får stöd och hjälp. Det ansvaret omfattar numera uttryckligen barn som bevittnar våld eller andra övergrepp mot närstående vuxna. Våldsutsatta barn löper också större risk att bli kriminella vilket gör det viktigt att genast ta tag i problemet då barnet utsätts för en potentiell hot bild. Barnombudsmannen Lena Nyberg berättade i tidningen Brottsoffer, nr 5 år 2005, att Nationellt råd för kvinnofrid uppskattar att uppemot 19.000 barn per år bevittnar våld i sitt hem. Se även >>>.

Kan det finnas fördelar eller nackdelar med falska polisanmälningar ?
En viktig nackdel är att brottsoffren inte omedelbart informeras om att de utsatts för en anmälan, utan det sker först om åklagaren eller polisen gör en förundersökning. Brottet kan alltså begås i det dolda utan att motåtgärder kan sättas in. Detta medför att mörkerantalet sannolikt är mycket stort och det ger fog för att konstatera att kostnaden på cirka 100 miljoner kronor per år är en underskattad kostnad. Se bara detta exempel >>>

I de fall där själva anmälan används som ett verktyg, som i detta exempel, så kan de utsatta faktiskt vara utsatta i dubbel bemärkelse. Dels för att de utsatts för ett brott, och dels för att själva anmälan används ytterligare mot det utsatta för att ge sken av eller styrka en falsk anklagelse, som i vårt exempel och som gör att ärendet skall betraktas som "icke ringa". Till exempel, så tog båda polisbedragarna annika tiger och katinka löfqvist kontakt med barnfamiljers arbetsgivare och begärde ut underlag för att sedan trakassera de anställda på företagen, intygar en källa.

En annan viktig nackdel är, att de kvinnor som till exempel verkligen blir utsatta av kvinnomisshandel eller våldtäkt drabbas, eftersom polisens resurser används på att utreda lögner. Men det viktigaste är nog, att tilltron till de kvinnor som blir utsatta minskar, eftersom polisen inte längre kan lita på vad en kvinna berättar, se artikel >>>.

De falska polisanmälningarna slår hårdast mot dom som verkligen behöver polisens hjälp. De utsatta kvinnorna, och därför är det viktigt att lögnare som katinka löfqvist och annica tiger blir avslöjade så att medvetenheten och kunskapen om falska polisanmälningar ökar. Det är viktigt att de verkliga offren får den hjälp och stöd som de såväl behöver, utan att behöva bli ifrågasatta.

Här är några kända exempel och ämnen som har diskuterats i media där bland annat polisens resurser och insatser ifrågasatts:

>>> Hon ljög om våldtäkterna
>>> Förra året anklagades rekordmånga män för våldtäkt, 3 500 stycken.
>>> Brottmålsadvokater och rättsexperter slår larm.
>>> Nya gränser för våldtäkt
>>> Stureplansprofilerna som blev anklagade för våldtäkt, våldtäkt nr 2
>>> De tror jag ljuger, säger våldtäktsoffret
>>> Tv-läkaren Carl Troilius som inte fick utlösning
>>> Generalmajor döms till sex månader för misshandel
>>> Kvinnor hånas av polisen på semesterorten
>>> Högsta domstolen tror att kvinnan ljuger ...
>>> Högsta domstolen friade männen i Tumbamålet ...
>>> De falska anmälningarna kräver mycket energi i Norrköping....
>>> Var femte anmäld våldtäkt är falsk, menar polisen ...
>>> De flesta anmälda våldtäkter där gärningsmannen är okänd är bluff, menar polisen ...
>>> Våldtäktsfriad får en kvarts miljon ...
>>> 50 våldtäkter av en man i Jönköping ...
>>> Dömd för 500 våldtäkter utan bevis ...
>>> Hockeyspelarna i landslaget Tre Kronor ...
>>> Robinson-Robban ...
>>> Professor Leif GW Persson: Pappan är oskyldigt dömd ...
>>> Mord i Knutby med pastor Helge Fossmo och barnflickan Sara Svensson.
>>> Tito Beltran kan bevisa att åklagaren ljuger ...
>>> Tito Beltran kan bevisa att han har bilder som bevisar att Carola Häggkvist har ljugit i rätten.
>>> Tito Beltran dom och domstols protokoll ...
>>> Carola Häggkvist, Maria Lundqvist och Monica Dahlström Lannes polisanmälda för menedsbrott. ...
>>> Satt oskyldigt inspärrad - i 7 år ...
>>> Bara åtta av 95 anmälningar överlämnades till åklagare. ...
>>> Våldtäktsmisstänkt taxichaufför frisläppt ...
>>> Våldtäktsdömd frias helt av hovrätten ...
>>> Risken att oskyldig döms för sexbrott har ökat ...
>>> Kvinnliga psykopater svårare att upptäcka än manliga ...
>>> Vittnet ljög i mordrättegången om Riccardo Campogiani ...
>>> Polisen misstänks ha förfalskat våldtäktsutredning ...
>>> Skyddade personuppgifter, något hon utnyttjat till att begå många av sina bedrägerier ...
>>> Vi kan väl påstå att han har gjort sig skyldig till incest - det funkar ändå!....
>>> 20-årig kvinna anmälde att hon blivit våldtagen av en känd programledare ...
>>> Dömdes till antivåldskurs på lögner ...
>>> Dömd för att ha våldtagit sin 8-åriga styvdotter, friade mannen på alla punkter ...
>>> Diskussion ...
>>> HIV - mannen , del_2 ...
>>> DNA som bevis i rättegång...
>>> På krogen kommer vänninan ihåg att en man i sextioårsåldern våldtog kvinnans väninna. ...
>>> Det hade blivit åtal om han varit flicka...
>>> Socialdemokraterna dolde sanningen med manipulerad polisanmälan...
>>> Kostnad för kvinnors våld mot män är cirka 4 000 miljoner kronor per år...
>>> Kvinnan tog tillbaka allt – mannen döms ändå. ...
>>> Ny Brå-rapport visar att kvinnors brottslighet ökar. ...
>>> 10% av alla kvinnor blir någon gång under sitt liv utsatt för en våldtäkt. Det begås lågt räknat 20000 våldtäkter om året i Sverige, enligt Christian Diesen ...
>>> Juristen och forskaren Eva Diesen anser att polisen fokuserar för mycket på våldtäkstoffret och för lite på den misstänkta gärningsmannen. Enligt Eva Diesen beräkningar så skulle 87 procent av anmälningarna faktiskt kunna vara falska eftersom de inte leder till åtal.

En polis uppgav till YakiDa, att äntligen fick han se ett verkligt ansikte på falska anklagelser. - Tidigare hade han bara hört talas om det och kanske varit lite skeptisk. Nu vet jag hur verkligheten kan vara, -berättar han.
En fördel är alltså att ju fler falska anmälningar som avslöjas, desto mera kunskap får polisen och kan agera mera korrekt från början. Polisens resurser kan fördelas på lämpligare sätt.

Många fäder i vårdnadstvister drabbas av falska anklagelser just i samband med vårdnadstvisten. I synnerhet incest anklagelser framkommer vid separationer. Det är då som mammorna upptäcker något som de under tiden de bott och levt med mannen inte märkt något utav. En annan fördel kan därför vara att det går att avslöja anmälaren som oftast har andra dolda syften och att dessa egentliga syften kan synliggöras.

Vilka drivkrafter finns hos människor för att ljuga för polisen?
Går det att förstå varför vissa kvinnor klarar av att sitta och ljuga en polis rakt i ansiktet? Fundera själv på vad som fick dessa personer att ljuga.....

>>> 34-åring ljög om överfall ....
>>> De båda torkade sig efteråt med våtservetter ...
>>> Drömvittnet var en bluff ...
>>> Kidnappning i Rinkeby var bluff ...
>>> Min dotter ljög ...
>>> Som hämnd anmälde hon lägenhetsinnehavaren för våldtäkt. ...
>>> Kvinna dömd för påhittade våldtäkter. Anklagade sin hyresvärd för upprepade våldtäkter ...
>>> Mannen kan vara utsatt för en komplott ...
>>> Flicka ljög om kidnappning ...
>>> Fängelse för lögn om våldtäkt ...
>>> 16-årig flicka ljög om frihetsberövande ...
>>> Tonårstjejer ljög i rätten - fick fängelse (nr3)...
>>> Anmälde misshandel som hämnd ...
>>> Polisen anmäler falskt vittne ...
>>> Cykelmannen i Västerås - Två av de våldtagna har nu erkänt att de ljugit ...
>>> Hon tog tillbaka och erkände att hon ljugit ...
>>> Våldtäkten var en bluff ...
>>> Våldtäktsoffer ljög för polisen ...
>>> Norrköping, det finns inget som tyder på att hon skulle ha blivit våldtagen ...
>>> Hon ljög om våldtäkt...
>>> Tonårsflickan kände trycket från kamraterna och anmälde en 17-åring för våldtäkt. Nu åtalas hon för falsk tillvitelse ...
>>> Fängelse för lögn om våldtäkt. Skadorna var självförvållande ...
>>> Våldtäckt var bluff ...
>>> 21-årig kvinna var arg på expojkvännen då han brutit förhållandet ...
>>> Han vägrade att skiljas ...
>>> 13-årig flicka ljög om gruppvåldtäkt ...
>>> Flickans historia verkar uppdiktad ...
>>> Sexanklagade men dömdes själv ...
>>> Sjubarnsmamma smetade ner dotterns trosor med pappans sperma ...
>>> Bandspelaren räddade honom ...
>>> Mobilen friade våldtäktsdömd. Mannens egen berättelse >>> ...
>>> Hon ljög om våldtäkterna ...
>>> Ville få bort mannen - ljög om misshandel ...
>>> Anmälde falsk våldtäkt - kvinna dömd till fängelse ...
>>> Den uppmärksammade våldtäktsanmälan i Kalmar var falsk ...
>>> Kvinnor hittade på våldtäckt .......(nr1)
>>> 24-årig kvinna påstod att hon blivit misshandlad två gånger ...
>>> 23-årig kvinna i Jönköping bluffade ...
>>> 46-årig kvinna låg fastbunden i sängen, för att hämnas ...
>>> Kvinnan bluffade -sambon fick 5 år ...
>>> Mordvittne åtalas för falskt larm ...
>>> Polisen ryckte ut för att rädda kvinnan som skrek i telefonen att hon var våldtagen ...
>>> 22-årig kvinna i Falkenberg åtalas för att hon ska ha ljugit ...
>>> 19-årig kvinna i Lindesberg har dömts till en månads fängelse för falsk tillvitelse. ...
>>> Kvinna har dömts till 50 dagsböter för att hon försökt få ut pengar från sitt försäkringsbolag ...
>>> Kvinnans mamma lämnade in en anmälan till försäkringsbolaget ...
>>> Fälld för falsk våldtäktsanmälan ...
>>> Så blåste hon Sixten ...
>>> Gruppvåldtäkt på hotell i Uppsala. Kameran räddade männen ...
>>> Gruppvåldtäkt i Malmö. Igen blev kameran männens räddning ...
>>> Åtalar exhustru - riskerar hög kostnad för falsk tillvitelse ...
>>> 48-årig man som dömts i både tingsrätt och hovrätt frias nu.
>>> 34-årige mannen från Jämtland frias av hovrätten för nedre Norrland (nr4).
>>> Två kvinnor åtalas för falsk angivelse ....(nr2).
>>> Hon anmälde mig för att hon ville att jag skulle hamna i fängelse eller att hon ville ha pengar av mig .....
>>> Det kändes skönt att berätta sanningen .....
>>> Falska våldtäkter problem för polisen .....
>>> Påhittad våldtäkt läggs ner .....
>>> Åtalas för falsk våldtäktsanmälan .....
>>> Kvinna hittade på våldtäkt - man låstes in .....
>>> Våldtäktsserien: "Tänk om hon anmäler falskt" .....
>>> Flickan har tagit tillbaka anmälan och bett om ursäkt för anklagelserna .....
>>> Springnota blev falsk våldtäkt .....
>>> Kvinna åtalas efter lögn om våldtäkt .....
>>> Ett eller flera av de kvinnoöverfall som spred oro i Norrköping i höstas var påhittade .....
>>> För att enklare kunna skilja sig ljög kvinnan om att hennes man våldtagit henne. .....
>>> Styvdotter ångrade sexanklagelse. .....
>>> Åklagare vill fria våldtäktsdömd .....
>>> Svenska män är lättlurade .....
>>> Friad för våldtäkt begär miljonskadestånd .....
>>> Styvdotter ångrade sexanklagelse .....

Här kan du se en film där en kvinna blir avsöjad med att ljuga för polisen, samtidigt som hon blir filmad med kamera.


Att använda sig av lögnen som maktmedel för att åstadkomma en fördel till sin egen förmån beskrivs idag som den 8:e härskartekniken och har utvecklats av YakiDa, >>>.
I de övriga fallen som beskrivs ovan så har drivkrafterna varit alltifrån svartsjuka, psykisk sjukdom, hämnd till egen ekonomisk vinning. Men dessa drivkrafter slutar oftast med lögnen som teknik.
Amerikanska forskare har konstaterat att 60% av våldtäktsanmälningarna var falska. Journalister har kommit fram till 50%. De syften som forskarna angav var att 20% handlade om hämnd, 20% handlade om att kompensera egen skuld och skam, 12% handlade om att dölja otrohet och 9% handlade om mental störning.

Många anser att det istället var ett äkta "mans- eller pappahat" som var drivkraften och som utlöste den falska polisanmälan som Annika Tiger och Katinka Löfquist utförde. De båda anmälarna kände faktiskt inte, eller hade inte någon koppling, till de utsatta föräldrarna. Båda uttryckte också sitt hat på internet över barnfamiljerna på sina respektive dagbokshemsidor. Det gick också att styrka skriftligen att deras pappa/mans-hat var så starkt att de medvetet gick in för att utsätta små barn, för att komma åt och skada barnfamiljer. Det händer att kvinnor som känner ett starkt pappahat till och med dödar barn. Detta i kombination av den falska polisanmälan styrker att både Annica Tiger och Katinka Löfquist utgör ett stort och farligt hot mot barnen, och som barnen måste skyddas från. Se bara Arboga fallet där två småbarn mördades. Den misstänkta var en hatisk kvinna och där beteendemönstret är precis lika med Tiger och Löfquist.

Beteendemönster: Hata - hota - pappa - barn - personförföljelse - döda barn.

Läs mer om
>>> Annicka Tiger
>>> Katinka Löfqvist
>>> Barnen som blev dödade i Arboga

Det går ändå inte att bortse från möjligheten att det också kan ha varit en mental störning som fick Löfqvist och Tiger att ljuga hos polisen. Båda två berättar också utförligt på internet om sina mentala och psykiska bekymmer och det är mer sannolikt att det var deras mentala bekymmer som utlöste deras "mans- och pappahat".

Tidningsartiklarna ovan visar dessutom, att det var ett antal personer som medvetet deltog i de falska anmälningarna, se (nr1, nr2 , nr3 och nr4). Att det är flera personer som deltar i anmälningsförfarandet innebär alltså inte, att sannolikheten ökar för att sanningen ska komma fram. Det visar även vårt exempel, där katinka löfquist och annica tiger gemensamt ljög för polisen på Södermalm polisstation i Stockholm.

Även hat går många gånger att förklara, om det inte är orsakat av psykisk sjukdom. Hat som drivkraft kan vara förödande och starkare än de övriga drivkrafterna. Ett forskarlag i England med Bassem Habeeb vid Hollins Park Hospital menar, att Adolf Hitlers judehat finns i syfilis-teorin. Adolf Hitler ska, enligt uppgifter ha fått könssjukdomen syfilis från en judisk prostituerad i Wien år 1908 och Hitler ägnar sedan hela 13 sidor åt sjukdomen som han kallar "den judiska sjukan" i sin bok Mein Kampf. Teorin stöds även av anteckningar från Hitlers personlige läkare Theo Morell som antecknade att Hitler led av hudproblem, humörsvängningar med våldsinslag, storhetsvansinne, mani och paranoia, vilket är typiska drag på sviter efter obehandlad syfilis.

Motsvarande kvinnliga karaktär möter man i den svenska feminismens förebild Valerie Solanas som skrev det feministiska manifestet SCUM. Författaren Valerie Solanas (1936 -1988) var feministisk teoretiker och levde som prostituerad och knarkare under stora delar av sitt liv. Se artiklar >>> och >>>
Till skillnad mot sin kvinnliga motsvarighet så försökte Adolf Hitler ändå lösa problemet med alternativa metoder. 1941 beställde Hitler en sexdocka i syfte att begränsa alla de könssjukdomar som florerade bland de tyska soldaterna, >>>

Både Adolf Hitler och Valerie Solanas var författare som bägge förespråkade utrotning av människor. I SCUM-manifestet står det följande - "Barnapappan är en slug, lismande schimpans, som i en epok av jämställdhetssträvanden kan ta makten över reproduktionen från oss kvinnor. Mansidioterna blir våra bästa allierade. Vi måste se till att spela ut dem mot barnapapporna, för att förlöjliga och förnedra barnapapporna så mycket som möjligt. Barnapappan är vår farligaste fiende, han inser vilka vi är och vad vi står för. Han arbetar natt och dag, politiskt och juridiskt, privat och offentligt, för att få kontroll över reproduktionen inte bara inom familjen utan också bortom den. Han skyr inga medel, precis som vi. Barnapappan har insett vad det handlar om - en strid på liv och död, pappan är vår intelligentaste och farligaste fiende, han måste förintas med alla till buds stående medel.". Dessa rader kan förklara grunden till hatet och attackerna mot pappor från Annica Tiger och Katinka Löfqvist och deras kvinnliga vänner som deltog i trakasserierna mot barnfamiljerna, >>>.

Valerie Solanas feministiska manifest SCUM hyllas också av ROKS, riksorganisationen för kvinnojourer. Deras företrädare Ireen von Wachenfeldt bekräftade också sin uppfattning att "Män är djur" och att "Män är värre än djur", se >>> och >>> och >>> och >>> . ROKS uppfattning är dock inte unik. Redan på 1500 talet hölls en rättegång mot råttor i Frankrike. Advokaten Bartholomé Chassenée blev berömd då han insåg att allt pekade på att hans klienter var skyldiga och att de hade ryktet mot sig eftersom skörden var förstörd. Men advokaten Bartholomé lyckades med att förhala rättegången flera gånger med olika motiveringar. Bland annat menade han, att en enda kallelse till rättegången inte räckte eftersom råttorna var spridda över landet och hade lång resväg. Domaren godkände hans argument. Den läxan lärde sig rättsväseendet och redan år 1903 avrättades i New York elefanten Topsy med växelström av uppfinnaren Thomas Edison inför en publik på 1 500 personer. Topsy hade dödat en djurskötare som försökte mata den med en glödande cigarett. Därefter år 1916 hängdes en annan elefant också utan föregående rättegång. Hängningen skedde i den amerikanska staden Erwin efter elefanten trampat ihjäl sin vårdare. Många menar på att det svenska rättsystemet är på samma nivå när det gäller falska polisanmälningar och värderingen av män, vilket kan bekräftas av förre Jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström som meddelade att svenska män nu är som Talibanerna i Afganistan >>>

Elefanten Topsy hade träsandaler med kopparsulor och anslutna elektroder

Har samhället råd med falska polisanmälningar ?
Nej. Det är orimligt att tillåta en onödig samhällskostnad på 100 miljoner kronor per år eller att tillåta att samhällsstrukturen vittrar sönder på grund av att ingen politiker törs konfrontera kriminella brottslingar. Läs mer om polisens resurser, >>>.

Varför talas det inte om falska polisanmälningar ?
Det är inte politiskt korrekt och idag finns det få politiker som vågar ta tag i problemet. Hade det däremot varit män som stått för huvudelen av utförandet av falska polisanmälningar hade motåtgärderna förmodligen sett helt annorlunda ut. Idag finns inte ens några motåtgärder.

De utsatta/ de polisanmälda blir inte ens informerade så att brottet kan bli avslöjat. Jämför det med skillnaden av att om någon begär en kreditupplysning om en annan person så måste de omfrågade bli informerade om vem som begärt ut upplysningen.

I Sverige upplever människor otrygghet och känner rädsla för att utsättas för brott. Det är kränkande att behöva anpassa sitt liv av rädsla för att utsättas för detta brott. Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt och oacceptabelt att ingen politiker kan/vill arbeta för att öka tryggheten i vårt land.

Vad kan man göra för att minska antalet falska polisanmälningar ?
I Sverige har man börjat tillämpa metoden att brottsoffer och brottslingen träffas så att brottslingen blir medveten om vad den orsakat för skador. Kränkningarna kan i vissa fall då kännas mildrande om de som ljugit för polisen går tillbaka och ber om förlåtelse, och att brottsoffren får se och höra hur brottslingen ber polisen om ursäkt.

En annan åtgärd skulle kunna vara att omgående informera de utsatta/ de polisanmälda så att brottet kan bli avslöjat. Det är viktigt att det informationen sker skyndsamt så att inga bevis hinner förstöras eller försvinna. Se artikel >>>

I särskilda fall så skulle en annan åtgärd också kunna vara att en rättspsykiatrisk undersökning genomförs med syftet att ta reda på om anmälan genomförts under allvarlig pskykisk störning. Grundtanken är att om anmälaren varit sjuk så ska hon inte ställas till svars för sina falska anmälningar. De flesta som genomgår en paragraf 7-undersökning har eller får någon typ av psykiatrisk diagnos, även om bara hälften blir dömda för vård. Har en person en psykossjukdom anses hon lida av en allvarlig psykisk störning. Till exemepl kan hon ha paranoida vanföreställningar, kan höra röster, ha hallucinationer eller andra störningar som får personen att agera onormalt. Personen har helt enkelt tappat verklighetsförankringen. En paragraf 7-undersökning är den så kallade "lilla sinnesundersökningen" och tar cirka 1.5 till 2 timmar att genomföra. Det kan räcka med att man vet att personen tidigare haft psykiska besvär eller att det verkar som att personen inte verkar må så bra. Kommer man då fram till personen har psykiska besvär kan med fördel en stor psykiatrisk undersökning användas, så kallad RPU. Enligt intyget som uppges från läkaren Inger Steen på vårdcentralen i Bro Kungsängen, kan Annika Tiger på grund av medicinering lida av liknande psykiska problem, se >>>. Med den vetskapen borde polisen omedelbart genomfört stor och komplett psykisk undersökning av Annika och då hade troligen bilden klarnat varför Annika Tiger ljuger och sprider förfalskade uppgifter.

Själva tillvägagångssätt med att utföra flera anmälningar, istället för en, är ett vanligt mönster vid falska polisanmälningar och borde vara en indikator på att allt inte står rätt till hos personerna. Denna signal var mycket tydlig i exemplet som redovisas här och polisen borde haft resurser och rutiner för att snabbt vidta lämpliga åtgärder. Till exempel, bör nu polisen ges resurser så att när de får in en anmälan genast informerar anmälaren om konsekvenserna om anmälaren ljuger och att de som blir anmälda genast blir informerade om att de blivit polisanmälda. Till exempel kan poliser få kurser hos advokatsamfundet hur man avslöjar en lögnare >>> . En annan åtgärd är att skapa tillförlitliga vittnesuppgifter, >>>.

Det är också viktigt att sprida informationen till exempel i skolor, kvinnojourer och fängelser. Särskilda kurser och studiecirklar skulle kunna anordnas för att diskutera de strukturer i samhället som skapar detta imaginära maktverktyg.

De juridiska förutsättningarna måste också bli likvärdiga. En obalans i rättssystemet med olika förutsättningar ger utrymme för att en part kan känna trygghet i att använda systemet till sin egen fördel, utan att bli drabbad av någon eftergift. Lagen och tolkningen av innehållet måste vara lika, oberoende av vilka personer som är inblandade. Olikheten återspeglas enkelt med följande exempel:..

>>> Nya gränser för våldtäkt ...
>>> Lagen könsdiskriminerar kvinnor ...
>>> Är män och kvinnor lika inför lagen? ...

>>> Kvinnor diskrimineras inför lagen? ...
>>> Hon bara skojade lite grann ...
>>> Flicka erkände - friades i rätten ...
>>> Domstolar tror främst på kvinnor ...
>>> Kvinnor blir könsdiskriminerade ...
>>> Hon kan inte dömas till fängelse eller vård ...
>>> Bara någon procent av kvinnliga pedofiler åtalas ...
>>> Kvinnliga sexbrottslingar får lindrigare straff ...
>>> Allt kan inte vara våldtäkt. Det handlar i värsta fall om EN osynlig sekunds åldersskillnad ...
>>> Mejade ner sin man i fyllan - frias ...
>>> Tio tecken på pappadepression ...
>>> Bara en kvinna kan vara i ett upprivet tillstånd eller i trångmål.

Kvinnojourerna runt om i landet gör ett fantastiskt arbete, många gånger friviligt och utan ekonomisk ersättning. Hjälpsökande som vänder sig till kvinnojourerna måste kunna känna förtroende för att det är seriösa personer bakom organisationerna. I synnerhet när de hjälpsökande är utelämnade och i svåra situationer. Så här berättar en stackars flicka att hon inte vågade gå till polisen >>> och >>>.
Idag saknas det rutiner för falska anmälningar och oftast vet man inte hur man ska hantera bedragare. Kvinnojourerna behöver få rutiner och verktyg som gallrar ut element som Annica Tiger, Marina Walström och Katinka Löfquist.
Det kan vara lämpligt att det upprättas databaser som både kvinnojourer och polisen får tillgång till. I dessa kan det finnas uppgifter på vilka kvinnor som ljuger för myndigheterna, se exempel på databas >>> och även hur Bratts Trattmodell kan vara ett lämpligt verktyg, >>>.
I samband med att någon person avslöjas som bedragare kan det förslagsvis även finnas en slags "Haveri- eller Lögnkommision som analyserar vad som fått personen att göra en falsk anmälan, eller ljugit för myndigheterna.
Jourerna kan inte ha medlemmar som ägnar sin tid till att trakassera, förtala, hota, ljuga för polisen och förstöra för både mammor, barn och företag. Annars blir inte kvinnojourerna trovärdiga. Hjälpsökande måste kunna känna trygghet med att möta proffessionella människor. Att inte ta tag i problemet med falska anmälningar är att svika dom som verkligen behöver skydd och stöd. Kvinnojourerna behöver stöd, riktlinjer och kunskap för att kunnna ge de mest utsatta kvinnorna och barnen den hjälp och de stöd de såväl behöver. De är rädda för att inte bli tagna på allvar. Se artiklarna hur illa det kan sluta om de kriminella elementen inte gallras bort från verksamheten:...

>>> Fällande domar om kvinnojourer ...
>>> Hovrätten i kvinnojourmål ...
>>> Vi vet ingenting, vi kan ingenting. Socialtjänsten präglas av okunskap ...
>>> Bortförd flicka överlämnad till pappan ...
>>> Psykolog kritiseras av Socialstyrelsen ...
>>> Hon tror att de sociala myndigheterna och domstolen har blivit manipulerade av fadern ...
>>> Gärningsmammaprofil ...
>>> Mamman har hållit barnen gömda i flera månader, trots utredning på utredning ...
>>> Jag kan inte skydda mitt eget barn. Jag vet inte ens om hon lever. ...
>>> Brottslingarna Berit Söderström, Kerstin Scherman och Ingela Engstrand lämnar sina uppdrag. ...
>>> Kvinnojour i Tranås, Umeå och Halmstad. ...
>>> Kvinnojourerna utbildar frivilliga. ...
>>> Skyddad identitet nytt vapen i vårdnadstvister. ...

Vi kan inte blunda längre och måste våga tala om allvarliga problem som dessa modiga kvinnor ändå vågat göra, se artikel >>>. Framför allt så har allmänheten rätt att få bli upplysta om konsekvenser, kostnader och ges möjlighet att diskutera de förändringar i samhället dessa falska polisanmälningar innebär. En förändring är till exempel att polisen inte kan utnyttjas fullt ut och onödig tidspillan läggs på fel resurser. Se artikel >>>

Det är också viktigt att polisen får reda på vilka kvinnor som ljuger och sprider falska anklagelser, som till exempel barnsex, pedofili eller barnporr. En polisen har uppgett, att avslöjandet om Tiger och hennes kompanjoner är en mycket värdefull information och är tacksam att det avslöjas vilka kvinnor som sprider falska rykten, se exempel, >>>. Det ovanliga är att de avslöjade ryktesspridarna är kvinnor som påstår sig vara misshandelsoffer med egna hemsidor. Den allmänna uppfattningen i samhället är att de som ljuger för polisen med falska anmälningar ska straffas riktigt ordentligt, >>>. Utnyttjande av barn är ett av de vidrigaste brotten som kan begås och bestraffas hårt av samhället, men att sprida falska anklagelser om detta brott bör betraktas lika.

Annika Tiger har spridit ett sådant falskt rykte på internet i sin dagbok. Se bildbevis >>>. Läs mera om Annika Tiger >>>
Katinka Louise Löfquist
Annika Tiger
Att problemet med falska polisanmälningar är komplicerat styrks av Aftonbladet som räknar fel i sin statistikredovisning >>>.
Tidningen anger nämligen, att det totala antalet anmälda våldtäkter år 2006 till 4 208 st. Av dessa leder 12% till åtal (4208*12%=505 st). Av dessa leder sedan 78% till fällande dom (505*78%=394 st). Och 394 fällande domar är 56% mer än 252 stycken, som Aftonbladet felaktigt anger. Dessutom råkar färgerna i tårbitarna hamna fel >>> , men korrekt redovisning borde varit enligt denna figur >>>. Med sådana här metoder försöker media förstärka sina budskap för att lura läsarna. Se även artikel polisens arbete >>>.

Liknande vilseledande information vidarebefodras av kvinnojourer till tingrätterna för att påverka domstolarna till kvinnornas förmån. Kvinnojouren i Huddinge och deras representant Laila Leyman har till exempel genomfört sådan lobbyverksamhet till nämdemännen i domstolar.

Även avslöjandet om hur den kända feministiska journalisten Liza Marklund ljög om boken Gömda, visar också på hur komplicerat problemet är då myndigheterna utsätts för lögner och falska anklagelser. Som så ofta när det handlar om falska anklagelser fanns det en pågående vårdnadstvist som huvudorsak, men hela historien är egentligen ett politiskt projekt, enligt Lisa Marklund. Handlingen börjar utspela sig i Oxelösund och precis som i fallet med Annika Tiger och Katinka Löfqvist bygger historien på lögner och bedrägerier som myndigheterna ständigt blir utsatta för.
Läs mer om kvinnomisshandelsligan - "Mias systrar" som trakasserade myndigheter, barnfamiljer och företag, >>>.

Under korrekta omständigheter och allt fungerar som det ska, så ska 100% av alla polisanmälningar leda till fällande domar. Av till exempel alla anmälningar om våldtäkt så leder endast 9,4% (394/4208=9,4%) till fällande domar. Det är orimligt att ett rättssystem accepterar en avvikelse på 90,6%, (100-9,4=90,6%).
Kursverksamheter med Genusvetenskaplig inriktning och polishögskolan borde analysera och dra slutsatser över fenomenet falska anmälningar och dess betydelse för samhällsutvecklingen. Rättsväsendet måste få kunskap vilka strukturer och samband som utvecklar och ligger bakom kvinnors brottslighet och benägenhet att ljuga för polisen. Enligt forskaren Eva Diesen beräkningar så uppfattas att 87 procent av anmälningarna kunna vara falska eftersom de inte leder till åtal. Korrekt statistik behövs därför som beslutsunderlag.
Det kan vara samma samband som orsakar falska polisanmälningar som förklarar Knutbymorden. "När man lever i en bubbla enligt helt egna regler kan det orimliga verka helt logiskt." Så förklarar Eva Lundgrens bok "Knutby-koden" hur mordet i församlingen kunde ske, >>>.

Åtgärder måste vidtas för att minska antalet falska anmälningar, annars kan aldrig rättssystemet nå målet med 100%. Om rättssystemet istället accepterar att målet aldrig kan uppnås, är det rimligt att begära att systemet redovisar vad medborgaren kan förvänta sig av rättsystemet, eller åtminstone vidtar åtgärder för att sträva efter målet på 100%. Därför att medborgarna vill ha ett 100% säkert rättssystem och betalar för det. Jämför bara rättegångarna om Stureplansprofilerna som frikändes i tingsrätten men fälldes i hovrätten och där två helt olika bedömningar vann företräde vid olika tillfällen.

Se de olika bedömningarna:
>>> Tingsrättens dom.
>>> Nämdemannens syn.
>>> Den anklagades syn.
>>> Hovrättens dom (pdf).

>>> En kvinnlig journalist om medias roll.
>>> En kvinnlig journalist egna privata reflektioner, del 3, del 4
>>> Ett liknande fall, men i Nyköping.
>>> Ett liknande fall, men i Umeå.
>>> Ett liknande fall i hovrätten, men då var det en man som blev våldtagen av en kvinna.
>>> 15 advokater i öppet brev till justitieminister Thomas Bodström .
>>> Mammor görs till brottslingar enligt fem feminister .
>>> Läkare blir rädd för rättssystemet .

>>> Människors levnadssätt fastställdes år 2007 av svensk domstol.

Många anser därför, att falska polisanmälningar är det tydligaste tecknet på ett hot mot demokratin eftersom anmälningarna är ett bedrägeri mot den folkvalda instution som folket måste kunna ha förtroende för. För den som ljuger för polisen och gör en falsk anmälan visar ett förakt mot alla dom som verkligen behöver polisens hjälp. Man kan påstå, att falskanmälarna skrattar och spottar åt andra verkligt drabbade, för sin egen vinning skull.

Tar inte myndigheterna falska polisanmälningar på allvar och vidtar kraftiga motåtgärder, kan aldrig 100% rättsäkerhet uppnås och heller inte ens komma i närheten.

Tänk på detta nästa gång du läser om en kvinna som har blivit våldtagen på riktigt eller när du själv råkar illa ut och behöver hjälp, och polisen inte kommer i tid.

För mer information, se Domstolsväsendets rättsinformation, och sök under fliken "Avancerat" efter målnummer B5385-02. Ange 'Svea hovrätt' som domstol/myndighet.


* Anmärkning (A): Polisanmälan lades självklart ner utan förundersökning. ....
* Anmärkning 1: I fall orginalhemsidan har tagits bort från någon tidning har istället länkningen ersatts med en skärmdump från tidpunkten då orginalsidan fanns. ....
* Anmärkning 2: Idag vid hemsidans publiceringsdatum är "Stalking" som begrepp ännu ej straffbart enligt svensk lag. Detta kommer troligen att ändras . Ingen av de nämda personerna har därför ej blivit fällda i domstol för "stalking", även om de själva utförligt har beskrivit på internet vad de själva har utfört
* Anmärkning 3. Källa www.daddys.blogg.se .


Uppdaterad 2019-09-15Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se