Polisforskning

Projektnamn: Polisen.

Ledmotiv: Kunskap är en nyckelfråga i dagens samhälle när det gäller brottsbekämpning.

Bakgrund och syfte: Sveriges rättsvårdande instanser saknar adekvat information, kunskap och verktyg för olika typer av kriminalitet beroende på i vilket utvecklingssteg kriminaliteten befinner sig.

Det finns därför ett behov av att bland annat snabbt och effektivt kunna skaffa och analysera indata i lämpliga teoretiska modeller för att kunna göra lämpliga bedömningar.

Yakida ska bedriva forskning, ordna seminarier, ta emot gästforskare, driva kursutveckling och vidareutbildning.

Projektmål: Yakida ska bli en av de ledande i Sverige inom polisforskning. Yakida ska publicera och gratis tillhandahålla för användaren information och verktyg för analys och utvärdering. Verktygen ska helst vara utformade i Excell. Verktygen ska ha mycket hög användarvänlighet. Verktyget ska kunna användas fritt av såväl privatpersoner, företag och myndigheter.

Modellerna skall vara genusanpassade och innehålla bedömningar inom till exempel straff- och processrätt, sociologi, genusvetenskap, rättsmedicin, sannolikhetslära, teknisk vetenskap och materialvetenskap.

Styr och referensgrupp: Enligt projektplanen.

Projektkostnad och resurser: Enligt projektplanen.

Tidplan: Enligt projektplanen.

Modelldesign: Modeller ska helst ha ett grafiskt gränssnitt som tydligt beskriver risker och även ge förslag på behandlingsåtgärder. Det grafiska gränssnittet ska var skiljt från analys- och beräkningsdelen

Indata och artiklar: Data från officiell media ska analyseras och slutsatser redovisas.

* DNA som bevis i domstolar, >>>


Modeller och verktyg:

* Ankan:
Den tidigare SARA-modellen är otillräcklig och saknar de viktigaste frågor som bör ingå i en riskanalys. De saknade frågorna handlar om lögner, vårdnadsfrågor och otrohet som nu finns med i Ankan. Se exempel, >>>


* Bratts tratt:
Verktyg för att kunna göra lämpliga trovärdighetsbedömningar. Se exempel, >>>

* Psykopaten:
Verktyget beskriver skillnaden och sambanden mellan en gärningsmannaprofil och med beskrivning av psykopati.
Se exempel, >>>
* "Riskfaktorn för oro":
Verktyget ger användaren möjlighet att dokumentera sin oro. Se exempel, >>>
Här är ett ifyllt exempel i excell på hur det kan användas, >>>* "Beslutsamhetsfaktorn vid seperation":
Verktyget ger användaren möjlighet att dokumentera sin innersta vilja. Se exempel, >>>
Här är ett ifyllt exempel i excell på hur det kan användas, >>>


* "Personlighetstest":
Verktyget ger användaren möjlighet att dokumentera personligheten hos en individ.
Här är ett ifyllt exempel i excell på hur det kan användas, >>>* "Ljugindexet Tiger" - Utveckling pågår:
Verktyget ska ge användaren möjlighet att mäta och analysera en lögnare för att kunna bedöma om det föreligger psykisk sjukdom som orsak till varför personen ljuger.

* "Fördomar, finns dom och hur fördomsfull är du ?"
Verktyget ska ge användaren möjlighet att mäta och analysera sina personliga attityder avseende män, kvinnor, homosexuella och invandrare, >>>.
Uppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se