version 1.17
Jämställdhet
Makt
Fördelningar
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
1
Livslängd (år)
Förmånen av att få leva längre innebär dessutom att högre medellivslängd ger större tillgodohavanden av pensionsmedel. Enligt finansdepartementet, så överför genomsnittsmannen en miljon kronor till genomsnittskvinnan, som därmed får ett positivt livsnetto, medan mannen har ett negativt livsnetto. Kvinnor går plus vid 84 års ålder och män vid 90 år,
* Finansdepartementet; Välfärd nr 2005 sidan 13, Obs, Yaki's beskurna version (pdf) >>>
83
78
1
0
1
0
2
Andel anställda i offentlig verksamhet (%)
Offentlig verksamhet är all verksamhet som inte drivs i privat regi. Inkluderar privata företag med social karaktär som dagis- och äldreomsorgverksamheter med offentliga bidrag och som tidigare varit helt offentliga inräknas. Gäller även Svenska kyrkan men inte millitär, polis eller brandkår då de har särskilda behörighetskrav.

Här har tagits särskild hänsyn till att partiet "Feministiskt parti" (Fi) har 91% kvinnliga styrelseledamöter jämfört med 9% manliga.
Det har också tagits särskild hänsyn till att genusvetenskapliga instutioner vid landets universitet har 92% kvinnliga anställda, jämfört med motsvarande 8 % manliga.

Noteras kan att Swedbanks "Jämställdhetsindex för år 2008" anger att av de 24 svenskregistrerade företagen på OMX-börsen är andelen anställda 35,6% kvinnor och 64,4% män. På Swedbank är 68% av de anställda kvinnor.

90
10
1
0
1
0
3
Andel anställda chefer i offentlig verksamhet (%)
Enligt källor och rapporter. Innefattar all offentlig verksamhet, se ovan pkt 2. Inkluderar privata företag med social karaktär som dagis- och äldreomsorgverksamheter med offentliga bidrag och som tidigare varit helt offentliga inräknas. Gäller även genusforskningen inom olika offentliga verksamheter där denna räknas som separat delfaktor. Gäller även Svenska kyrkan men inte millitär, polis eller brandkår då de har särskilda behörighetskrav.
95
5
1
0
1
0
4
Andel anställda jurister/rådmän/åklagare i domstolsverksamhet (%)
Gäller alla offentliga verksamheter .
65
35
1
0
1
0
5
Andel lärare (%)
Innefattar även lärarstudenter.
75
25
1
0
1
0
6
Andel journalister (%)
Innefattar även arbetslösa journalister.
55
45
1
0
1
0
7
Andel med "tunga och farliga arbeten" (%)
Obs omvänt förhållande. Räknat utifrån vad det svagaste könet skulle uppge som tungt och farligt arbete i det enskilda fallet. Gäller fysiskt tunga och farliga arbeten. Ej psykiskt betungande arbeten.

 • Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöstatistik Rapport 2010:1, Arbetsskador år 2009, >>>
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Publikation 0170-10,
  Olyckor och kriser 2009/2010, sidan 116 tabell 1 och 2, >>>


15
85
1*
0*
Ej makt faktor
Ej makt faktor
8
Andel brukare av offentliga transportmöjligheter (%)
Innefattar även brukande av vägar. Dock ej båtar eller flyg.
50
50
0
0
Ej makt faktor
Ej makt faktor
9
Andel könsanpassade lagar (%)
Lagar som skriftligen är anpassade eller särskrivande efter kön. Exempelvis:
 • Kvinnofridslagen
 • Sexköpslagen
 • Föräldrabalken
 • Brottsbalken, till exempel 3 kap, 3§ om barnadråp.

100
0
1
0
1
0
10
Andel rökare (%)
Rökare belastar genom eget val andra för sin egen tillfredställelse.

Observera skillnaden i betraktelse jämfört med pkt 11, vilket är att det är lagligt att röka. Det är nämligen inte kriminellt att röka vilket därmed gör att ett högre värde innebär en förmån.

70
30
1
0
Ej makt faktor
Ej makt faktor
11
Andel kriminella (%)
Kriminella belastar genom eget val andra för sin egen vinning. Innefattar även mobbing och trakasserier av olika slag och lagförda och ej lagförda kriminella handlingar. Även osynliga kriminalitet som t.ex stöld av arbetstider som tex hämtning och lämning på dagis ingår, otillåtna rökpauser, fortkörningar, med mera. Även sjukhus- och dagispersonals egen otillåtna konsumtion av patienters mat. Varje kriminellt tillfälle av varje enskild individ räknas.
Som underlag har används officiell statistik, officiella uppgifter, underlag från vårdnadstvister och underlag från domstolar.
Obs. Här har omvänt förhållande använts vilket innebär att ena könet gynnas av att vara mindre kriminellt belastat.

 • BRÅ, Brottsförebyggande rådet, Rapport 2008:23, Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007, >>>
 • BRÅ, Brottsförebyggande rådet, Rapport 1999:15, Kvinnors brottslighet, >>>
 • Lunds universitet, Avdelningen för Allmän Psykiatri & Rättspsykiatri, Malmö, Kompendium i Psykiatri för rättsväsendet, Professor Sten Levander, >>>

Definitionen för en kriminell handling, enligt Aristoteles c:a 350 fKr, vilken också har tillämpats här:

 • Brottet är en handling som är förbjuden i skriven lag
 • Gärningspersonen har utfört handlingen
 • Hon visste vad hon gjorde, ( har ont uppsåt för att tillfredställa egna önskningar och behov)
 • Hon visste att det var fel, (Har en moralisk kompetens)
 • Hon kunde ha handlat annorlunda ( har en fri vilja och handlingsförmåga).

Allmän info:
Metropolit- och IDA-projekten är två svenska studier som studerat vilka som begår brott och som ger samstämmiga resultat. Mindre än 2% av befolkningen (eller noga räknat 3.6% av männen och 0.4% av kvinnorna) står för drygt hälften av den samlade kriminaliteten. Skulle dessa personers brottsbenägenhet reducerades till "normal" nivå skulle kriminaliteten halveras. De "tillfälleskriminella" utgör 96% av befolkningen och står för ungefär 40% av samhällets totala brottslighet. De är framför allt brottsaktiva under tonårstiden.

Den starkaste faktorn som skiljer kriminella från resten av befolkningen är kön. Män står för 90% av den totala lagförda kriminaliteten och för 95% av våldsbrotten. Den näst starkaste faktorn är ålder.

Barn som utsätts för det första övergreppet sker oftast i åldern 8-12 år. De flesta förövare är män, men man uppskattar att 5-15 % av de sexuella övergreppen utförs av kvinnor. (85/15-regeln)

Huvudelen av mobbingrelaterade fall inom arbetslivet sker på kvinnodominerade arbetsplatser.
Mammor eller andra kvinnliga nära står för största delen av misshandel mot de mindre barnen.

Enligt Pof. Sten Levander kan kriminella delas in i 5 grupper:

 • Tillfällighetskriminella, 96% av befolkningen, 40% av brotten
 • Friska återfallsbrottslingar, 1,5% av befolkningen, 35% av brotten
 • Halvsjuka återfallsbrottslingar, 0,5% av befolkningen, 15% av brotten
 • --------Gräns för Allvarlig Psykisk Störning (APS) ------------
 • Primär allvarlig personlighetsstörda personer med ev utvecklat psykos och missbruk, 0,5% av befolkningen, 5% av brotten.
 • --------Gräns för Tillräknelighet ------------
 • Människor i psykos, sinnessjuka, demenssjuka, medvetslösa, 1,5% av befolkningen, 5% av brotten.

Se även punkt 12 nedan

50
50
0
0
Ej makt faktor
Ej makt faktor
12
Andel våldsutsatta (%)
Innefattar allt våld, fysiskt och psykiskt. Innefattar även ej lagfört våld och trakasserier. Här andel % av respektive kön som angett sig utsatt av det motsatta könet.

Några exempel:
 • USA: Charlene L. Muehlenhard; Stephen W. Cook; Journal of Sex Research, 1559-8519, Volume 24, Issue 1, 1988, Pages 58 – 72, resultat:... 63% av männen hade våldtagits, >>>,
  • Oönskade sexuella handlingar;......kvinnor 98%, män 94%
  • Oönskade samlag;....... kvinnor 46%, män 63%
 • USA: Clark University, Massachusetts, Doktore Denise Hines år 2010:
  • 96 % av amerikanska män har fått utstå allvarlig psykisk misshandel av sin kvinnliga partner.
  • Över 90 % av amerikanska män har fått utstå allvarlig fysikst våld av sin kvinnliga partner
 • USA: Centers for Disease Control and Prevention i Atlanta Georgia, American Journal of Public Health i maj 2007: 70 % av amerikansa män har fått stryk av sin kvinnliga partner.
 • England: University of Central Lancashire, professorn John Archer: 29% av kvinnliga collegestudenter erkände i en studie att de slagit sin pojkvän utan att något hot eller våld från hans sida förekommit.
 • England: Campaign Group Parity. 40% av offren i relationsvåldet är män.
 • Finland: Rättspolitiska rådet. 9% av pojkarna - mot bara 2% av flickorna uppger att de blivit slagna eller sparkade av sin partner, >>>
 • Finland: Polisen, Pojkarna uppgav drygt 20 procent och av flickorna ca 15 procent att de senast har utsatts för misshandel under det gångna året, >>>
 • Finland: Centralförbundet för barnskydd i Helsingfors. Heikki Sariola studie om förekomsten av incest, 2-5 promille av barnen utsätts för sexuella övergrepp i hemmet,
 • Sverige: Slagen dam, >>>
 • Sverige: Dubbelt så många pojkar jämfört med flickor utför sexuella handlingar mot sin vilja, >>>
 • Sverige: 40 procent av männen får stryk av sina kvinnor, >>>..
 • Sverige: 70 % av svenska män har fått stryk av sin kvinnliga partner, >>>..
 • Sverige: Över 60 % av kvinnorna har användt våld mot sina män. (Enkät resultatet borttaget av Aftonbladet, men visas på Yakida i sin helhet, >>> , sida1, sida2) ...
 • Sverige: 22% av de dömda för kvinnomisshandel var kvinnor, >>>..
 • Sverige: I 15-29% av 4 398 granskade anmälningarna från år 2000 om kvinnomisshandel var förövarna kvinnor, >>>..
 • Sverige: Kvinnor lika våldsbenägna som män i parförhållanden, >>>..
 • Sverige: Kvinnor erkänner att de själva har tagit initiativ till våld inom sina relationer, >>>..
 • Sverige: Mammor eller andra kvinnliga nära står för största delen av misshandel mot de mindre barnen, Rapport 2008:23, Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007, sidan 382-383; >>>..
 • Sverige: Våld i nära relationer, >>>..
 • Sverige: Stockholms universitet, Kriminologiska institutionen, D-uppsats i kriminologi
  Vårterminen 2006,
  Våld mot män i nära relationer, >>>..
 • Sverige: Stockholms universitet, Sociologiska institutionen, Examensarbete på påbyggnadskurs i sociologi, Vårterminen 2003, SLAGEN MAN - fyra former av mansmisshandel, >>>..
 • Sverige: Lunds universitet, Centrum för genusvetenskap, Kandidatuppsats, Vårterminen 2006, Kvinnors våld mot kvinnor, En jämförande studie av könsmaktsanalysen och våld i lesbiska parrelationer, >>>..
 • Sverige: Enligt svenska studier misshandlas i Sverige årligen drygt 1 procent av alla kvinnor varav 80-90% utav utförarna är män, resp 10-20% kvinnor. 80 procent av männen har varit alkoholpåverkade vid misshandelstillfället. Nästan hälften av de kvinnor som sökt vård på Huddinge sjukhus efter misshandel var själva alkoholpåverkade och knappt en tredjedel hade egna missbruksproblem. I 25 procent av polisanmält våld har det rört sig om en engångsföreteelse. 30 procent av misshandlade kvinnor bedöms ha ett alkoholmissbruk.

Se även punkt 11 ovan

50
70
1*
0*
Ej makt faktor
Ej makt faktor
13
Andel positiv särbehandling (%)
Som t.ex några exempel:

 • Gratiserbjudanden,
 • Rabatter,
 • Jobbanonnsers särskilda utformning,
 • Tjänstetillsättning till arbeten med krav på kvinna. T.ex inom kultur- och genusområden.
 • Betygsättning inkl. särskilt finanserierade utredning med riktade extra stödinsatser ifall pojkars betyg är bättre än flickors. T.ex som i Växjö.
 • Kvinnliga domare och polisers könsfavorisering.
 • Tillgång till sekretessmarkering hos myndigheter med hjälp av kvinnojourer.
 • För kvinnor gratis stöd, hjälp och rådgivning inför rättegångar och juridiska tvister.
 • Lägre straffpåföljder.
 • Behagligare avdelningar på häktet t.ex öppna kvinnoavd. på Kronobergshäktet.
 • Kommunala stödinrättningar endast för kvinnors behov, t.ex sommarkurser, stödsamtal
 • Kvalitet på toalettpapper i offentliga myndigheter.
 • Kvotering till bolagsstyrelser.
 • Uteslutning av män till vissa tjänster, affärer, utbildning och skolor.
 • Uteslutning av män till särskilda klubbar, fester, simhallar, hotell, gym, forskning, tävlingar, musikutbildningar, mässor och resor. Detta ingår i EU-direktivet om fredade zoner för kvinnor.
 • Gratis vakteskort för kvinnor.
 • Billigare taxi,
 • Särskild stadbyggnadsplanering
 • Manipulation av IQ-tester till kvinnans fördel
 • Misstänkliggörande av män vid anställningar, tex på daghem.
 • Föräldraledighetens längd.
 • Könsstympning tillåts på män, men inte utav kvinnor, ej heller svanskupering på hundar.
 • Dyrare bilförsäkringar för män.
 • Statsanställda kvinnor får särskild vidareutveckling.
 • Särskilda ekonomiska bidrag till kvinnliga företagare, s.k Kvinnopeng.
 • Lån utan säkerhet och ekonomiska bidrag från ALMI företagspartner till kvinnor som vill starta eget.
 • Särskilt firande av den kvinnliga kroppen, t.ex firande av Vaginadagen och Kvinnodagen.
 • Satsningar mot våld: 800 miljoner per år för kvinnor. 0 kr för män.
 • Satsningar för kvinnligt företagande. 0 kr för män.
 • Lättare för kvinnor att få statliga jobb. Även som poliser.
 • Upprättande av s.k Jämställdhetsjourer, t.ex i Växjö.
 • Eget politiskt parti (Fi) som får ekonomiska offentliga bidrag. Partiet har 91% kvinnliga styrelseledamöter jämfört med 9% manliga
 • Nästan varje politiskt parti har egna könsbundna avdelningar.
 • Kvinnliga chefers stödinsatser för att få fram andra kvinnliga chefer.
 • Stödinsatser och särskild utbildning för att få kvinnor att få jobb och även för att kunna göra karriär.
 • Högre löneutveckling än män, se även pkt 41.
 • Frimurarna endast för män. Dessa är dock självfinansierade.
 • Särskilda satsningar för långtidssjukskrivna kvinnor, typ projektet Fyrklövern i Göteborg eller som på Hellidens folkhögskola i Tidaholm i samarbete med Försäkringskassan
 • Särskilt riktade kultursatsningar, t.ex stöd till kvinnliga filmare.
 • Kvotering till företagsledande befattningar:
  • Kostnads- och konsekvensberäkning ger en förväntad försämring av svenska börsnoterade företag på cirka 20%, enligt amerikanska forskare. Detta motsvarar ca 360 miljarder av börsens samlade värde på 1.800 miljarder och som direkt påverkar hela pensionssystemet negativt. Detta för att cirka 70 kvinnor skall komma in i styrelser.
 • Högre löneutveckling vid barnledighet än arbetande män.

Löneutveckling se pkt 41.

99
1
1
0
1
0
14
Andel beslutande i hemmiljö/bostad (%)
Sovrum, kök och vardagsrum och semester.
75
25
1
0
Ej makt faktor
Ej makt faktor
15
Andel falska polisanmälningar (%)
Falskanmälare belastar genom eget val andra för sin egen vinning. Gäller endast polisanmälningar av det motsatta könet oberoende av relation eller art av brott. Innefattar alla falskanmälningar och då både är lagförda som ej lagförda anmälningar. Av mängden falska anmälningar är det respektive köns andel av de falska anmälningarna som avses där hela eller väsentliga delar av anmälan innehåller medvetet påhittade uppgifter. Dvs av 100 falska anmälningar är sannolikheten 15% att en anmälan som är falsk eller obefogad kommer från en man.

När det sen gäller den totala mängden anmälningar mot det andra könet, (sanna och falska) till polis och andra myndigheter, som t.ex socialkontor, så finns det underlag som pekar på, att det dessutom kan vara så att 15% av alla anmälningar av män är falska eller obefogade. Eller även uttryckt så här: Om en man gör en anmälan så är sannolikheten 15% att den är falsk eller obefogad. Med andra ord att någon har medvetet ljugit (helt eller delvis) i sin anmälan av det andra könet till en polis- eller åklagarmyndighet eller annan överordnad funktion, som till exempel socialkontor.
Yakida gjorde en enkel överslagsberäkning och fann att motsvarande siffra skulle kunna vara 61% för kvinnor och 29% för män. Det går därför att anta ett motsvarande intervall med en sannolikhet inom 15%-29% för män respektive 61%-85% för kvinnor. Se en överslagsberäkning >>>.

Obs: Här görs ingen skillnad mellan "Falsk tillvitelse" eller "Falsk angivelse", utan båda räknas in i begreppet som "Övergrepp i rättsak". Gäller anmälningar där hela eller väsentliga delar av anmälan innehåller medvetet påhittade uppgifter för att i eget syfte att skapa sig en egen fördel. Gäller inte anmälningar som kan betraktas som överdrivna i väsentliga delar. Här har använts en skiljelinje mellan vad som kan anses som påhittade jämfört med vad som kan anses vara överdrivna påståenden.
Som underlag har används officiell statistik, officiella uppgifter, underlag från vårdnadstvister och underlag från domstolar.

Några exempel:

 • Holland: Anklagelser om sexuella övergrepp i vårdnadsmål visat sig vara obefogade i 95% av fallen, >>>
 • USA, Flygvapnet: 60% av anklagelser om våldtäkt var falska av de undersökta fallen.
 • USA, Tidningen Washington Post: 40% erkänner själva att de ljugit om anklagelser av våldtäkt.
 • USA: Clark University, Massachusetts, Doktor Denise Hines år 2010:
  • 67% av amerikanska män har blivit falskt anklagade om misshandel.
  • 15% av amerikanska män har blivit falskt anklagade om barnsex.
 • USA, FBI: 40% av polisanmälningarna av våldtäkt var falska, >>>.
 • USA, Purdue University: I 41 procent av fallen erkände kvinnan till polisen att hon ljugit ihop anklagelsen.
 • New Zealand, Polisen: 64% av polisanmälningarna av våldtäkt var falska och att falska våldtäktsanklagelser har blivit en affärsverksamhet för kvinnor.>>>.
 • Sverige, Christian Diesen och Eva Diesen: 29 procent av våldtäkterna kan vara falska, >>> .
 • Sverige, Christian Diesen: 90 procent av våldtäktsanmälningar leder inte till domstol, >>> .
 • Sverige, Eva Diesen: 87 procent av våldtäktsanmälningar leder inte till domstol, >>> .
 • Sverige, Polisen i Göteborg: De flesta anmälda våldtäkter där gärningsmannen är okänd är uppdiktade, >>> .
 • Sverige, Polischefen i Skaraborg : 50 procent av våldtäkterna har aldrig ägt rum .
 • Sverige, Polisen lurar domstolarna med falska anmälningar, >>> .
 • Sverige, Polisen 95% av alla våldtäktsanmälningar läggs ner utan åtgärd, >>> .
 • Sverige, Brottsförebyggande rådet, rapport 2008:23, sidan 403, 2:a stycket om "Övergrepp i rättssak", >>>.
 • Sverige, United Nations Office on Drugs and Crime, Professor Liz Kelly, 2% är falska anmälningar, >>> och >>>.
 • Sverige, Feminist gjorde 100% falska anmälningar, >>> .
 • Sverige, 80% av alla anmälningar om alla sexualbrott kan vara falska, >>> .
 • Sverige, Lögnen som härskarteknik, >>> .


85
15
1
0
1
0
16
Andel objektifiering av kroppar i reklam och media (%)
Synlighet. Hur mycket ett kön syns i media.
50
50
0
0
Ej makt faktor
Ej makt faktor
17
Andel utförare av skuldbeläggning och nedvärdering av andra könet (%)
Utsatthet. Andel kön som skuldbelägger det andra könet. Till exempel kvinnliga journalister som skriver negativt om män.

Några exempel:
 • Förslag om att män inte ska få arbeta heltid,
 • inte använda datorer, Ulla Inezdotter, ordförande för kvinnojouren i Helsingborg
 • inte vistas ute i det offentliga rummet, Stina Jeffner, doktor i Sociologi vid Uppsala Universitet och Roksordföranden Ireen von Wachenfeldt
 • inte åka i allmänna kommunkationer,
 • misstänkliggöras om eventuellt sexköp,
 • inte få arbeta på dagis, Ulla Inezdotter, ordförande för kvinnojouren i Helsingborg
 • inte få statliga medel för jämställdhetspolitiken.
 • män ska beläggas med extra mansskatt.
 • anklagas för att ge kvinnor hjärtinfarkt.
 • Män kallas för gubbslem av kvinnor.
 • kvinnor kallas för bitterfittan och monsterfittan av kvinnor.
 • Män jämställs värre än djur och som talibaner i Afghanistan, Partiledaren Gudrun Schyman + Roksordföranden Ireen von Wachenfeldt + Jämställdhetsminister Claes Borgström + konstnären Johanna Rytell.
 • Utbildning av fastighetsskötare om mäns våld.
 • Att beslut fattade av endast män borde förbjudas i lag, Socialdemokratiska S-kvinnor, Makthandboken sidan 1.
 • Att män använder sig av härskartekniker, Socialdemokratiska S-kvinnor, Makthandboken sidan 11.
 • Tidigare jämställdhetsminister och f.d vice statsminister Margareta Winberg uttalar:
  - "Underligt att inte fler kvinnor hatar män",
  - "Männen begår brott och fokus måste naturligtvis sättas på det kön som bär skulden".
  - "Jämställdheten får svenska män att slå".
  - "Alla män är potentiella våldtäksmän"
  - "Männen kostar sjukvården mer än kvinnorna".
  - "Varför kan inte ni berätta om männen som talibaner eller allmänt otrevliga typer?

 • Den svarta mannen är alltid den vita kvinnans slav, - Mona Näslund, Domsjö.
 • Herrarna skall försvinna, dom skall brinna i brasan, ROKS
 • Författaren Aase Berg blir så lycklig av besinningslöst våld mot män.
 • Kvinnor har ett helhetsperspektiv i större utsträckning än vad männen har, - Annika Billström, gatu- och fastighetsborgarråd i Stockholm
 • Att hundar lyssnar bättre på kvinnor än vad män gör.
 • Att hundar ger mer kärlek till kvinnor än vad män gör.
 • Att det införs köpstopp för män på Systemet
 • Att det byggs särskilda parker för bara män
 • "Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet", integrationsministern Mona Sahlin. >>>
 • "De närmaste fem åren skall alla vita, långa, heterosexuella, blonda och blåögda män mellan 40 och 50 år ställas längst ner i anställningshierarkin, i universitetskorridorerna, på tidningsredaktionerna och i bolagsstyrelserna.", Kurdo Baksi i SvD den 9/1 -09. Bror till ordföranden för Socialdemokratiska kvinnoförbundet och före detta socialdemokratiska riksdagsledamoten Nalin Pekgul >>>
95
5
1
0
1
0
18
Andel artiklar i reklam och media (%)
Synlighet. Enligt källor och rapporter
50
50
0
0
0
0
19
Andel negativa artiklar i reklam och media (%)
Utsatthet. Enligt källor och rapporter. Obs omvänt förhållande.
20
80
1*
0*
1*
0*
20
Andel vårdnadshavare (%)
Enligt källor och rapporter

 • Cirka 80% av föräldraförsäkringens dagar tas ut av kvinnor.
 • Cirka 80% av alla vårdnadstvister om enskild vårnad tillfaller kvinnor


75
25
1
0
1
0
21
Andel förvärvsarbetande timmar (% tim av 40 timmar)
Kvinnor förvärvsarbetar 23 timmar i veckan. OBS. Omvänt för jämställdhet

Enligt källor och rapporter. Några exempel:

 • Rapport till finansdepartementet 2008, (jpg) >>>.
 • SCB Tidsanvändningsstudien 2001, (jpg) >>>
 • SCB Arbetskraftsundersökningen 2007 i tabell, (jpg) >>>
 • SCB Tidsanvändningsstudien 2001. Obs, Yaki's beskurna version (pdf), >>>.
 • SCB Välfärdsbullentinen nr 3 2002, sidan 5. Obs, Yaki's beskurna version (pdf), >>>.
 • SCB Välfärd nr 1 2009, sidan 23, Inkomstskillnader. Obs, Yaki's beskurna version (pdf), >>>.

58
100
1*
0*
0
1
22
Andel skattebetalande av arbetsför ålder (%)
Enligt källor och rapporter. Obs omvänt förhållande.
44
56
1*
0*
Ej makt faktor
Ej makt faktor
23
Andel bidragstagare (%)
Alla personliga bidrag. Bostadsbidrag, barn,studiebidrag. Sjukbidrag.
75
25
1
0
Ej makt faktor
Ej makt faktor
24
Andel tvångsinkallade för tjänstgöring (%)
Gäller dock ej from år 2010, men stor del av befolkningen har genomfört tvångsinkallning tidigare.
0
100
1*
0*
Ej makt faktor
Ej makt faktor
25
Andel högskolestudenter (%)
Enligt källor och rapporter.
Ingen hänsyn är tagen till att högskoleutbildning är extra lönsam för ett visst kön, se då pkt 41 om internränta.
62
38
1
0
1
0
26
Andel pensionärer (%)
Innefattar alla typer av pensionärer, hel-deltid och sjukpensionärer
55
45
1
0
1
0
27
Andel sjukvårdstagare (%)
Innefattar brukare av mediciner, vård, sjukvårdnätter, utnyttjande av rehablitering och vård i alla former.
65
35
1
0
Ej makt faktor
Ej makt faktor
28
Andel sjukskrivna (%)
Innefattar all typ av sjukskrivning. Hel-deltid och alla antal sjukdagar.

* Joakim Palmes utredning "Välfärdsbokslut", konstaterade att 38 procent av samtliga sysselsatta män och 46 procent av alla sysselsatta kvinnor anser sig ha ett psykiskt påfrestande arbete. Bland kvinnliga lärare, socialsekreterare, sjuksköterskor och verksamma inom psykiatrisk vård var motsvarande andel nästan dubbelt så hög, 80 procent eller mer.
Kvinnor drabbas oftare än män av utbrändhet på jobbet. På fyra år har diagnosen utbrändhet ökat med 50 procent för dem som jobbar i kommuner och landsting. Kvinnor drabbas mest. 1997 gällde knappt 20 procent av alla sjukskrivningar i kommuner och landsting utbrändhet. I år väntas siffran bli nästan 30 procent. 29,8 procent av kvinnornas sjukskrivningar beror på utbrändhet, mot 26,5 procent av männens.

65
35
1
0
Ej makt faktor
Ej makt faktor
29
Andel av "utanför samhället" (%)
Belastar INTE genom eget val andra. Innefattar hemlöshet, missbrukare, prostitution.
* Fler pojkar än flickor på gymnasiet säljer sexuella tjänster, >>> och >>>

Obs. Jämför pkt 10 där skillnanden är att frågan avgörs genom individens egna medvetna val och dessutom att ingen annan drabbas av detta val.

40
60
1*
0*
Ej makt faktor
Ej makt faktor
30
Andel lögnare (%)
Av en mängd lögner är det respektive köns andel som avses. Avser andelen lögnare oavsett lögnens karaktär eller storlek. Inkluderar även "lilla nödlögnen". Dvs av 100 lögner är sannolikheten 15% att en lögnen kommer från en man. Eller uttryckt, det kön som ljuger oftast.
Enligt källor och rapporter. Några exempel:

 • USA, Författaren Susan Shapiro Barach om lögnen, >>> .
 • England, Magasinet "Thats Life" intervjundersökning, >>> .
 • England, "The Guardian" om fadermålstest i England, >>> .
 • Sverige, var 20:e barn har en oäkta pappa, vilket innebär att ca 450.000 svenskar har en oäkta pappa, >>> .
 • Sverige, Lögnen, >>> .
 • Sverige, Brottsförebyggande rådet, rapport 2008:23, sidan 375, tabel 1. om "Mened" 52/48%, >>>.


85
15
1
0
1
0
31
Andel politiker (%)
Innefattar både kommunala, staliga och landsting och även förtroendeuppdrag.
47
53
0
1
0
1
32
Andel av förmögna (%)
Gäller en förmögenhet eller tillgångar över en miljon kronor. Äktenskapsförord inräknas.
15
85
0
1
0
1
33
Andel företagsledare och styrelserepresentanter (%)
Enligt källor och rapporter i både offentlig och privat verksamhet.
25
75
0
1
0
1
34
Andel chefer i privat verksamhet (%)
Enligt källor och rapporter

 • USA år 2006, Gallup undersökning, 63% av kvinnorna och 75 procent tycker män är bättre chefer, >>>.
 • England år 2010, 40% av kvinnorna och 34 procent tycker män är bättre chefer, >>>
35
65
0
1
0
0
35
Andel i personalorganisationer i privat verksamhet (%)
Enligt källor och rapporter
75
25
1
0
1
0
36
Andel åtgärder och bidrag för att stärka ett kön (%)
Alla grupp- eller organisationsbidrag med tydlig könstillhörighet. Inkl. regering och organisationers åtgärder och bidrag.
80
20
1
0
Ej makt faktor
Ej makt faktor
37
Andel lön för samma arbete (%)
Gäller månadslön för samma tjänst under samma förutsättningar. Borträknat mammaledigheter och hämtning o lämning på dagis och VAB-dagar + rökpauser. Beräkningen skall helst göras utifrån producerad mängd arbetsresultat/timma alternativt ska arbetet uttryckas i kilowatt/tim.
Några exempel:

 • Jämställdhetsombudsmannen 2003, >>>
 • Jämställdhetsombudsmannen 2008, >>>
 • Wikipedia om löneskillnader mellan män och kvinnor, >>>
 • Sverige, SACO 2003, Löneskillnadernas utveckling bland SACO-förbundens medlemmar mellan 1996 och 2001, sidan 8, figur 1, >>> .
 • Sverige, SACO 2009, Olika kön-olika lön, Löneskillnader mellan kvinnor och män i 76 akademikeryrken, sidan 23, figur 3, >>> .


50
50
0
0
0
0
38
Andel av lågstatusyrken (%)
Fördel för den som har minst andel.
38
62
1*
0*
Ej makt faktor
Ej makt faktor
39
Andel av högstatusyrken (%)
Fördel för den som har högst andel.
48
52
0
1
Ej makt faktor
Ej makt faktor
40
Andel av arbetslösa (%)
Fördel för den som har lägst andel.
Underlag från år 2007 (www.scb.se)
64% av kvinnorna arbetar heltid och 89% av männen
45
55
1*
0*
Ej makt faktor
Ej makt faktor
41
Lönsamhet av eftergymnasial utbildning. S.k Internränta (%)
Fördel för den som har lönsammare avkastning på sin utbildning.

 • Sverige, SACO, Livslöner 2002, sidan 14, tabell 5, >>> .

Positiv särbehandling se även pkt 13.

8
5
1
0
1
0
42
Andel av deltidsarbetande (%)
Fördel för den som har möjlighet att frivilligt kunna få arbeta deltid.
* Landsorganisationen (LO) Rapport: Arbetstider 2009, >>>

 • Det finns 3 929 400 miljoner anställda i Sverige
 • 27 % av de anställda arbetar deltid, dvs 1 056 200
 • 41 % av kvinnorna, dvs 812 400 arbetar deltid, varav 76 % för att de frivilligt arbetar deltid.
 • 12 % av männen, dvs 243 700 arbetar deltid

77
23
1
0
Ej makt faktor
Ej makt faktor
43
Andel av könsanpassade skolor och utbildningar (%)
Avser det kön som har egen tillgång till skolor och utbildning. Fördel för det kön som kan gå i egen könsanpassad skola eller utbildning och där det andra könet utestängs.
100
0
1
0
1
0
44
Andel av dem som arbetar efter 67 år (%)
Fördel för den som har möjlighet att gå i pension tidigast och därmed kunna ges pensionsersättning längre tid. Underlag från år 2009 (SPV)
34
66
1*
0*
Ej makt faktor
Ej makt faktor
45
Andel av skulder (%)
Fördel för den som har möjlighet att leva med lägst skulder som då också blir mindre ekonomiskt belastad. Avser andel av summan av båda könens skulder. Underlag från år 2007 (www.scb.se)
44
56
1*
0*
Ej makt faktor
Ej makt faktor
46
Andel med fattigdomsrisk efter 65 år (%)
Fördel för den som har lägst risk för fattidom. Avser respektive köns risk. Underlag från år 2003 (http://ec.europa.eu/social/)
14
7
0
1
Ej makt faktor
Ej makt faktor
47
Andel av uttnytjare av hushållsnära tjänster. (%)
Fördel för den som har subventionerad skattereduktion. Avser respektive köns andel. Underlag från år 2007 (http://www.scb.se)
57
43
1
0
Ej makt faktor
Ej makt faktor
48
Andel valdeltagande vid riksdagsvalen 2006. (%)
Fördel för den som röstar. Avser respektive köns andel av sitt eget kön.
(http://www.scb.se)
84
82
1
0
1
0
49
Andel av resp kön med privat pensionssparande. (%)
Fördel för den som har eget pension. Avser respektive köns andel av sitt eget kön.
Underlag från år 2007.
(http://www.scb.se, Arbetskraftsundersökningar)
45
37
1
0
Ej makt faktor
Ej makt faktor
50
Rättsäkerhetsandel. (%)
Fördel för den som har högst rättsäkerhet i rättslig situation avseende det andra könet. Avser respektive köns andel av möjlig rättsäkerhet.
Se några exempel:
 • Att fullvärdig bevisföring saknas och individer ändå kan fällas:
  • Fallet med Tito Beltran
  • Fallet med Billy Butt
  • Fallet med allmänläkaren och obducenten i DaCosta-målet.
  • Fallet med Stureplansprofilerna
  • Mia i boken Gömda.
 • Att polisen inte har brottskoder för mansmisshandel
 • Att polisen inte utför videoförhör med män utan bara med kvinnor
 • Att polis och jurister utsätts för lögnaktig lobbing, t.ex av kvinnojourer.
 • Att kvinnojourer är delaktiga i polisiärt arbete. T.ex gömmer barn.
 • Att inte mäns polisanmälningar tas på allvar.
 • Att fördelningen av könen hos rådmän i en domstol är snedfördelad.
 • Att lagarna är köndfördelade. Se pkt: 9.
 • Att fördelningen av könen hos dem som skriver personalia och utredningar är snedfördelad.
 • Att det inte förkommer en seriös forskning för lika villkor mellan könen.


100
50
1
0
1
0
Beräkning 1: Summaberäkningen av "förmåner/fördelar" per kolumn som varje kön uppår.
Varje kön kan således högst få 100% fördelar inom varje kategori av makt respektive samhällsfördelar. 1= Förmån eller fördel, 0= ingen förmån eller fördel
summa(1-50)/antal(1-50) summa(1-50)/antal(1-50) summa(1-50)/antal(1-50) summa(1-50)/antal(1-50)
Beräkning 2: Indexberäkningen för jämställdhet respektive makt. D.v.s skillnaden mellan summorna som också tydligast beskriver skillanderna mellan könen.. (Max(Q14:R14)-Min(Q14:R14)) (Max(Q14:R14)-Min(Q14:R14))
Anm: - * Innebär omvänd fördel i förhållandet.
- Hänsyn är inte tagen till andelen kön av hela populationen.
- Verksamhet kan antingen vara offentlig eller privat.
Källor: - Yakida, Genusvetenskaplig forskning >>>
- Yakida, Jämställdhetsutveckling under 2000-talet >>>
- Yakida, Härskartekniker >>>
- Yakida, Lögnen >>>
- Yakida, Övriga modeller >>>
- Yakida, Hänvisningar >>>
Revideringar: - Version 1.17:
- Punkt nr 50 tillkommer.

- Version 1.16:
- Punkt nr 48+49 tillkommer.

- Version 1.15:
- Beräkning av beröringspunkter tillkommer.

- Version 1.14:
- Punkt nr 47 tillkommer.

- Version 1.13:
- Punkt nr 46 tillkommer. Punkt 11 omräknas.

- Version 1.12:
- Punkt nr 45 tillkommer.

- Version 1.11:
- Andelen kriminella, punkt 11 omräknas.

- Version 1.10:
- Metodberäkningen ändras och tar nu hänsyn till antalet påverkansfaktorer.

- Version 1.09:
- Punkt nr 43 tillkommer.

- Version 1.08:
- Punkt nr 40+41 tillkommer.

- Version 1.07:
- Punkt nr 40 tillkommer.

- Version 1.06:
- Differens i andelen av kön tas bort ur beräkningen.
- Punkt nr 29 tillkommer.

- Version 1.05:
- Differens i andelen av kön tas med o beräkningen.
- Punkt nr 38+39+40 tillkommer.


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se