Lögnernas förklaring:

Lögnen - behövs den?
Det finns flera legitima sätt att ljuga på som människor accepterar. Trollkarlens arbete till exempel går ut på att ljuga, för åskådaren vill bli bedragen. Problemet med ohederligheten är att alla lögner är till för att dölja sanningen och en lögnare måste då bära en mask för att övertyga sin omgivning. Ordet hycklare kommer från grekiskan och innebär att man spelar en roll med en mask i en föreställning. Man är inte den man utger sig för att vara. Inom politiken, vetenskapen, kvinnojourer och juridiken är detta inte ovanligt. Vetenskapsmannen Jan Hendrik Schön ansågs vid 31 års ålder som fysikens underbarn men avslöjades då hans påstådda resultat visade sig strida mot fysikaliska lagar. Den norske cancerforskaren Jon Sudbo avslöjades med att förfalskat minst tre cancerrapporter och han hävdade att Ipren, Treo och magnecyl ökade risken för hjärtinfarkt, men det patientregister han hänvisade till fanns inte vid den tidpunkten. Wu Sook Hwang från Sydkorea blev världsberömd då han hävdade att han år 2004 lyckats klona fram mänskliga embryon. Men även det var bluff. Han dömdes dock till två års fängelse.

Några politiker som avslöjats med att "ljuga" är Lalia Freivalds, den svenske fd utrikesministern då hon i strid med yttrandefriheten förnekade all inblandning i att stängt ner en privat hemsida. Maria Borelius, den svenska handelsministern, då sa att hon inte haft råd att betala skatten till städhjälpen hon anlitade. Ulrica Schenström avslöjades som "lögnare" då hon inte berättade uppriktigt när hon drack sig berusad med en journalist när hon hade jourtjänst.
Tranås Kvinnojour blev avslöjad då de tre brottslingarna Berit Söderström, Kerstin Scherman och Ingela Engstrand lurade tingsrätten men sedan avslöjats då ett vittne trädde fram och berättade i hovrätten hur det verkligen låg till. Därefter trädde Umeå och Halmstad kvinnojourer fram och erkände att även de agerat i strid mot domstolarna.
I exemplen ovan möter lögnarna omgivningen fullt medvetna om att de har ljugit och fortsätter dessutom ogenerat att ljuga tills de överbevisas.
En annan politiker som också avslöjats är Gudrun Schyman som dömdes för skattebrott. Gudrun Schyman avslöjades även med att anlita svart städhjälp och hon plagierade dessutom en artikel från internet för att publiceras i hennes eget namn i tidningen Kristanstadsbladet. Folkpartisten Maria Carlshamre är dömd för brott mot bokföringslagen och kulturministern Cecilia Stegö betalade inte tevelicensen. Dessa tre kan man kalla för bedragare utan att de kanske i egentlig mening ljugit.

Det måste alltså finnas något som gör att vissa människor är mer oärliga än andra. Samhället byggs upp utifrån principen att alla ska vara ärliga och därför blir skillnaden mellan lögnare och sanningssägare en viktig samhällsparameter som ger konsekvenser som alla drabbas utav, till exempel behovet av ett rättssystem.

David Runciman, amerikansk politisk teoretiker menar på att demokratin förutsätter att politiker inte ska vara helt uppriktiga och att medborgarna ska vara förberedda på att man inte ska förvänta sig fullständig ärlighet från någon. Människan kan inte ens förvänta sig vara helt ärlig mot sig själv vilket bevisades då psykologen Elisabeth Loftus i ett antal experiment visade hur lätt det är att få människor att minnas saker och händelser som aldrig har inträffat. Det är helt enkelt mänskligt att bedra sig själv och psykologen David Livingstone Smith menar dessutom på att oärligheten har medfört att människan har kunnat överleva på jorden.

Men det finns olika typer av lögnare, bedragare och lögner. Man kan till exempel vara både lögnare och bedragare. Som till exempel polskan Anna Andersson som under 60 år hävdade att hon var Anastasia från den ryska tsarfamiljen som avrättades den 17 juli 1918. Hon blev istället senare identifierad som fabriksarbetaren Franziska Schanzkowska med mentala problem.


Vad får feministen och bloggaren Annika Tiger att ljuga så extremt mycket och agera så avvikande som hon gör?
Varför gör hon som hon gör och vad driver henne? Telia, Datainspektionen, Polisen, Länsrätten, Unionens-akassa och till och med Justitiekanslern är några som blev utsatta för hennes lögner och bedrägerier. Varför ljuger hon så extremt ofta och lättvindigt, har många frågat sig?

I sin egen blogg www.tiger.se, se ovan skärmdump, anger Annika Tiger, att hon anser att en pappa har en schizofren läggning. Orsaken ansåg hon gick att finna i den artikel han skrivit angående vårdnadsfrågor, (artikeln >>>).
Den 11 juli år 2000 polisanmälde hon samma pappa för att han skrivit artikeln, >>>. Ändå skrev Annica Tiger till Datainspektionen
15 mars 2001, diarenummer 495-2001, att hon själv kunde kallas för psykopat >>>.
På en annan hemsida hävdar hon senare att en annan person är en mytoman, >>>. Och på sin egen hemsida skriver hon samma anklagelser, >>>.

I vårdnadsvister är konfliktens drivkrafter antingen egen ekonomisk vinning, maktbegär, hämd, rädsla eller psykisk sjukdom eller störning, men oftast är en kombination orsaken till långvariga tvister. I brottslighet är det samma mänskliga drivkrafter som får personen att begå brott. I begreppet psykisk sjukdom inräknas även begreppet hat och det har utvecklats något som på engelskan kallas "Daddyhater" som beskriver det särskilda hatet riktat mot just män och pappor. Det verktyg som drivkrafterna huvudsakligen använder är "Lögnen" - den 8:e härskartekniken, utvecklad av YakiDa. Ska man lyckas med att förstå och kunna genomföra förbättringar i vårdnadstvister, rättsväsendet eller minska brottsligheten måste man förstå drivkrafterna och hur dessa krafter utnyttjar andra personliga egenskaper och samverkar med personens omgivning. Lögnen till exempel kan bara användas om det finns andra människor som lögnen vänder sig till.

Psykopaten - en matematisk och vetenskaplig gärningsmannaprofil.
Bedragarens kännetecken är lögnen, men ofta finns det beteendestörningar som är huvudorsaken till varför de ljuger ofta och gränslöst. Gemensamt för bedragaren-lögnaren är att den som har en störning också ofta har haft problemet under lång tid. Personen förstår ofta inte själv att hon/han har en störning och ljuger ständigt. Det blir ett sätt att leva och personen bryr sig oftast inte alls om att den ljuger. Störningen påverkar personens hela livssituation. Den påverkar personens relationer till omgivningen och på arbetsplatser, men även personens egna tankemönster. Beteendestörningar, eller psykisk ohälsa, är ett stort samhällsproblem och över 50 000 människor behandlas varje år i Sverige enligt Riksförbundet för social och mental ohälsa (RSMH). Nästan 25% av alla svenska kvinnor bedöms lida av psykisk ohälsa, enligt intervjuundersökningen från SCB år 2004/2005.

Det finns olika metoder för utvärdering av psykiska sjukdomar eller störningar. Yakida har vidareutvecklat en matematisk modell utifrån en egen tolkning av den vetenskapliga PCL-R metoden, (Psychopaty Checklist-Revised), som används för att beskriva och diagnostisera eventuell förekomst av psykopati, se >>>.

Det verkliga exemplet i bilden nedan visar resultatet efter en analys av Yakida utifrån vad som framkommit i uppgifter och beskrivningar av Annica Tiger själv, bland annat från hennes egen offentliga dagbok på nätet. Den numera sparkade Tele2-personalen Maud Annika Tiger blev känd som den första personen i Sverige som började med att trakassera människor och företag med uthängningar på internet, enligt tidningen IDG (www.idg.se). Annika blev, vad som är känt, också avslöjad som världens första internetstalker som dessutom flera gånger bedrog Datainspektionen, Justitiekanslern och andra myndigheter. Feministen Annika Tiger är en av de mer framträdande talespersonerna för kvinnoorganisationen "Fågel Fenix" i Sverige. En organisation som påstår sig arbeta mot kvinnomisshandel men med hög kriminell belastning och svåra sociala och psykosociala problem bland de kvinnliga medlemmarna, >>>.


Historiskt extrem lögnare och bedragare

Maud Annika Tiger alias Annica Tiger
www.tiger.se
Nya ansiktsfoton, foto1, foto2.

Det är inte konstigt att Annika själv meddelar Datainspektionen att hon kan kallas för psykopat eller att hon själv på internet grundlöst tillskriver och diagnostiserar andra människor för liknande sjukdomsbild eller andra falska anklagelser. Det är troligen så att Annika Tiger saknar de spärrar som normala och friska människor har och hennes märkliga ageranden kan därför användas i analysen av en lögnare. Lögnen eller hennes oförmåga att tala sanning samt hur hon ljuger har därför blivit ett intresse att studera. Genom att studera lögnen hos en av sveriges genom historien mest extrema bedragare kan större sammanhang förklaras, se exempel >>>.
Det går troligen även att hitta förklaringar till uppkomsten av falska anklagelser om barnsex, som Annika också sysslat med, >>> och >>>.

Med ökad förståelse kan man hitta metoder för att bota, eller reducera mängden lögner och falska anklagelser och reducera mängden falska polisanmälningar. Yakida har också utvecklat en trovärdighetsmodell, "Bratts tratt", >>> som med fördel kan användas i kombination med "Psykopaten", >>>
.

I utvärderingen har Annika Tigers många bedrägerier mot myndigheter och även hennes många stölder och falska anmälningar haft en stor roll i bedömningen. Hennes olika medgivanden på internet, till exempel att hon i ungdomen var en mobbare, hur hon misskött sina anställningar, som t.ex på Tele2, hennes relationsproblem till den egna familjen och vänner, och hennes falska anklagelser har givetvis haft en stor inverkan i analysen. Att hon skuggar människor på arbetsplatser, att hon ringer hotfulla telefonsamtal, att hon skickar hotfulla mail till människor, att hon har svårigheter att fungera på arbetsplatser och med andra människor i grupp väger också tungt i analysen.
Allt pekar dessutom på att annica tiger dessutom lurade sin egen advokat, och ett sådant beteende är ett av de mer utmärkande i beskrivningen av henne som person och visar hur långt en extrem bedragare eller rättshaverist är beredd att utnyttja lagen och omgivningen till sin egen fördel. Se resultatet i bilden nedan av analysen från modellen "Psykopaten".

Flera personer har tagit del av underlaget som ligger som grund för beskrivningen av Annika Tiger. Medelvärdet av deras samlade subjektiva bedömning blir i analysen, utifrån tolkningen av PCL-R, en indikation på att Annika Tiger sannolikt kan uppfattas som en psykopat med utpräglade inslag av en välutvecklad personlighetsstörning som borderline. Även den narcisstiska störningen förefaller också vara omfattande. *

Läs mer om Annika Tiger och hennes lögner, förfalskningar och bedrägerier >>> och >>> och >>> .

Verkliga modeller och analyser i excell format:
* Psykopaten, >>>
* Bratts tratt, >>>


Människans personlighet.
Personlighet brukar beskrivas som individuella skillnader i beteende som är stabila över tid och i olika situationer. Ungefär 50% bestäms av individens arv, resten av miljö och individens reaktioner på vad som händer individen i livet. För människans överlevnad krävs både våghalsar och räddharar och det är i olika situationer som de olika personegenskaperna gör att en individ klarar sig bättre än en annan individ. Det behövs alltså aggressiva människor i vissa situationer, och mer mindre aggressiva i andra situationer. Det är nämligen när en människa utsätts för stress som aggressiviteten kommer fram. Men samma mekanismer som startar aggressiviteten kan också ge människan kraften att ta sig ur en situation, bland annat depression. Stressen gör nämligen att en människa reagerar på ett av tre sätt; flykt, "spela död" eller kamp. En lögnare är många gånger utsatt för stress eftersom den känner rädsla för att bli avslöjad.

Oavsett kön, ålder, kultur och historisk period så anser forskare att människans personlighet kan beskrivas utifrån fem grunddrag: utåtvändhet, anspändhet, pålitlighet, empati och öppenhet. Forskare har upptäckt att olika personligheter har gett varierande fördelar genom människans historia. Hos mycket utåtriktade människor till exempel har det visat sig att hjärnans belöningssystem är extra känsligt.
Med modern teknik kan forskare skanna av hjärnan och iaktta hur vissa nätverk i hjärnan lättare aktiveras än andra. Teorin som beskriver grundegenskaperna kallas för Fem-Faktor-personlighetsmodellen ("Big Five"). Egenskaperna finns hos alla människor på jorden, fast i olika doser beroende på varje individ.
Den som är mer utåtvänd har högre dos av dopamin som hjälper männsikan att uppleva positiva känslor. Dessa människor jagar oftas sex, pengar och arbetsframgång.
Personer som istället lätt blir stressade eller bekymrade har en känslig och ibland större amygdala som skickar signaler till hypotalamus.
Pålitliga människor har högre impullskontroll än andra och är mer ansvarsfull, disciplinerad och har högre organisationsförmåga. Motsatsen är impulsiva individer som tar saker som de kommer. Förvånansvärt många är lögnare. Gemensamt är ett område i pannloben, dorsolaterala prefontala cortex, som är mer eller mindre välutvecklat.
Egenskapen empati beskrivs som vår förmåga att sätta oss själva in i och förstå andras situation. Empatin kan inte lokaliseras till en enskild del av hjärnan, utan ingår i ett nätverk av delar i hjärnan som samarbetar.
Öppna människor anses uttnyttja hela hjärnan vilket betecknas som normal intelligens. Öppna människor anses kreativa, nyfikna medans motsatta individer upplevs som praktiska, pragmatiska och uppför sig oftast konventionellt.

Klick på bilden så kommer den riktiga personlighetstesten fram. Testa gärna på dig själv.Personlighetstest utvecklat av Yakida

Studier visar att samhället idag värderar pålitligheten högst av alla dessa fem egenskaper. Lögnaren däremot ses inte med blida ögon.
Enligt den feministiska författaren Susan Shapiro Barash som undervisar i genusfrågor vid ett universitet i USA, så vet man att mer än 80% av alla kvinnor anser det rätt att ljuga om det är till deras egen fördel. 70% av kvinnorna i hennes undersökningsgrupp ansåg sig tvugna att leva med lögner för att få sitt liv att fungera. Den Sifo undersökning som Aleris vårdpanel låtit genomföra visade att över 10% av alla patienter har ljugit för läkaren. De vanligaste lögnerna handlade om rökning, alkohol, psykisk ohälsa, vikt och sexliv. Andra undersökningar visar också att kvinnor ljuger mer, oftare och bättre än män. Lögnen är alltså ett könsrelaterat problem som får stora samhällskonsekvenser och som dessutom är relativt outforskat.

Andra studier visar, att om kvinnor får en dos av det manliga hormonet Testosteron så beter de sig mera rättvist. Testosteronet som bildas i testiklarna hos män samt i mindre omfattning i äggstockarna hos kvinnor, visar sig göra råttor mer aggressiva och riskbenägna men fungerar annorlunda på kvinnor. Enligt Christoph Eisenegger, hjärnforskare vid Universitetsät Zurich i Schweiz(1) blir däremot kvinnor mer givmilda och hamnar i färre konflikter. De kvinnor i försöksgruppen som däremot fick sockerpiller, men trodde de fått testosteron, betedde sig som vad folk tror om manligt könshormon: att det gör människor antisociala och mindre givmilda. Det finns nu teorier om de kvinnor som ljuger mycket behandlas med manligt könshormon också blir mer ärliga. Kvinnor som lever i en god relation med män, och som anser sig ha ett bra sexliv visar sig också må mycket bättre och ljuger också mindre, styrker dessa teorier.
Dessa teorier förklarar, menar forskare, varför många feminister och kvinnor som Annica Tiger har en sådan fixering till det manliga könsorganet och varför de egentligen söker sig till män, och i synnerhet pappor eftersom pappor redan har bevisat sin manliga duglighet tillsammans med kvinnor som uppnått en av kvinnas viktigaste grundbehov, - att bli mamma.

Läs mer om
* Incest och sexuella övergrepp, >>>.
* Scum av knarkhoran Valerie Solanas, >>>.

Det fungerar likadant med människor med kalciumbrist som får ett stort behov av att dricka mjölk. På samma sätt har ofta vackra kvinnor gott om tillgång till män, och dessa kvinnor är därför sällan feminister eftersom de får sina grundbehov tillfredställda. Enligt teorierna, så har istället kvinnor som har problem med män, som ofta med feminister, inget annat val utan måste då ta till "Lögnen" för att väcka uppmärksamhet kring sin person. Lögnen fungerar för dessa kvinnor som en aggressiv försvarsmur mot sitt utanförskap eller onormala beteende som orsakats av brister i de sexuella grundbehoven. Långvarig brist på frisk sexualitet anses kunna vara orsak till aggresivitet och djupa depressioner och depressionen kan då klassas som psykisk sjukdom.


Lögnaren - en aggressiv våldsperson.
Förmåga att ljuga är en nedärvd egenskap hos djur och människor som också utgör skillnaden mellan liv och död. Lögnen kan används för att maskera vem du är och inom djurriket är lögnen livsnödvändig. Se bara på Tigerfjärilens puppa som ser dyrbar ut men bara är ett skydd för den försvarslösa larvern. Man måste alltså även se på en lögnares förmåga att ljuga utifrån den positiva effekt som naturens utveckling har utrustat lögnaren med. Det viktiga är att kunna förstå sambanden och varför en lögnare ljuger och om lögnen är motiverad eller inte. En ej motiverad lögn kan då vara ett tecken på psykisk sjukdom.


Tigerfjärilens larv

I början av 1990-talet startade myndigheter ett forskningsprogram i USA kallat Violence initiative som bland annat gick ut på att hitta biologiska förklaringar till våld bland människor. Våldsamhet och lögn är nämligen nära förknippade med varandra och våldsamma personer ljuger ofta för att förklara sitt våldsamma beteende. En annan studie av 120 engelska tonåringar och deras föräldrar visar att kvinnor som är deprimerade medan de är gravida löper stor risk att få barn som blir fysiskt aggressiva som äldre tonåringar. Samma studie visade också att aggressiva tonårsflickor oftare blev deprimerade när de blev gravida. Forskare menar nu att det finns klara samband som pekar på att just kvinnor är mer deprimerade, är våldsammare och ljuger oftare än män.

Men man har också börjat studera hundars personliga egenskaper, och många hundar i Sverige har blivit personlighetstestade ända sedan 1940-talet. Forskare anser, att hunden är påfallande lik människan när det gäller risken att få vanliga folksjukdomar, i synnerhet när hunden delar en stor del av människans miljö och livsstil. Forskarna hoppas nu att hundens genetik ska leda till att man hittar gener som också påverkar människans hälsa. Hundar är som gjorda för genetiska studier och det behövs färre tester än om motsvarande försök skulle utföras på människor. Hundar har dessutom genomgått två genetiska faser, först när de blev husdjur och sen när nya raser avlades fram. Vissa hundar är mer aggressiva än andra och i Norge undersöker forskare nu genvarianter hos hundar som ökar risken för att en hund får häftiga vredesutbrott utan rimlig anledning. Forskarna hoppas få kunskap om signalämnen och annat som påverkar temperament när det gäller aggressivitet, rädsla och liknande hos hundar. Ett exempel gäller tvångssyndrom obsessive compulsive disorder, OCD. Dessa tvångstankar och handlingar anses gå i arv och liknande beteenden finns både hos hundar och människor.
Ett exempel på tvångstankar som drabbar cirka en procent av alla tonårsflickor är Anorexi som är den dödligaste psykiska sjukdomen och som får patienten att lura sig själv. Nästan inga män drabbas. Sjukdomen bryter nästan alltid ut i puberteten och beror till största delen på att den egna självbilden är drabbad och patienten tror hon är mindre attraktiv än andra kvinnor. En femtedel av de sjuka flickorna dör också av undernäring. Lögnens betydelse får därför inte underskattas då den kan resultera i döden. Medias påverkan är avgörande för hur unga kvinnor mår i dagens samhälle och man kan säga att media stimulerar lögnen.

Det är sedan länge känt att det även finns parasiter som kan förändra personligheten hos en individ. Mest kända är kanske malariaparasiten och rabiesviruset som drabbar just hundar. Rabiesviruset sprids bäst i hundens saliv och påverkar den sjuka och aggressiva hunden att drägla och bita sitt offer. En annan parasit, Toxoplasma gondii, finns hos människor men behöver inte innebära sjukdomsproblem. I Sverige hade upptill 50% av alla kvinnor i fertil ålder denna parasit på 50-talet. Under 1990-talet hade 14% av kvinnorna i Stockholmsregionen denna parasit, enligt Wikipedia. Forskning pekar på att män som infekterats med Toxoplasma har en tendens att vara mera svartsjuka och beskyddande mot kvinnor och mer aggressiva mot hot utifrån. Infekterade kvinnor är istället mer utåtriktade och ljuger mer än andra kvinnor. Undersökningar visar nu att en toxoplasmainfektion kan spela en roll i schizofreni och paranoia. (Läs mer på www.illivet.se)

Genom att studera liknande virus hoppas nu forskare att kunna isolera virusens nackdelar och istället utnyttja virusens fördelar. År 2009 avsatte den amerikanske presidenten 1.5 miljarder dollar till forskning kring batteriteknologi för elbilar, och ett av projekten går ut på att skapa ett batteri som bland annat är uppbyggt på just viruset M13 som förbättrar litiumjonbatteriets effekt och hållbarhet, så att det blir idealiskt för elbilar och datorer.


Psykopater kan förväxlas med stalkers.
De som stalkar eller förföljer är oftast kvinnor. En person som förföljer har ofta också haft kontakt med psykvården innan förföljelsen börjar. Det är svårt att i juridisk mening säga vad är en stalker. Någon specifik diagnos som skulle vara typisk för just stalkers finns inte. De störningar som är vanliga bland stalkers är likvärdiga psykopatens, med tankestörningar, störningar i känsloläget eller drogrelaterade störningar. Tankestörningar är det absolut vanligaste syndromet hos förföljelseförövare och yttrar sig genom hallucinationer, vanföreställningar och desorienterade tankar. Ett tillstånd när personen inte kan avgöra vad som är verklighet kallas för ett psykotiskt tillstånd. En stalker som befinner sig i ett psykotiskt tillstånd kan agera på sätt som framstår som väldigt underliga, med långa brev som de skickar till offren som exempel på handlingar. Många av dessa personligheter blir rättshaverister. Se artikeln om "Falska anmälningar" och anmälan från Annika Tiger, >>> och >>>.

Vanföreställningar är också vanliga bland stalkers. En ovanlig typ av vanföreställning som finns bland en del stalkers är "Erotomani" där personen tror att offret och personen är i ett kärleksförhållande. Det spelar ingen roll hur mycket bevis eller förklaringar personen får höra som istället kan börja tro att det är tecken på kärlek, oavsett vad offret än gör eller dolda kärleksmeddelanden. En annan vanlig vanföreställning hos psykopater eller en stalker är svartsjuka där personen tror att partnern är otrogen. En sista typ av vanföreställning som finns hos stalkers är förföljelsemani (paranoia) som kan bero på att individen känner sig felhanterad av andra i sin omgivning. Och detta kan få till följd att stalkern börjar trakassera någon som den känner sig felhanterad av.

Din släkting kan vara psykopat
Enligt undersökningar så har ca 4% av befolkningen en personlighets störning som kan betecknas som psykopater. Det är inte helt bevisat vad psykopati beror på. Den vanligaste förklaringen är att sjukdomen beror på en obotbar hjärnskada eller på skador som orsakats under uppväxten genom en otrygg uppväxtmiljö med bland annat övergrepp.

Psykopati är en personlighetsstörning som ofta är svår att diagnostisera. Personer med störningen vet ofta att de skiljer sig från normal befolkningen och de upplevs ofta som charmerande och trevliga vid de första kontakterna. Psykopaten är en mästare att spela rollen "normal" och det är mycket svårt att känna igen en psykopat.

Enligt psykologiprofessors Robert Hares checklista för psykopater så är personer med mer än 30 poäng en psykopat . Testet används i dag av forskare, rättspsykiatrer och psykologer. Men för att kunna identifiera en psykopat krävs stor professionell kunskap om personbedömningar och särskild utbildning i psykopatiskattning. Resultatet måste också tolkas med försiktighet.

Pröva testet på dig själv eller om du har en psykopatisk släkting!
Läs varje påstående och jämför med dig eller din släkting. Om påståendet stämmer ger du 2 poäng, stämmer kanske eller delvis 1 poäng och om det inte stämmer alls 0 poäng.

* Munvig och charmig – personen kan prata omkull de flesta, en försäljartyp.
* Egocentrisk, grandios, storslagen – utan att behöva göra något speciellt tar personen självklart plats i ett rum.
* Svekfull, manipulativ – håller inte vad hon lovat och hittar sedan på undanflykter och förklaringar.
* Mytoman – duktig på och flitig med att ljuga.
* Saknar ånger och skuldkänslor.
* Bristande empati – förstår oftast vad andra känner, men påverkas inte av det.
* Flackt känsloliv – svaga emotionella reaktioner.
* Söker spänning – har starkt behov av spänning.
* Parasiterande livsstil – utnyttjar andra för egen vinning.
* Bristande beteendekontroll och lättväckt aggressivitet.
* Promiskuöst och egoistiskt sexualliv.
* Tidiga beteendeproblem – varit stökig och begått småbrott redan före tolv års ålder.
* Utan mål – saknar långsiktiga mål
* Impulsiv.
* Ansvarslös – brist på ansvarskänsla.
* Tar inte ansvar för sina egna handlingar.
* Många korta äktenskap och samboförhållanden
* Ungdomsbrottslighet.
* Bryter mot permissionsregler
* Kriminell mångsidighet - många olika typer av brott.
Källa: Psykopatens värld av Robert D Hare. och tidningen expressen den 30 december 2007

Här kan du testa en riktig matematisk tolkning av modellen i excell, >>>.

Utmärkande för en psykopat är att hon saknar "förnuft och känsla". En människa med nedsatt känsloliv har också bristande förnuft. Under slutet av 1960-talet genomfördes experiment som visade att den tredjedel av barnen i undersökningsgruppen som kunde hantera sitt sockersug också lyckades bättre som vuxna, än de övriga. De som inte kunde hantera sitt sockersug presterade sämre resultat i både skola och arbetslivet. De var också fetare och hade mer drogproblem. Det handlar alltså om en personlig egenskap som "Självkontroll". Genom att analysera situationen och tänka på ett annat sätt kan människan fås att agera utan att reagera spontant.
Det latinska uttrycket "Cogito - ergo sum" som betyder "Jag tänker - alltså finns jag", uttalades av den kända 1600-talsfilosofen René Descartes som frös ihjälp på Stockholms slott år 1650. Han var även den som kombinerade antikens geometri med den matematiska algebran och skapade den linjära algebran och Euklidesgemoetrin.

Kognitiv känsloteori går ut på att våra känslor styrs av våra tankar, men även att känslorna orsakas av tankar. Tidigare betraktades tanke och känslor som uteslutande motsatser. Känslorna ansågs stå ivägen för förnuftet. Den grekiska filosofen Platon ansåg att förnuftet och känslorna hörde till människans själ och menade känslor var som skenande hästar som förnuftet måste besegra. Platons elev, Aristoteles hade en annan uppfattning och menade att genom att leva dygdigt odlade man förnuftet. Filosofen Baruch på 1600-talet menade att känslorna var nyckeln till det mänskliga medans filosofen René Descartes ansåg tvärtom, att det var förnuftet. Filosofen David Hume menade istället att förnuftet var passionens slav.
Känslor upplevs i olika ställen i kroppen. Svartsjukan sitter hjärtat, glädjen i benen, ångesten i bröstet och oron i magen. Känslorna kallas på fackspråk för emotioner. Men känslan som individen upplever är en reaktion på något som har hänt personen och hur personen har tolkat situationen utifrån sina egna tankar och där personen använder sitt egna förnuft. Om personen inte känner något, har personen heller ingen anledning att göra något. Känslorna blir därmed själva drivkraften hos människan. Och det är här som psykopaten avviker från vanliga människor genom att psykopaten inte har samma utvecklade känsloliv som friska individer. Därför kan psykopaten ofta heller inte förstå (förnuftet) att hon gör fel. Om psykopaten blir arg beror det på att hon tänker "vad dum hon är mot mig" utan att kunna förstå varför. Bakom människans känslor ligger alltså tankar och inte omedvetna konflikter eller förträngda minnen. Redan för tvåtusen år tillbaka lär den förre slaven Epiktetos i Greklan formulerat - Vad vi tänker bestämmer vad vi känner och hur vi mår. Han tänkte sig att människan uppnår det goda i livet genom att uppleva sin tillvaro som lycklig. Detta kallas idag för en Stoisk livsstil. Samtidigt pratar psykologer om det som kallas för emotionell intelligens, som Aristoeles uttryckte som - Att känna rätt känsla av rätt anledning vid rätt tidpunkt och i lagom mängd. Och detta klarar inte en psykopat.

I boken Varat och tiden framlade Martin Heidegger för över sjuttio år sedan en teori om att känslor har en grundläggande roll och att allt människans tänker och utför har sitt ursprung på hur hon mår. Det behöver inte vara djupa känslor som ångest, utan även små omärkliga stämningar påverkar människan i större utsträckning.
Människans upplevelser och intryck har två vägar in till hjärnan, där förnuftet reagerar. En väg kallas för det Limbiska systemet som är kopplat till kroppens andning, temeperatur, puls och hjärtslag. Den andra vägen går via högra hjärnbarken där tankar bildas. Tillsammans bildar de känslorna. Poeten T.S Eliot lär ha uttryckt - Förnuftet och känslan blir som en väv av toner, ett orkesterstycke som vi upplever som det kännande och tänkande jaget. Filosofen Martha Nussbaum menar på att människan kan lära känna sig bättre genom litteratur och musik.Det finns dock människor som av yttre orsak fått en skada på hjärnans pannlober och därmed förlorat kontakten över sina känslor. Detta kan medföra att de inte förstår omgivningen och kanske fattar felaktiga beslut. Dagens hjärnforskning visar att det inte finns någon klar gräns mellan tankar och känslor. Känslor som sex och hunger ger kraftig aktivitet i hjärnan utan att förnuftet direkt kopplas på. I de här fallen är det främst två signalämnen som påverkar känslorna, dopamin och serotonin, som får hjärnan att reagera. Genom rätt medicinering kan man därför troligen hjälpa de personer som uppfattas som psykopater.

Borderline personstörning
Ordet kommer från engelskan och betyder fritt översatt "gränslinje", och är en psykiatrisk term för vissa tillstånd mellan neuros och psykos. Borderline är ingen sjukdom eller egenskap som man antingen har eller inte har. Gränsen mellan sjukt och friskt flyter och blir därför svår att diagnostisera, i synnerhet när störningen kan också förändras och försvinna med tiden.

På www.vårdguiden.se anges att två procent av befolkningen har lättare eller svårare psykiska besvär. Det kallas borderline personlighetsstörning eller emotionell instabilitet. Den som fått sjukdomen känner sig ofta arg, deprimerad, olycklig och har ångest. Känslorna kan stegras mot katastrof och övergivenhet.
Dubbelt så många kvinnor som män har borderline. Ungefär var tionde som drabbas dör i förtid, oftast genom självmord.
Både arv och miljö är orsaker som förklarar sjukdomen där personens ängslighet, impulsivitet eller känslomässig osäkerhet kan göra henne sårbar för negativa faktorer i sin omgivning. Men även om personen dessutom växer upp i en otrygg eller hotfull miljö, kan borderlinestörningen utlösas.

Vårdguiden beskriver symtomen enligt, citat
* Hur du beter dig, känner dig och förhåller dig till andra svänger hela tiden kraftigt fram och tillbaka.
* Du känner dig ofta arg, deprimerad, olycklig och har ångest. Känslorna kan gå mot leda och tomhet eller skräckartat stegras mot katastrof och övergivenhet.
* Du kan ha svårt att tygla dessa känslor och uttrycker dig oftast aggressivt. Du är impulsiv. Humöret är oberäkneligt och föränderligt.
* Du tycker inte att du duger. Du har en negativ självuppfattning. Det kommer till uttryck genom exempelvis missbruk av sex, alkohol, droger eller mat, vårdslöshet i trafiken, slösaktighet med pengar eller självmisshandel, inklusive självmordsförsök.
* I allmänhet lyckas du ändå dölja dina känslor och förställa dig för att passa in socialt. Därför går det oftast bra för dig i skolan eller i arbetslivet.

* I nära personliga förhållanden kan du däremot bli krävande och lätt hamna i beroende. Du är rädd att bli övergiven.
* Du pendlar mellan intensiv beundran och nedvärdering av andra människor.
* Om du upplever psykotiska episoder, är de oftast korta och präglas närmast av förföljelsetankar.
* Andra än upplever dig som ombytlig, anpassande och opålitlig, känslokall eller aggressiv och dra sig undan, vilket naturligtvis inte gör det lättare för dig.

Borderline patienter lider ofta av återkommande ångestanfall. Men Amerikanska forskare har funnit att om vissa hjärnceller stimuleras kan patienten fås att glömma hemska minnen. Ångesten i hjärnan hittas i de områden som finns bakom de båda tinningsloberna och som kallas amygdala. Dessa områden ger människan en förmåga att snabbt och omedvetet reagera på oväntade och farliga händelser och som får adrenalinet att pumpa ut i kroppen. Det är faktiskt så att förmågan att känna rädsla har fått människosläktet att överleva. Amygdala kontrolleras i sin tur av hippocampus och pannloberna där människans förstånd finns. Om en människa råkar ut för någon traumatisk händelse så kan balansen mellan dessa organ sättas ur funktion vilket kan medföra ångestcentrumet inte återgår till ett viloläge. Detta tillstånd kallas för posttraumatisk stressrekation (PTSD) som är en kronisk störning. Om balansen mellan organen återfås har personen varit utsatt för det som kallas för den normala posttraumatiska stressreaktionen (PTS).
Om en person utsätts för PTSD så kan immunförsvaret och genernas aktivitet förändras och reaktionerna liknar dem vid depression, enligt en amerikansk studie. Genom att mäta halten av ett herpesvirus, cytomegaloviruset, kan forskare studera en ökning av aktiviteten hos immunförsvaret vilket kan vara en trolig förklaring till depression. Många kvinnor i Sverige lider också idag svårt av könssjukdomar och internationellt talar forskare nu om "Den svenska klamydian" och endast vetskapen av att ha blivit smittad av någon könssjukdom kan resultera i att så många kvinnor i Sverige känner sig deprimerade.

Genom att utsätta individer med posttraumatisk stress för musik har Amerikanska forskare lyckats hjälpa soldater som kommit hem från kriget i Afghanistan. Musik är sammanträffande med flera av människans egenskaper och har sitt ursprung i språkets ljud. Musik är ett resultat av sexuellt urval och är ett socialt klister mellan människor. Den timglasformade "Dundun" -trumman används till exempel av Yorubafolket i Nigeria och Lokelestammen i Kongo för att kommunicera mellan varandra på större avstånd. Med trumman imiterar man toner och rytmer i språket som invånarna förstår.

Spädbarn under ett år registrerar också musik, och andra studier visar att musik kan ge känslor som "ilningar längs ryggen" men även att vissa toner kan ge samma respons i hjärnan på samma sätt som mat och sex. Studier vid University of London visar att mer generella personlighetsegenskaper påverkar hur vi använder musiken. Emotionellt instabila människor sägs använda musiken till att reglera sina känslor eftersom man tror att de lättare påverkas av musiken. Men forskare tror även att utåtriktade människor använder musiken som bakgrundsmusik eftersom man tror att de är understimulerade. Inåtvända människor uppfattar bakgrundsmusik mer störande än andra. Forskarna anser också att det finns en direkt kopplning mellan intelligens och musikens betydelse hos den enskilda individen.

Cirka 4% av befolkningen bedöms ha en personlighetsstörning men även cirka fyra procent av befolkningen är också tondöva. En tondöv person kan inte höra om en ton är falsk. President Theodore Rosvelt och gerillaledaren Che Guevara var båda tondöva. År 2007 framkom bevis som styrkte att tondövhet är en ärftlig egenskap. Darwin menade att musik är ett resultat av människans sexbehov. Denna teori styrks, menar andra, av att musiker ofta lockar till sig sexuella partners. Vad som är intressant är att kvinnor och män också uppskattar musik från musiker från båda könen. En hypotes är att människors homsexualitet därför kan spåras i musiken.

Det sägs att tillståndet melankoli är ett förstadie till borderline, eller en del av borderline. Melankoli är kanske något bredare i sitt känslospekrum. På ena sidan finns vedmodet som väcks med musik eller naturen, till en svår sjukdom på andra sidan och som liknar borderline. Melankoli definierades av Freud som en förlust av något personen inte vet vad det är. I sorgen däremot så vet personen däremot varför den är ledsen. Melankoli kan innehålla flera olika uttryck: leda, skräck, flykt, ångest eller trötthet för att nämna några. Freud ansåg att innestängda känslor behövde släppas ut vilket kan ske på olika sätt. När melankoli blev depression och framför allt drabbar kvinnor tappade den i status, enligt Karin Johannisson professor i idé- och lärdomshistoria på uppsala universitet. Depression betyder "nedtryckt" och är en kombination av olika symptom som uppträder tillsammans men ses ändå som en psykisk sjukdom, om än bara tillfälligt. Idag anses depression i första hand bero på låga serotoninhalter och cirka 35 procent av befolkningen drabbas någon gång.

Sjukdomen schizofreni som ibland förväxlas med borderline eller bipolär manodepressivitet, kan också yttra sig på många olika sätt men det sägs att psykostillståndet ska vara i över sex månader för att kunna diagoniseras. Sjukdomen kan sedan komma och gå under olika perioder vilket medför att många patienter kan fungera i samhället utan alltför stora begränsningar.
Man kan räkna med att knappt en procent av den vuxna svenska befolkningen har schizofreni; 30 000 män och 25 000 kvinnor. En tiondel av de sjuka försörjer sig själva. En av de mer kända med sjukdomen paranoid schizofreni är det matematiska geniet John Forbes Nash som fick Nobelpriset i ekonomi 1994. Två andra kända genier som led av galenskap var konstnären Vincent van Gogh och författaren August Strindberg. Det är genom forskning klarlagt att schizofreni påverkar individens tidsuppfattning. Om schizofrena personer utsätts för en ljusblixt och ett ljud med en tidsskillnad på en tiondels sekund kommer dessa personer få svårt att avgöra vad som kom först. De har också svårt att avgöra hur fort tiden går. Schizofrena personer beskriver ofta att de har känslan av att vara kontrollerade av en annan varelse. De känner helt enkelt att de inte har kontroll över sin egen kropp, och det är just förmågan till en tidsuppfattning som gör att de upplever dessa känslor. Denna tidsreduktion anses bero på det är glest mellan D2-receptorerna som ska ta emot signalsubstansen dopamin, vilket innebär i praktiken att thalamus i hjärnan släpper igenom alltför mycket informationen från omvärlden till resten av hjärnan. Forskare på Karolinska jukhuset har nu lyckats bevisa att det finns ett samband mellan kreativitet och psykisk ohälsa. Hos kreativa människor förekommer oftar psykisk sjukdom i släkten och det finns också en ökad risk för just schizofreni och bipolär sjukdom.

Hos kannibalerna Angu- och Fore-folket som lever i Papua nya Guinea var det däremot i generationer tidigare brukligt att döda och äta människor. Ett annat namn för Angu är Kukukuku folket. I deras samhälle var det kvinnorna som uppmuntrade till kannibalism och de åt även upp sina döda släktingar. Forskare kunde sedan konstatera att det var på detta sätt som det kända kuru-viruset utvecklades i hjärnan på människor och som utgör en variant till vad man idag kallar för "Galna ko-sjukan". Viruset upptäcktes av Nobelpristagaren Daniel Gajdusek efter ett långt och mödosamt arbete. Angu-folket har även utmärkande manlighetsritualer som bland annat innefattar att unga män ska suga av och svälja äldre mäns sperma för att betraktas som fullvuxna män.
Läs mera om Kukukuku här, >>>.
I den här boken som visas på Yakida beskrivs deras manlighetsritualer detaljrikt, >>>

Historiskt sett och oberoende om det är i de moderna I-länderna eller på Nya Guinea, så har de som drabbas av olika psykiska sjukdomar också ofta hamnat i olika problem som fattigdom, alkoholmissbruk eller prostitution, mycket beroende av att de inte förstått och fungerat med omgivningen. Men det kan också vara yttre oturliga omständigheter som försätter individen i knipa. Den svenskfödda Elisabeth Stride (född Gustafsdotter) från Göteborg, närmare sagt från Tumlehed i Torslanda på Hisingen, hade verkligen otur då hon blev psykopaten och seriemördaren Jack the Rippers tredje offer. Det sägs att Elisabeth som var både läskunnig och ganska intelligent kom att försörja sig som prostituerad samtidigt som hon hade betydande alkoholproblem, till skillnad från Jack the Ripper som aldrig blev fångad.


Elisabeth Stride


Narcissist störning
Ordet kommer narcissism som betyder självförälskelse. Egentligen är det latin och kommer från den grekiska mytologin om "Narkissos", en skön yngling som blev så förälskad i sin egen spegelbild att han dog av beundran och förvandlades till en blomma som fick namnet "Narciss"
Några av personlighetdrag som kännetecknar en narcissist är:

1.Narcissisten ser sig själv som mer värd än omgivningen.
2.Narcissisten kräver, och tycker sig ha rätt till mycket uppmärksamhet av sin omgivning.
3.Narcissisten kan inte se sina egna brister och svagheter.
4.Narcissisten kan inte känna medkänsla med sina medmänniskor.Han har en brist på empati.
5.Narcissisten kan inte ta kritik. Blir rasande och förödmjukad om han/hon blir kritiserad.


Behandling - historia
År 1377 sägs vara det år då ett mentalsjukhus för första gången etablerades. Kyrkan i England grundade år 1247 ett enkelt kloster på Liverpool street i London där munkarna bjöd de hemlösa, fattiga och sjuka på mat. Klostret Bethlehem i London, eller Bedlam, som det kallades i folkmun, tog sedan från år 1377 emot människor som ansågs hade tappat förståndet och minnet. Istället utvecklade sig Bethlem till att bli ett folknöje dit Londons invånare sedan år 1610 gärna gick och roade sig med att betrakta och provocera de intagna. Det kostade dock en slant att se "The Show of Bedlam" och pengarna gick i princip rakt ner i fickan på företsåndaren Peter the Porter. Patienterna fick varken vård eller behandling utan kedjades många gånger fast i väggarna. I andra fall rakades patienterna och huvudet smordes in med en pulverblandning av spanska flugor och senap. Man trodde då att sjukdomsframkallande vätskor från hjärnan skulla komma fram ur de blåsor som pulverblandningen orsakat. I andra fall prövade man med blodsugande iglar som man trodde skulle tömma kroppen på obalanser.

Psykiska störningar blev först i slutet av 1700-talet en medicinsk disciplin och på 1800-talet ansågs följande vara några orsaker till sinnessjuka:

* Överdriven önskan om att få barn
* Hemliga övergrepp
* Extrem svält
* Slag mot huvudet
* Blixtnedslag
* Spel och alkohol
* Att titta på en offentlig avrättning
* Influensa
* Svartsjuka

Man ansåg vid den tidpunkten inom läkarkonsten att kvinnor var extra känsliga för att drabbas av sinnessjukdom. Mentalsjuka kvinnor där kvinnors hysteri och sexlust botades med kalla bad, laxermedel, underbyxor och stympning. Sexuella kvinnor botades även med att blodiglar fick suga blod från blygdläpparna. Läkaren Isaac Brown ansåg att onani var en orsak till psykisk ohälsa som botades med att klitoris bortopererades.

Det var den amerikanske kirurgen Harvey Cushing som i början av 1900-talet upptäckte att det fanns olika centrum i hjärnan, men det var forskaren Wilder Penfield som senare kartlade hjärnans olika sinnescentrum. Eftersom patienter kan vara vid medvetande under en hjärnoperation så prövade han med att trycka på olika delar av hjärnan och samtidigt fråga patienten om denna kände något. Som en följd av deras upptäckter började man använda lobotimering som kom att användas flitigast efter andra världskriget eftersom det saknades kunskap och bra metoder för att behandla patienter med svår schizofreni och andra mentala sjukdomar. Först gick metoden ut på att kirurgen kom åt hjärnan genom tinningarna för på så sätt skära av nervernas bansystem. På den tiden kallades operationen för "leukotomi" men också för "Vita snittet" .
Howard Dully 12 år från USA, blev lobotomerad då hans styvmor klagade över att han var aggressiv och oregerlig
Vita snitttet

Läkaren Walter Freeman utvecklade metoden som nu gick ut på att med en vass "spik" hamrades genom tårkanalent ovanför ögat in mot hjärnan där "spiken" skar av vissa delar av hjärnans förbindelser. Operationen tog bara sex minuter. Fram till 1960-talet användes många gånger lobotomering i Sverige på psykiskt sjuka patienter. Cirka 4 500 personer blev lobotomerade och metoden användes främst för att lindra patienter med stark ångest och oro. De flesta patienter var kvinnor. Metoden övergavs då biverkningarna var vanliga och patienterna ofta fick personlighetsförändringar. Lobotimering uppfanns av neurologen Egas Miniz från Portugal som fick Nobelpriset i medicin år 1949 som han mottog sittandes förlamad i rullstol efter det att en av hans schizofrena patienter försökt att skjuta honom.

Öl, eller alkohol, har alltid varit haft en plats inom läkarkonsten. På 1600-talet trodde man till och med att cigaretter hjälpte mot pest och år 1889 "bevisade" läkaren Tassinari att tobak dödade kolerabakterier. Det bryggs mer än 150 miljarder liter öl om året. De törstigaste länderna är bland annat Tyskland och Tjeckien. Redan i gamla krukrester från Kina 7000 år före kristus har man kunnat spåra ämnen efter jästa drycker. Alkohol är en grupp ämnen som alla är giftiga, men forskare har konstaterat en ett måttligt intag av alkohol kan förbättra hälsan och förlänga livslängden. På samma sätt menar homeopatmedicineringen att kroppen fungerar, - Genom att ge kroppen en viss mängd av ett gift motverkar man giftet som redan finns i kroppen. En anfetaminmissbrukare botas således med anfetamin. Öl i Danmark anses synonymt med såväl kultur som naturvetenskap och humanistisk forskning. Så varje gång du dricker en öl från Carlsberg, Pripps eller Falcon så bidrar du ekonomiskt till konsten och vetenskapens utveckling i Danmark genom Carlsbergsfonden. Dessvärre får alkohol många gånger biverkningar, och en av dem är att "Lögnaren" oftast förstärker sina lögner i sitt berusningstillstånd.

Tobaksannons från 1892
Samuel Hahnemann. Homeopatins grundare

Behandling - idag
Den amerikanske psykologen Harry Harlow visade med hjälp av apor hur viktigt det är med närhet mellan individer för att individerna ska kunna utvecklas. Det är också känt att barn faktiskt kan dö utan närhet, vilket blev uppmärksammat i de amerikanska barnhemsbarnen som under 1800-talet och en bit in på 1900-talet hade en dödlighet på nästan 100%.
Varje år drabbas dessutom ungefär 200 barn i Sverige av en hjärnskada i samband med födseln, till exempel genom syrebrist. Syrebrist kan orsaka mängder med olika problem, allt från förlamning till inlärningsstörningar som senare i livet kan uppfattas som en psykisk defekt. Genom nedkylning av nyfödda med några grader kan risken för hjärnskador minskas.
1,5 procent (1 680 stycken) av alla barn som föddes i Sverige år 2009, föds också före vecka 32. Många av dessa nyfödda svårt att tillgodgöra sig föda eftersom deras näringsomsättning inte är färdigutvecklad och detta kan medföra att de inte utvecklas normalt. Men forskare i Italien och Frankrike har visat att barn som får ett speciellt enzym tillsatt i modersmjölkersättningen snabbare går upp i vikt.
Lögnare har sällan haft en bra barndom och ofta saknat närhet, många utvecklas till mobbare.Genom att i förväg hitta vilka barn som är i riskzonen till att senare i livet utvecklas till lögnare och bedragare så kan samhället snabbare sätta in insatser för att ge barnet en bra möjlighet att kunna utvecklas på bästa sätt.

I andra fall och på vuxna patienter har man börjat använda DBS (deep brain stimulation) vilket går ut på att man opererar in en slags elektrod i hjärnan som sänder ut ström i olika styrka. Metoden testats på avdelningen för funktionell neurokirurgi på Karolinska sjukhuset. Hitills har cirka 2 200 patienter behandlats, de flesta med svår parkinsson. Metoden har även använts inom Psykokirurgi på människor som annars hamnat på psykiatriska klinker och som bland annat led av oönskade tankar som tvångssyndrom och depressioner. Man har även testat DBS mot övervikt, dock utan positivt resultat. Vissa forskare tror att man kan använda DBS mot olika hjärnskador, kokainberoende och andra sjukdomar. Minnet är en dock egenskap som ofta brukar förbättrats hos patienter som behandlats med hjälp av DBS. Numera tror forskare att minnet uppstår genom biokemiska förändringar som förstärker vissa synapser, nervförbindelser, i hjärnan. Det finns dessutom en teori som utgår från att människor blir mer ärliga och slutar ljuga om minnet återvinner. "Lögnaren" behöver då inte ljuga för att hitta på falska historier som lögnaren inte längre kommer ihåg.

Hjärnan kan också genmanipuleras och professorn i neurologi Joe Tsien har funnit att genom att genmanipulera en enda gen som är aktiv i hjärnan så kan man höja djurs mentala förmågor. En exakt kopia av genen NR2B kan göra att hjärnceller hos möss bättre på att anpassa sig. Och själva anpassningsförmågan hos hjärnceller menar man på är nyckeln till att minnas och lära sig bättre. På så sätt lär sig djuret snabbare att förstå samband och här menar andra forskare att psykiskt sjuka som inte förstår vad de gör, bättre ökar sin sjukdomsinsikt genom att de helt enkelt blir medvetna om vad de själva gör. De senaste tio åren har forskare hittat minst 33 gener som gör möss klokare. De har alla en sak gemensamt och det är att de påverkar hjärnans förmåga att skicka elektriska nervsignaler mellan varandra. Starka samband mellan nervceller krävs alltså för att inlärning och minne skall förbättras. Synapsen är nervcellernas förbindelsepunkter och som skiljs av mycket litet mellanrum. Själva nervsignalen som först är elektrisk omvandlas till en kemisk signal i form av en signalsubsstans som tillverkas i nervcellen och flyter sedan över till nästa nervcell som i sin tur översätter den till en ny elektrisk nervsignal. För att stärka övergångstransporten av signalsubstansen mellan cellerna kan forskare använda olika mediciner, och därmed bland annat öka minnet. Ett sådant läkemedel kallas för Org 26576 som är en ampakin som påverkar hjärncellernas synapser. Forskare tror nu att detta läkemedel skall kunna behandla en rad mentala åkommor. Några av medicinerna som testas är Modafinil, Ampakiner och Metylfenidat.

Genom att patienten får ett ökat medvetande ökar också förmågan att fungera bättre med omgivningen. Forskarna har nu upptäckt att den tid det tar från att hjärnan uppfattar en händelse och bearbeta händelsen så att patienten blir medveten om vad som skett beror alltså på förmågan att snabbt transportera impulserna i hjärnan mellan nervcellerna. Det går nu att mäta denna tidsfördröjning men man har funnit att fördröjningen kan ligga mellan 0,2 till 0,5 sekunder. År 2008 menade forskare vid Bernstein Center for Computational Neroscience i Berlin att det kunde finnas en 7 sekunders lång fördröjning mellan hjärnaktivitet kopplad till ett beslut och medvetenhet. En "psykiskt sjuk lögnare" behöver däremot längre tid än en frisk människa. Eftersom "Tid" är en matematisk storhet har nu även YakiDa börjat tillverka ett matematiskt analysverktyg för att urskilja lögnare från friska människor. Se prototypen "Tiger ", i bilden nedan:

Tiger
Tiger. Klicka på bilden för förstoring

Människor som lider av depression har oftast sämre minne och får ofta svårigheter med att svara naturligt och ärligt på frågor. Enligt en artikel tidningen Dagens Industri år 2008, så arbetar den svenska kvinnan inte mer cirka 23 timmar i veckan och kvinnorna är också bland de sjukaste i världen vilket bland annat beror på att de inte får tillräcklig vård. Forskningen om mediciner anpassad för kvinnor är dessutom starkt eftersatt. Trots att kvinnorna i Sverige har en av världens högsta medellivslängd är depressioner en av de största kvinnosjukdomarna vilket har fått till följd att främst unga svenska kvinnor, så kallade "Swekaze", har börjat ta livet av sig genom att skära upp sina kroppar med kniv. Många kvinnor röker också cigaretter för att dämpa sin oro, ångest eller depression men här fungerar cigaretten som ett "lögnaktigt verktyg" därför den lurar rökaren att tro att den mår bättre av att röka. Lögnaren lurar sig själv, kan man säga. Folkhälsoinstitutet räknade ut år 2009 att alla kommunalanställdas rökpauser kostar 2.6 miljarder per år, vilket motsvarar 6 000 heltidstjänster. Varje rökare beräknades kosta arbetsgivaren 45.000 kr per år. En lögnare kan alltså ges ett ekonomist värde och det går att alltså beräkna samhällskostnaden för vad "Lögnen" kostar samhället totalt sett. Det går dessutom att sätta ett värde på en enskild "Lögn". Det skulle bli en enorm ekonomisk samhällsvinst om man såg på lögnen på samma sätt som man ser på alkohol eller andra kriminella brott. Till exempel kostar ett mord 72,6 miljoner kronor, en våldtäkt 1,8 miljoner, rattfylla 370 000 och vandalisering 12 000 kronor, allt enligt professor Mark Cohen vid Vanderbilt Owen Graduate School of Managment i USA. Siffrorna presenterades nyligen på Stockholm Criminology Symposium. De mest notoriska brottslingarna som fyllt 26 år och med mer än 15 kontakter med polisen beräknas ha kostat samhället mellan 22,2 och 35,7 miljoner kronor i dagens penningvärde. Lögnen är nästan alltid en del av en persons kriminalitet och som har funnits med personen från dess hon startade sin kriminella bana. Därför är just "Lögnen" den parameter som samhället bör rikta in sina stödjande insatser. Kostnaden för förebyggande insatser sparas således snabbt in.

I Europa har istället shopping utvecklats och blivit ett populärt sätt för kvinnor när det gäller att lindra depressioner. En studie av 700 kvinnor i Storbritannien som utfördes av Karen Pine vid universitetet i Hertfordshire visade att åtta av tio kvinnor använder shopping för att muntra upp sig själva, men att var fjärde känner skuld efteråt. I många andra fall försöker man behandla depressiva patienter med medicinering. Antidepressiva läkemedel till exempel fungerar bäst i de fall där patienten lider av en stark depression men det finns också mediciner som får patienter att känna ökad tillit till människor i sin omgivning. Hormonet Oxytocin, eller närhetshormonet som det också kallas, är känt för att stärka bandet mellan spädbarn och mamman, men också för att få personer både lugnare och gladare. Forskare menar nu, att halten av oxytocin påverkar graden av en patients sociala störningar eller förmågor. Enligt Kerstin Ulvnäs Moberg, professor i fysiologi får patienten lugn och ro och en önskan av att vara nära andra. Även detta skulle kunna påverka och förbättra situationen för en "Lögnare" som lider av psykisk sjukdom genom att personen lättare kan läsa av andra människors signaler. Fördelen med oxytocin är att männsikan själv kan reglera halten av ämnet i kroppen genom personens kroppskontakt med andra människor. Kramas man mycket bildas mera oxytocin. Stora mängder oxytocin bildas också när man har sex och får orgasm. Dagens samhälle med många ensamhushåll och där kvinnor till stor lever i celibat uppstår ofta brister i halten av oxytocin hos singlarna. Kerstin Ulvnäs Moberg kallar detta för hudhunger, vilket är en brist på närhet och beröring. Det är en av nackdelarna med den moderna samhällsutvecklingen, vilket bland annat leder till sämre motstånd mot stress och sjukdomar. Några knep för att höja halten av oxytocin är att klappa djur, kramas, dansa och få massage. Det finns nu något som heter Åsne terapi där man kan lindra sin depression genom att umgås med riktiga åsnor, >>>.

Många kvinnor använder idag Botoxinjektioner i ansiktet för att släta ut rynkor och se yngre ut. Botox, eller botulinum typ A (BTX) som det egentligen heter, är ett nervgift som förlamar ansiktsmusklerna. Vad många inte vet är att giftet kan hämma personens empatiska förmåga genom att personen får svårt att uttrycka emotionella stämningar i sitt ansiktsuttryck. Detta kan leda till att botoxbehandlade personer missuppfattas som psykiskt störda på något sätt.

Enligt Centrum för våldsprevention så begås ungefär tio procent av alla mord av kvinnor. Av dessa mord så är det 30 procent mammor som dödar barn. I de flesta fall begås brotten av en kvinna som lider av någon psykisk ohälsa, ofta av psykotisk karaktär eller en depression. procentuellt sett är mäns våld mot barn lägre än kvinnors våld mot barn.
Norrtäljeanstalten har haft ett Adhd projekt där cirka 30 vuxna interner fick medicinering av läkemedlet Concerta som har visat sig hålla de värsta symptomen borta och påtagliga beteende förbättringar kunde noteras. Man räknar med att ca 30% av de intagna inte kommer att återfalla i brott.

Man kan till och med hjälpa lögnare genom att låta dem sova mera. En middagslur gör att man minns bättre. Det visar forskning vid University of California Berkeley. De studenter som ingick i gruppen som tog en siesta mindes betydligt bättre och ökade dessutom sin inlärningsförmåga, än försöksgruppen som inte tog en middagslur. Vissa forskare menar också på att vanlig gymnastik-träning ger ett skydd mot depressioner. Det är dessutom billigare än terapi och mediciner, men lika effektivt mot måttliga depressioner. Både sömn och träning anses nämligen förbättra de biokemiska reaktionerna i hjärnan.
Det finns andra alternativa behandlingar som har och fortfarande fungerar framgångsrikt på en del patienter, till exempel kiropraktik. Kiropraktiken Daniel David Palmer öppnade den första kiropraktiska skolan 1897 i Davenport i Iowa, USa. Egentligen var han lärare och biodlare men även healer som ansåg att förskjutningar mellan ryggkotorna var orsaken till de flesta sjukdomarna eftersom de skapade störningar i nervsystemet. Själv dog han i tyfus.David Palmer


Framtiden - Datorer och datasystemet Hermes.
Idag finns avancerade system för att analysera männiksors beteenden. Forskare har tagit fram ett datasystem som kallas för Hermes och som med hjälp av olika matematiska algoritmer analyserar videoinspelningar över hur personerna uppträder och deras ansiktsuttryck. Personen kan analyseras i realtid och systemet kan också skicka en varning eller beskrivning av resultatet. Forskarna tror att systemet kan komma till användning inom psykiatrin.
Forskningen är ett EU-projektet och koordineras av Computer Vision Center i Barcelona i Spanien.

I staden Lausanne i Schweiz har forskare från 14 länder sedan år 2005 i ett annat projekt arbetat med att bygga en konstgjord hjärna och de hoppas att inom tio år få fram en mänsklig hjärna som kan tänka, minnas och fatta egna beslut. Metoden, eller rättare sagt projektet med att studera hjärnan från insidan kallas för "Blue Brain". Varje nervcell i Blue Brain är en simulering av en verklig cell från en råtthjärna. Varje enskild cell gjordes sedan om till en datorsimulering som var och en bestod av miljoner av matematiska beräkningar. För att sätta ihop alla beräkningar behövs IBM:s superdator Blue Gene. Forskarna försöker förstå hjärnans komplexitet och har lyckats med att få de konstruerade cellerna att börja kommunicera med varandra och idag kan forskare se exakt vilka gener som är aktiva inuti riktiga nervceller hos råttor. Om forskarna lyckas med projektet så tror man att man kan komma att kunna ändra vissa parametrar för att se vad som händer och kanske lära sig vad som ligger bakom psykiska sjukdomar och hur man kan behandla dem, enligt den sydafrikanse hjärnforskaren Henry Markram som är mannen bakom projektet.


Källor:
Annica Tiger blogg
(1) Tidningen Forskning och Framsteg nr 2, mars 2010.
http://www.illvet.se
http://web4health.info/
Expressen
Tidningen Misstänkt
Tidningen Forskning & Framsteg
Tidningen Aleris Magazine 2/2009
Tidningen Illusterad Vetenskap.
Tidningen Medicinsk vetenskap.
Tidningen Svd, 2010-05-07)
Tidningen Ny Teknik.

http://www.illivet.se

http://www.psykopat.se/
http://borderline.nu/
http://www.vardguiden.se/
http://www.anbo.se/index.php
http://www.illvet.se
http://www.dn.se
http://www.sverigesradio.se

Hemsidan är under konstruktion

* Bedömingen av Annika Tiger är resultatet av ett antal personers uppfattning och det är deras bedömning av henne som redovisas här.

Uppdaterad 2012-04-25


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se