Var Annika Tiger anmälan till Justitiekanslern mot Yakida ett välplanerat bedrägeri?

Den 27 februari 2009 anmäldes www.yakida.se till Justitiekanslern av advokat Percy Bratt på uppdrag av bedragaren Annika Tiger.

Omgående upptäcktes att det var sannolikt att advokaten blivit lurad av Annika Tiger eftersom graverande felaktigheter fanns angivna i advokatens anmälan. Samtidigt upptäcktes på olika håll att Annika Tiger planterade ut falska uppgifter i media på internet.

Läs mer på:
* 2009-03-06 (pdf-fil), Justitiekanslerns beslut den 6 mars 2009 i ärende 1637-09-31
* 2009-03-06 Yttrande den 6 mars 2009 från www.yakida.se
* 2009-02-27 (pdf-fil), Advokatens anmälan den 27 februari 2009 av www.yakida.se

* 2009-09-19 Advokat Percy Bratt ljuger för advokatsamfundet och blir avslöjad.
* 2009-09-08 Percy Bratt yttrar sig till advokatsamfundet, (pdf-fil).
* 2009-07-23 Advokat Percy Bratt anmäls till advokatsamfundet pga slarv och lögner.

* >>> Felaktiga vittnesuppgifter hotar rättssäkerheten
* >>> Jag riskerar helt medvetet förtroendet för rättsväsendet

* >>> Annika Tiger vs företaget Annica Tiger
* >>> Bratts Trattmodell. En beräkningsmodell av trovärdighet i excell-format. Utvecklad efter insikten i att det finns ett behov av verktyg för att skydda demokratin, medborgarna och domstolarna från lögnare.
* >>> Se Percy Bratt. Den enda kända avdokat som avslöjats lämna in en falsk anmälan till Justitiekanslern och som dessutom avslöjades med att ljuga till Advokatsamfundet.

* >>> Yttrandefrihet
* >>> Nodaddy
* >>> Pedofillistan

* >>> Genusvetenskapligt iniativ
* >>> Seminarium och föredrag om "Falska polisanmälningar"
* >>> Härskartekniker

* >>> Falska polisanmälningar
* >>> Länsrätten och a-kassan utsatt för bedrägeri
* >>> Justitiekanslern utsatt för lögn
* >>> Datainspektionen och Telia utsatta för lögn

Skärmdump av artikel hos Medievärlden, 2009-03-06
Annika Tiger
Bedragaren och förfalskaren Annika Tiger, >>>

Analys och kartläggning av advokat Percy Bratts falska arbetsmetoder

Hur kunde det komma sig att Justitiekanslern ännu en gång utsattes för lögn i anmälan mot Yakida? Någon har sannolikt ljugit eller gjort ett dåligt arbete. Går det att beräkna hur lögnerna kommit fram och vem som har ljugit? Går det att räkna fram vad som har skett? Går det att visa hur en advokat försöker trixa med sanningen för att lura läsaren av en anmälan? Det gör det sannolikt !!

Att bli anmäld på falska grunder är inget ovanligt i dagens sverige. De drabbade är oftast pappor och anmälan har oftast sitt ursprung till en vårdnadstvist.

Att bli utsatt för en falsk anmälan är ett hot. Dels är det ett hot mot den person som anmälan avser, men anmälan är också ett hot mot samhällets demokratiska principer. Det är också ett mycket allvarligt hot som lika gärna kan likställas ett dödshot, läs mer om falska anmälningar, >>>.

Någon ljög i den skrivna anmälan till JK där Yakida igen anmäldes med falska påståenden till JK. Antingen ljög Percy Bratt eller Annika Tiger, eller båda två för Justitiekanslern. Genom en vetenskaplig sannolikhetsberäkning/datasimulering avses att få fram det mest sannolika svaret på vem av de båda som lurade JK och hotade Yakida.

För att kunna göra en sådan matematisk beräkning behövs en studie av de sannolika händelser som till sist mynnade ut i anmälan mot Yakida till JK. Nedanstående figur visar de troligaste och möjliga utfallsrum som kan studeras, se bild 1. Det positiva i percy bratts anmälan är att ett nytt projekt har påbörjats. Utvecklingen av Bratts Trattmodell som avser att skapa ett för användaren gratis verktyg för analys och simulering i trovärdighetsbedömningar, se projektbeskrivning >>>.

Yakida presenterar betaversionen 1A av trovärdighetsmodellen Bratts Tratt i excellformat:
Orginalversionen: >>>
Studie och datorsimulering över trovärdigheten hos Annika Tiger och Percy Bratt: >>>
Modellen är inte fullständig och innehåller några kända buggar som kommer att rättas till nästa uppdatering.


Bild 1. Klicka på bilden så kommer hela bilden upp i naturlig storlek.

En av huvudpunkterna i Annika Tigers anmälan mot Yakida är frågan om det datavirus som hittades under hennes egen domän. I anmälan den 2 november 2004, sidan 3, ärende 3820-04-31 till Justitiekanslern förklarade Annica Tiger att programmet inte skulle vara ett datavirus och hon efterfrågade källkontroll. I samband med hennes förklaring till JK likställer hon att en sådan anklagelse ska jämföras med en anklagelse om "Dataintrång", och därmed utgöra grund för "Allmänt åtal".

Det är alltså här som Annika Tiger ändrar på det verkliga påståendet om att det egentligen handlar om ett datavirus. Dataviruset blir nu felaktigt istället en fråga om dataintrång, enligt Annika Tiger, se bild 2, 3 och 4.

Bild 3.
Bild 2.
Bild 4.

I den senare anmälan till JK, ärende nr 1637-09-31 den 27 februari 2009, försöker nu ombudet förstärka betydelsen av behovet av själva anmälan till JK, vilket skulle ge anledning till "allmänt åtal", och nu använder ombudet och advokat Percy Bratt först en falsk anklagelse på sidan 7, om att Annika Tiger anklagas för databrott av Yakida. Frågan om dataviruset har nu blivit ett databrott.För att ytterligare förstärka betydelsen av behovet av anmälan till JK, använder sen Percy Bratt en ny falsk anklagelse på sidan 8, om att Annika Tiger också anklagas för dataintrång, av Yakida. Dataviruset har nu blivit ett databrott som skulle vara dataintrång.


För att ännu mera ytterligare förstärka betydelsen av behovet av anmälan till JK, nekar nu ombudet felaktigt, på sidan 9, till att hans klient skulle ha ljugit överhuvudtaget. Att Annika Tiger ljugit i en stor omfattning visades enkelt i yttrandet till JK, >>>. Hans klient hade till och med innan ljugit för både Justitiekanslern, Datainspektionen, Länsrätten och Unionens akassa, vilket kan styrkas med skriftlig bevisning..

Uppenbarligen gör advokat Percy Bratt felaktigt sken av att han inte sett dessa sidor på Yakida *:

www.yakida.se/sparken.html
www.yakida.se/xoom.html

* Enligt loggfiler registrerades torsdagen den 17 februari 2009 Percy Bratts företag som besökare på hemsidan www.yakida.se/sparken.html och även www.yakida.se/xoom.html, se bevis, >>> och >>>
Han/de har också varit mycket flitiga besökare på Yakida, >>>.

Det går därför med högsta sannolikhet styrka att Percy Bratt sett just dessa hemsidor. Trots detta antagande, skriver han att hans klient inte ljuger.


För att ännu mera igen ytterligare förstärka betydelsen av behovet av anmälan enligt åtalsregeln, påstår nu ombudet felaktigt på sidan 9, till att hans klient skulle ha försökt föra en dialog och påstår dessutom vidare felaktigt att Yakida skulle länka till hans egen klients förtalssida.

Även här gör advokat Percy Bratt felaktigt sken av att inte sett dessa sidor. Trots att han/företaget registerats som beökare vid flera tillfällen:

www.yakida.se/index1.html
www.nodaddy.nuOmständigheter:

1) En omständighet som påvisar bedrägeriet är att ombudet Percy Bratt anger att Annica Tigers blogg på internet skulle vara av privat beskaffenhet. Istället kan med skriftlig bevisning visas, att Annika Tigers blogg används under hennes företags namn, nämligen Annica Tiger, se bildbevis >>>.
Percy Bratt försöker istället i anmälan hävda, att det handlar om den privata personen Annika Tiger och inte företaget Annica Tiger. Se bevis där han genomgående använder Annika Tiger, istället för företaget Annica Tiger, se >>> .

2) Dessutom försöker advokaten göra gällande, att rättstvisten i Länsrätten med unionens a-kassa också skulle vara privat, se bildbevis, >>>. Men rättstvisten gjordes i företagets namn, se bevis >>> (pdf).

3) Det går också att visa hur ombudet Percy Bratt eller Annika Tiger, enligt min mening, även försöker lura Justitiekanslern, genom att förflytta fokus från vad det egentligen handlar om, nämligen frågan om dataviruset som istället blir en fråga om dataintrång. För det handlar inte om okunskap eller oaktsamhet eftersom Percy Bratt/företaget har varit en flitig besökare på Yakida och därför rimligen tagit del av den skriftliga bevisningen. Se statistik över besöken på Yakida, >>> och >>>.

Enligt denna korta summering får det anses styrkt att Justitiekanslern utsattes för ännu ett bedrägeri. Antingen av Annika Tiger eller hennes ombud Percy Bratt.

På Yakida finns nämligen inget påstående som binder Annika till ett dataintrång. Bara ett sant påstående om att Annika Tiger har lagt ut datavirus under sin egen domän. Och detta anser jag, försöker antingen Annika Tiger och/eller hennes ombud mörka undan och istället försöka få det till en fråga om dataintrång. Hade istället Percy Bratt kontrollerat sitt eget påstående i anmälan, så hade han själv kunnat rättat lögnen. Se bildbevis på sökning av ordet "dataintrång" av Yakidas innehåll *, >>>. Advokat Percy Bratt är därmed, vad som är kännt, den enda advokat som avslöjats med att lämna in en falsk anmälan till Justitiekanslern.

Att JK blev lurad visar ovanstående. Det är skriftligen bevisat och ställt utom allt tvivel. Endast Bratts felaktiga hänvisning till hans klients egna förtalssida räcker för att bevisa det skriftligen. Se sidan 9 i anmälan till JK.

Detta är den arbetsmetod som används i domstolar med falska och lögnaktiga anklagelser för att få oskyldiga människor i fängelse på falska grunder. Nämligen att advokater ljuger och hittar på falska omständigheter i sina anmälningar.

Advokat Percy Bratt har nu, medvetet eller omedvetet, demonstrerat denna metod med ett verkligt exempel. Men att göra ett så dåligt arbete som att bli avslöjad med att lämna in en falsk anmälan till Justitiekanslern har ännu ingen advokat avslöjats med.

Endast advokat Percy Bratt som dessutom blev avslöjad med att ljuga för Advokatsamfundet, >>>.


* Sökningen kan genomföras av vilken besökare som helst från startsidan av Yakida, se här >>> .

Uppdaterad 2012-04-25


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se