Till

Sveriges Advokatsamfund
Box 27321
102 54 StockholmÄven för information till Justitiekanslern


Anmälan av advokat Percy Bratt. Yttrande till svarsbrev från Percy Bratt daterat 8 september 2009

Jag vidhåller vad jag tidigare anfört i brev den 23 juli 2009, men vill även komplettera enligt nedan.

Eftersom det är självaste Justitiekanslern som utövar tillsyn över disciplinnämdens verksamhet och det är JK själv som blir utsatt för ett bedrägeri torde det finnas anledning för de granskande instanserna att vara extra noggranna i kontrollen av vad advokat Percy Bratt anför.

Även om det kan förstås att Percy Bratt blev utsatt för ett bedrägerig av hans klient Annika Tiger, så försöker Percy Bratt i sin skrivelse den 8 sept-09, skylla ifrån sig sin skuld och istället hänvisa till vad hans klient har framfört. Men rättsväseendet har ändå krav på hur advokater agerar iförhållande till domstolar och parter. Det handlar alltså därför om graden av Percy Bratts egen delaktighet av anklagselserna mot Yakida. Det är nämligen svårt att föreslälla sig att Percy Bratt inlämnat en skrivelse till JK utan att själv läsa vad han själv har skrivit och bifogat i sin anmälan av Yakida. I synnerhet måste frågan om graden av delaktighet ställas eftersom Percy Bratt länge registrerats som läsare av de aktuella sidorna som avses på www.yakida.se.

Inledningsvis vill jag därför börja med att göra Advokatsamfundet och JK uppmärsammade på, att Percy Bratt i sitt svar på sidan 1, rad 5 i brev från den 8 september 2009, ogrundat och felaktigt tillskriver hemsidan www.yakida.se för att publicera förtalsuppgifter. Yakida publicerar inga förtalsuppgifter och är heller aldrig dömd för någon sådan verksamhet. Percy Bratts brottsanklagelse är ogrundad. Det är således PB som begår brottet "förtal" mot Yakida då han ogrundat tillskriver Yakida ett förtalsbrott. Percy Bratt har rimligen läst vad han själv har inlämnat till JK och då sett att uppgifterna är korrekta. Det kan vara bra att parterna redan nu noterar detta "trick" från PB.

Dessutom försöker Percy Bratt nu skriftligen lura Advokatsamfundet då han på rad 2, sida 2 i sin skrivelse den 8 sept-09, tillskriver självaste Justitiekanslern ett felaktigt uttalande som JK inte har gjort. Percy Bratt skriver nämligen att …" internetpubliceringarna utgör förtal, vilket även JK konstaterar (beslutet s2)". Men där anger JK istället …."i princip kan utgöra förtal".

JK tar sen inte ställning i hurvida det handlar om förtalsuppgifter eller ej och lämnar frågan. Det är stor skillnad mellan att någonting "utgör förtal" ställt mot att något "kan utgöra förtal".

OBSERVERA: Ni läste rätt: Percy Bratt försökte som jag ser det att lura Advokatsamfundet.

Percy Bratt gör sedan ett försök till att sammanställa vad som anförs emot honom men väljer då att utesluta några viktiga punkter för att själv hamna i bättre dager. Därför görs en ny sammanställning som då tydligare beskriver vad som tidigare framförts av mig .

 1. Anmälan till JK var obefogad. Percy Bratt och hans agerande får anses strida mot de vägledande reglerna om god advokatsed,, därför att;
 • JK hade redan prövat frågan och detta vet PB om då han lämnar in anmälan, eftersom han själv skriver om det i sin egen anmälan där han nämer ett av de tidigare målsnr, rad 3, sidan 10 i PB’s anmälan från den 26 februari 2009 (PB bilaga 1) och min bilaga 7.

JK hade dessutom även prövat frågan från hans klient i ytterligare ett ärende nr 6582-06-31 från den 13 nov år 2006. JK hade alltså två gånger tidigare avhandlat hemsidan Yakida i samma fråga om förtal. Percy Bratt visste därför att frågan om förtal redan hade avhandlats. Hur många gångar hade PB tänkt sig att frågan skall behandlas av JK ?

 • Dessutom så finns JK’s tidigare beslut i sin helhet publicerad på Yakida och till och med på den delsida som PB själv skriver om och bifogar i anmälan till JK. Percy Bratt var därför medveten om JK’s resonemang bakom sitt beslut i frågan om förtal som Yakida felaktigt anklagas för innan PB lämnade in sin anmälan.

JK’s resonemang har heller inte förändrat sig och JK har hållt en fast och klar linje av sitt resonemang av tolkningen av den särskilda åtalsregeln i 5 Kap 5 paragrafen.

 • Dessutom visste PB att uppgifterna om hans klient var sanna eftersom det finns utlagda bevis som stryrker uppgifterna och PB har sett och tagit del av bevisningen vilket loggfiler över PB besök visar, se min bilaga 12+13+14. Percy Bratt förnekar heller inte den uppgiften om hans många besök vilket jag tidigare har framfört och vi kan därför hålla det för fastställt att PB tagit del av bevisningen.
 1. Percy Bratt har medvetet lämnat osanna uppgifter om Yakida och ägaren av Yakida och hans agerande får anses strida mot de vägledande reglerna om god advokatsed, därför att;
 • PB tillskriver felaktigt mig vara ägare till en porrhemsida som istället är hans egen klients porrsida, sidan 9 sista stycket i PB anmälan till JK, där han påstår att hemsidan nodaddy.se skulle vara min. Det är hans klient som istället äger den avsedda hemsidan nodaddy.se, vilket dessutom framkommer i den skrift från Yakida som han anmäler och hänvisar till JK. Percy Bratt anmäler alltså mig och anklagar mig felaktigt för att vara ägare till hans egen klients porr-sida, se min bilaga 2. + 3+ 4. Eftersom det står skrivet på Yakida, att det är hans klient som är ägaren till porrsidan, styrker det att PB visste om detta när Yakida anmäldes. Det är nämligen rimligt att PB själv läst sin egen text innan Yakida anmäldes. Jag vill inte av PB bli felaktigt tillskriven som ägare till hans klients porrsida. Den medvetna anklagelsen från PB känns obekväm och olustig.
 • I Percy Bratts anmälan till JK framkommer också en medvetet och falskt anklagelse mot Yakida att Yakida anklagar hans klient för dataintrång. Detta vet PB om att Yakida inte gör, och det framkommer tydligt när man ser hur PB inledningsvis bygger om vad som anges på Yakida om hans klients datavirus. Först handlar anklagelsen från PB om en anklagelse om databrott, se min bilaga 5+6 motsvarande PB anmälan sidan 7+8. Där kan man se hur anklagelsen förändras för att sen bli ett en anklagelse från PB om att Yakida skriver om ett dataintrång.

PB har alltså på egen hand hittat på ett nytt brott/anklagelse för att förmå JK att agera. Och själva PB’s förfaringssätt att först kalla den verkliga texten på Yakida, för ett påståeende om databrott, för att slutligen förstärka det till dataintrång, visar att PB själv lagt till denna anklagelse mot Yakida. PB har alltså själv gjort om berättelsen på Yakida om dataviruset, till en berättelse om dataintrång, vilket givetvis är helt två skilda saker. Se min bilaga 8+9+10 och dessa bilagor finns även med på den hemsida PB anmäler till JK.

PB ville således medvetet hitta på ett nytt brott som inte ens finns beskrivet på Yakida. Hade han själv kontrollerat sin egen anklagelse mot Yakida genom att använda sökfunktionen, så hade han funnit att hans egen anklagelse var felaktig, se min bilaga 11. Det är rimligt att begära av PB, att han åtminstone vet vad han själv skriver och lämnar in i sin egen anmälan till JK. Det är nämligen inte hans klient som bygger om anklagelsen om dataviruset till en anklagelse till dataintrång. Det är PB egen konstruktion, vilket styrks på det sätt anklagelsen mot Yakida byggs om och förstärks vartefter man läser PB’s egen text i hans anmälan. Kommer Percy Bratt nästa gång komma med en ny anklagelse om att Yakida påstår att Kalle Anka är släkt med Percy Bratt ?

 • Percy Bratt har varit en flitig besökare på Yakida vilket loggfiler visar, se min bilaga 12+13+14. Det finns därför anledning att tro att PB haft både tid och möjlighet att rätta sina felaktiga anklagelser mot Yakida innan han anmälde Yakida. PB undlät dessutom att meddela JK, trots att jag upplyste PB per mail att jag inte är ägare till hans klients porrhemsida. Det är rimligt att begära av PB att han åtminstone försökte korrigera sin felaktiga anmälan till JK, vilket han inte gjorde.
 • Som en konsekvens härav ovan, så är det rimligt att utgå från att PB verkligen också läst sidorna på Yakida om hans klient där klienten lurade JK, Telia och Datainspektionen. PB är också registrerad som läsare även av dessa båda sidor. Han förfaller heller inte förneka detta i sin svarsskrivlse från den 8 september. Och just dessa sidor bevisar med vad hans klient själv skrivit, att klienten lurat dessa myndigheter inklusive Justitiekanslern. Uppgifterna är alltså sanna och det är hans egen klients uppgifter som presenteras på Yakida. Yakida kan inte bli anklagad för sanna uppgifter om vad hans klient själv skriver och redovisar på internet. Därför saknades det grund för anmäla Yakida även på den punkten. Se min bilaga 13+14+15+19+20, och sidan 9 st. 4 i hans egen anmälan till JK.
 • När det sen handlar om uppgifterna på Yakida om att hans klient lurat Unionens a-kassa, så försöker Percy Bratt göra om hela situationen och berättelsen på Yakida till att det på Yakida skulle handla om den privata klienten/personen Annika Tiger som beskrivs. Se min bilaga 16 + 17 + 18, motsvarande sidan 7 rad 22 i PB anmälan till JK. Så är det inte i verkligheten, utan målet i Länsrätten med Unionens a-kassa handlade om omfattningen av arbete som hans klient lagt ner i hennes kända internetföretag som i huvudsak består av ett bloggande på internet. Detta sker under hennes företags namn. Privatpersonen heter Annika Tiger medans företaget heter Annica Tiger Det är ju en ren lögn från PB att påstå att målet i Länsrätten därmed skulle handla om om privatpersonen Annika Tiger eftersom PB har och vet, som visats tidigare innan anmälan tagit del av Yakidas information som visar att målet i länsrätten handlar om företaget Annica Tiger. Det minst sagt rimligt att begära att PB läser vad han själv anmäler till JK.

 

 1. Percy Bratt har heller inte följt de "Vägledande regler om god advokased" från den 29 augusti 2008, därför att;

Percy Bratt har brutit mot reglerna i styckena:

5 Förhållandet till motparten + 5.2 Förvarning om rättsliga åtgärder + 6 Förhållandet till domstolar och myndigheter

Gärning:

* Advokat Percy Bratt visste således att hans anmälan saknade fog eftersom han visste att hemsidan tidgare granskats av JK. Att PB visste detta framkommer i hans egen anmälan , rad 3, sidan 10 och bilaga 7.

JK hade dessutom även prövat frågan ytterligare en gång till på begäran av hans klient i ärende nr 6582-06-31 från den 13 nov år 2006 vilket också framkommer på hemsidan Yakida. PB har läst denna information enligt vad loggfilerna visar.

* PB använder sig sedan av falska anklagelser mot Yakida på olika sätt för att lura JK till att agera. Till exempel tillskrivs Yakida vara ägare till hans egen klients porrhemsida (sidan 9 i hans anmälan till JK) och yakida påstås felaktigt anklaga hans klient för dataintrång och just själva anklagelsen om datatintrånget är just Percy Bratts egen påhittade konstruktion, för att just lura JK.

Uppgiften finns inte på Yakida och hans klient har heller inte tidigare framfört den uppgiften, se min bilaga 10. Istället har hans klient skrivit uppriktigt till JK ( min bilaga 10) att det handlar om ett datavirus. Det är alltså Percy Bratt själv som konstruerat en falsk anklagelse mot Yakida.

* Advokat Percy Bratt skandaliserar mig personligen och nättidningen YakiDa genom att uppsåtligen felaktigt påstå att YakiDa eller jag är ägare till en porrhemsida nodaddy.se (min bilaga 2+3+4) som istället är hans egen klients hemsida, samt felaktigt påstå att Yakida skulle bedriver en hatkampanj och att felaktigt påstå att uppgifterna på YakiDa är osanna samt att PB dessutom själv hittar på den falska anklagelsen om att Yakida påstår hans klient skyldig till dataintrång.

* Advokat Percy Bratt eller hans Klient, har aldrig någonsin hört av sig till mig angående nättidningen Yakida, varför det är mycket förvånande att för tredje gången i efterhand få veta att tidningen Yakida blivit anmäld. PB förnekar heller inte uppgiften.

* Här har Percy Bratt uppsåtligen inte satt sig in ordentligt i ärendet, vilket styrks genom att han inte lämnat korrekta uppgifter till JK, trots att han innan anmälan var medveten om att upppgifterna inte stämmer. Respektlösheten genom att underlåta att informera JK efter det han informerats om sakfelaktigheter efter det anmälan inlämnats, styrker bristen av omsorg i ärendet.
Bristen i omsorg handlar dessutom i bristen av enkla kontroller, som att själv kontrollera vad som står på hemsidan YakiDa eller dessutom att läsa igenom vad han lämnar in och refererar till i sina agna skrivelser till JK.

PB borde även ha satt sig in i hans klient Annika Tigers tidigare förehavanden med JK, som dessutom anges på den hemsida han själv anmäler. PB förnekar heller inte denna uppgift utan skriver dessutom om en av klentens anmälan.

* Percy Bratt har uppsåtligen underlåtit att ge Justitiekansslern korrekt information vad det gäller företaget Annica Tiger och tvisten med Unionens A-kassa. I sak handlar det om de felaktiga anklagelserna om hans klients egna porr hemsida - nodaddy.se , trots att han i snar anslutning till anmälningstillfället informerades per mail den 5 mars 2009, om den inlämnade anmälan innehöll graverande felaktigheter och missvisningar. Även anklagelsen om dataintrång är osann utan handlar om en text på Yakida om ett dataviruset och det är PG själv som gör om anklagelsen till ett fråga om dataintrång. Det får ställas som säkert att PB läst de avsedda sidorna på Yakida vilket han heller inte förnekar.

* Percy Bratt har laglig skyldighet att uppge faktiska och korrekta omständigheter och sakuppgifter vilket han uppsåtligen underlåtit genom inte ge Justitiekansslern korrekt information. Det får ställas som säkert att PB läst de avsedda sidorna på Yakida vilket han heller inte förnekar.

I övrigt enligt min anmälan av advokat Percy Bratt till disciplinnämden från den 23 juli 2009.

Bilagor:

 1. Startsidan av hemsidan www.yakida.se
 2. Utdrag över registering av porrhemsidans ägare nodaddy.se, företaget Annica Tiger
 3. Porrhemsidan nodaddy.se, ägare företaget Annica Tiger
 4. Utdrag över Annika Tigers förklaring till porrhemsidan nodaddy.se
 5. Percy Bratts egen felaktiga och påhittade anklagan om att Yakida skulle anklaga hans klient för databrott, i hans anmälan till JK den 27 februari 2009, ärende nr 1637-09-31
 6. Percy Bratts egen felaktiga och påhittade anklagan om att Yakida skulle anklaga hans klient för dataintrång, i hans anmälan till JK den 27 februari 2009, ärende nr 1637-09-31
 7. Justitiekanslerns första beslut om www.yakida.se angående förtalsbrott.
 8. Telias information om det datavirus Annika Tiger publicerat på internet.
 9. Information om var det datavirus Annika Tiger publicerat på internet var placerat under hennes egen domän.
 10. Annika Tigers egen redogörelse till Justitiekanslern angående dataviruset.
 11. Resultat av sökning på ordet "Dataintrång" på hemsidan Yakida.
 12. Resultat av en del av Percy Bratts företagscenters besök på hemsidan innan hemsidan anmäldes till JK.
 13. Resultat av en del av Percy Bratts företagscenters besök på hemsidan " www.yakida.se/xoom.html ", innan hemsidan anmäldes till JK. Sidan visar skriftlig bevisning på att både Telia och Datainspektionen blev bedragna av Percy Bratts klient Annika Tiger.
 14. Resultat av en del av Percy Bratts företagscenters besök på hemsidan "www.yakida.se/sparken.html", innan hemsidan anmäldes till JK. Sidan visar skriftlig bevisning på att Justitiekanslern blev bedragen av Percy Bratts klient Annika Tiger.
 15. Percy Bratts egen felaktiga påstående om att hans klient inte har ljugit i hans anmälan till JK den 27 februari 2009, ärende nr 1637-09-31
 16. Percy Bratts egen felaktiga påstående om att hans klients rättsvist med unionens a-kassa skulle vara privat, i hans anmälan till JK den 27 februari 2009, ärende nr 1637-09-31
 17. Bild av klienten Annika Tigers egen hemsida som visar att det är hennes företag Annica Tiger som hemsidan är verksam under.
 18. Hemsidan under www.yakida.se med bevisning som behandlar rättsvisten mellan Percy Bratts klient och unionens a-kassa.
 19. Hemsidan under www.yakida.se med bevisning som styrker att Percy Bratts klient lurade telia och Datainspektionen.
 20. Hemsidan under www.yakida.se med bevisning som styrker att Percy Bratts klient lurade Justitiekanslern.
 21. Tidningsartikel som publicerades samma dag tog sitt beslut att inte väcka åtal mot Yakida.se
 22. Artikel på Yakida med redogörelse för advokat Percy Bratts arbetsmetod med att förvränga sin bevisning mot Yakida.
 23. Yakida's yttrande till Justitiekanslern efter vetskap om att Yakida igen på falska anklagelser blivit anmäld.

2009-09-19
John Johansson
Friluftsvägen 31, 17240 Sundbyberg


Uppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se