nodaddy
Denna hemsida tillägnas alla barn och och deras
pappor.

Detta är historien om ett Umgängessabotage
som utfördes mot en son och far i Sverige.


Sidan visar även hur debatten om gemensam
vårdnad går till i verkligheten på internet.


En aggressiv feministisk kvinnogrupp som arbetar
mot kvinnomisshandel har länge försökt att stoppa
publiceringen av denna berättelse med olika
metoder.


Även domänen nodaddy köptes in och gjordes om
till en uthängningssida på vilken en pappa hänges ut
och förtalades.

Flera websites och länkningar har förstörts och
hemsidan har på falska anklagelser borttagits från
flera sökmotorer.


Hot och olika former av trakasserier har också
framställts och utförts från dessa kvinnor och både
privata personer och företag har attackerats på
olika sätt.

Några kvinnor ringde även obehagliga telesamtal hem till föräldrar och kontaktade föräldrarnas arbetsgivare.

De ekonomiska kostnaderna och förlusterna
orsakade av gruppens aktioner och förstörelse kan
idag beräknas till cirka 3 miljoner kronor.


Detta är den enda lagliga hemsidan i världen som
visar att kända feminister har utfört polisanmälan mot
svenska pappor utan juridiska grunder och där varje
och samtliga anklagelser i anmälan kunde
motbevisas eller styrkas med vad kvinnorna själva
skrivit eller utfört på internet. Sidan visar också hur
kvinnor ljugit för polis myndigheter och Svenska
Datainspektionen.

Polis har konstaterat att hemsidan inte utgör brottet

"Förtal" på någon person.

Åklagare har konstaterat att texten inte bryter mot
någon svensk lag
.

Länsrätten har fastställt Datainspektionens beslut
och beslutets formulering, sida L1, L2 .

Justitiekanslern har konstaterat att det inte finns
anledning till att ompröva myndigheternas beslut
angående denna hemsida, sida J1, J2.

I ärende nr 701-2001, den 26 juli 2001 godkändes
innehållet avseende Personuppgiftslagen och DI
har meddelat att hemsidan är "Journalistik" och
av betydelse för allmänheten.


Läs "Debatten" !!!


Lyssna på Nodaddy sången >>>
Sången till Kalle >>>

Datainspektionens godkännande av denna hemsidan
nodaddy och dess förklaring.
Ärende 701-2001.
Sida 1
Sida 2
Sida 3
This homepage is dedicated to all children and their
fathers.

This is a story of child visitation sabotage

committed against a boy and his father in Sweden.

This website also describes the current debate

regarding the question of joint custody.

An aggressive feminist group working against ill

treatment of women has for a long time been trying
to stop the telling of this story by means of various
methods.

Even a nodaddy domain was constructed as a
so-called "Hate-website" on wich a father was
pointed out and defamed.


Several sites and direct links have been destroyed,
and have been taken out of search engines due to
false accusation.

Threats and other forms of harassment have also

been committed by these females and private
persons and companies have been attacked in
different ways.

Some females even made unpleasant phone calls to the parents' homes and contacted their employers.

The cost of the destruction and losses the
aggressive actions from these women can today
be estimated at approx. 3 million Skr.

This is the only legal Web Site in the world that

proves that well known feminists have made police
reports of Swedish fathers lacking juridical grounds
and where each and every accusation in the reports
are given rebutting evidence by the women's own
written contents on the Internet. It also shows how
females lied to the police and the Data Inspection

Board.

Police has concluded that this homepage does not

defame any person.

The Government prosecutor has concluded the

content as lawful.

The decision taken by Swedish Data Inspection

Board has been confirmed by the Government

The Chancellor of Justice has concluded that there

is no reason to reconsider the decisions taken by
the other authorities.

In case 701-2001, dated 26 July 2001 the "DI"

concluded that this website does not break
the law and considers it as a work of
journalism
and of importance to society.

Read "Debatt" and find out more.


Listen to the song of Nodaddy >>>
Song to Kalle >>>

Approval of this homepage nodaddy by The Swedish
Data Inspection Board and its explanation.

Page 1
Page 2
Page 3

Sveriges lagligaste hemsida om vårdnadstvister och umgängessabotage.
Följande regler gäller för denna hemsida.

START / ENTER SITE


YakiDa berättar nu historien

YakiDa
Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se

Uppdaterad 2011-11-25