YakiDa

Sexuellt ofredande mot barn


Den 26 januari 2014 skrev journalisten Monica Antonsson i sin blogg att hon blivit polisanmäld för att ha sexuellt ofredat en ung pojke vars familj hon hade trakasserat under flera år i sina bloggar. Monica Antonsson försökte skoja bort polisanmälan och lura sina läsare med att inte låtsas om det verkliga fallet. Istället
anklagade Monica Antonsson en oskyldig person för att hon blev polisanmäld för sexuellt ofredande mot barn. Samma lögn skriver hon 2017-04-18 till Stockholms tingsrätt i mål PMFt 2158-17, aktbilaga 13. Även till Attunda tingsrätt i mål FT 2555-17 aktbilaga 138 + 150 påstod hon samma lögn.

Det verkliga fallet gällde istället när
Monica Antonsson skrev i sin blogg 18:e februari 2012 om att en person polisanmält henne, citat "för sexuella trakasserier av barn".
Den 18 augusti år 2011 hade nämligen Monica Antonsson från Vallentuna blivit polisanmäld för sexuellt ofredande mot barn, polisärende K137371-11 .

Anledningen till anmälan var att Monica under lång tid publicerat foto och namnuppgifter på en minderårig flicka som i Monicas blogg tillsammans med pappan blev utsatt för sexuellt kränkande beskrivningar. Även pappan namngavs separat i kränkande texter.
Monica Antonsson hotade även pappan den 15 maj 2011 öppet i sin blogg med utpressning och med att han underförstått skulle utmålas som pedofil i hennes blogg om han inte utförde Monicas order. Detta utgjorde grunden för själva anmälan och som därför var fullt rimlig. Monica använde den lilla flickan som verktyg i ett verbalt sexuellt ofredande. Se bild nedan..


Enligt Wikipedia så beskrivs ett sexuellt ofredande i brottsbalken som "Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag
eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet."''

Pappan som anmälde journalisten Monica Antonsson för sexuellt ofredande handlade således helt korrekt och försvarade sin dotter inom lagens ramar.

Varje handling av sexuell inriktning mot en enskild person innebär inte att brottet sexuellt ofredande anses begånget, men en förutsättning för sexuellt ofredande som detta fall, är att den utsatta flickan är under 15 år, vilket innebär att det räcker att texterna skrivits på ett sådant sätt som leder till att den utsatte blir sexuellt kränkt. Det behöver alltså inte bevisas att flickan eller pappan kände obehag eller att den sexuella integriteten verkligen blev kränkt.

Monica Antonsson har också utfört gärningen avsiktligt, vilket man förstår då hon hotar pappan med att han skall lyda henne, för annars skulle ännu mer sexuella trakasserier om flickan skrivas i Monicas blogg. I och med det, så skulle Monicas kunnas ställas ansvarig för brottet sexuellt ofredande, eftersom Monica bevisligen hade ett uppsåt.

Ett annat exempel på handlingar som kan omfattas av sexuellt ofredande kan vara tydliga sexuella kontakter per telefon eller e-mail. Det räcker att handlingen utförts på ett sätt som leder till att den utsatta typiskt sett blir sexuellt kränkt. Det behöver inte bevisas att personens sexuella integritet verkligen blev kränkt.

Se statistik från BRÅ som beskriver fördelningen och utvecklingen av sexualbrott.

Enligt BRÅ anmäldes 16 900 sexualbrott under år 2011 varav hälften av brotten klassas som sexuellt ofredande eller blottning. Män utgör majoriteten av dem som misstänks för sexualbrott. Bara omkring två procent är kvinnor. Under år 2010 kunde 19 procent av sexualbrottsfallen binda en person till brottet och 1,300 personer kunde lagföras för sexualbrott som huvudbrott. Av dessa fick 30% fängelse.
Mörkertalet bedöms vara 80-90%, vilket inte kommer till polisens kännedom. Under de senaste tio åren har antalet anmälda sexualbrott ökat konstant, mycket tack vare internet.

Därför är det viktigt att lyfta fram och publicera att Monica Antonsson blev anmäld för sexuellt ofredande. Det är särskilt viktigt eftersom Monica efter anmälan har hotat att hämnas på pappan som skyddade sin lilla dotter.

Det är också viktigt att se kopplingen till Monica Antonssons övriga handlingar. Handlingarna är nämligen inte isolerade händelser utan gärningarna har anknytningar ihop med varandra.

Läs mer här :
* >>> Monica avslöjas med skriftlig bevisning.
* >>> Monica avslöjas med "utpressning" mot företagare i Vallentuna .
* >>> Monica avslöjas igen.
* >>> Barnporr, kvinnors övergrepp på barn och "Lam Peddos".
* >>> Pedofilligor jämförelse.
* >>> Vittnen berättar hur de blivit utsatta av Monica.
* >>> Monica Antonssons fakta. .

Att bli utsatt för ett brott väcker många känslor hos alla inblandade. Ibland blir de konsekvenserna allvarliga och negativa som offret får dras med hela livet. Om det är på det sättet, så är det socialtjänsten i kommunen där man bor som har skyldighet att hjälpa dig.

Alla brottsoffer reagerar individuellt, men att känna skam och skuld över det som hänt är mycket vanligt, trots att det är man själv som är offret. Man kan också känna hat och och ilska mot gärningspersonen. Man kan också känna ett stort behov att hämnas. Dessa reaktioner och känslor är inget onormalt. Framförallt kan det ta lång tid att glömma vad som har hänt.

Sexualbrott leder generellt sett till allvarligare psykiska reaktioner än våldsbrott, som i sin tur ger allvarligare reaktioner än egendomsbrott.
Övergrepp i nära relationer där våldet har utövats i hemmet ser man extra allvarligt på eftersom det är där man har sin trygga plats.

Ett brott där motivet är att kränka en person på grund av etnisk ursprung, hudfärg, nationalitet eller trosbekännelse ser man extra allvarligt på i Sverige och uppfattas som rasistiskt, eller främlingsfientligt.
Att vara sig själv är inget brott. Vid hatbrott har förövaren uttryckt sitt hat mot personer hon upplever som annorlunda och kan vara vilket brott som helst som till exempel verbala övergrepp, trakasserier, våld skador på egendom, mobbing eller klotter. Olaga diskriminering och hets mot folkgrupp är typiska exempel på hatbrott. Det som karaktäriserar ett hatbrott är att brottet skadar både fysiskt och psykiskt och begränsar levnadsutrymmet för den drabbade.

Kontakta Brottsoffermyndigheten eftersom du kan få rätt till ekonomisk ersättning. Ibland kan man få ersättning från staten, om inte gärningsmannen kan betala. I så fall kallas ersättningen för brottskadeersättning.

Det som ersätts är skador för både psykiska och fysiska skador, som t.ex. kostnader för läkarvård eller inkomstförluster, men även för kläder eller glasögon.
Man kan få ersättning för kränkning om det anses att brottet inneburit en allvarlig kränkning av din personliga integritet, ditt privatliv och människovärde. Ersättning får man också för hemfridsbrott, olaga hot, rån och överträdelse av besöksförbud.
Kränkning kan också ge rätt till ersättning. Det lägsta beloppet är 5 000 kronor. Våldtäkt ersätts normalt med 75 000 kr och övergrepp mot barn med 150 000 kronor.

För att få ersättning måste du fylla i en blankett som man kan få hos Brottsoffermyndigheten.

Kontakta gärna:
Brottsofferjourens jourtelefon: 0200-212019

Tänk på att polisanmäla, för då kanske du förhindrar att andra drabbas av liknande brott .


Fakta:
16 900 sexualbrott polisanmäldes (prel. 2011)
98 procent av dem som misstänks för sexualbrott är män (2010)
26 procent av sexualbrotten sker i offrets eller gärningspersonens hem (2008)


Källor:
Internet 2012
Monica Antonssons blogg
Brå, Brottsförebyggande rådet, www.bra.se


Note*: Det är i dagsläget inte känt hurvida anmälan mot Monica Antonsson har lett till åtal, eller om förundersökning fortfarande pågår.


Uppdaterad 2023-02-05


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se