Könsindex - Jämställdhet och makt i grupp och i samhälle

YakiDa har inspirerats av det internationella och kända "The Global Gender Gap Report" från World Economic Forum, som ger Sverige den högsta jämställdhetsrankningen i världen. Undersökning utvärderar bland annat följande:

  • Ekonomiskt deltagande och möjligheter.
  • Utbildningsnivå.
  • Hälsa och överlevnad.
  • Politiskt inflytande.

För Sveriges del blev resultatet för år 2007 enligt följande (pdf), >>>.

I Sverige har bland annat Swedbank konstruerat ett jämställdhetsindex där man granskar och rangordnar de svenska företag som är registrerade på OMX-börsen. På Swedbank är 68% av de anställda kvinnor och man anser sig själva som mycket jämställda. Försäkringsbolaget Folksam redovisar i sitt årliga jämställdhetsindex en liknande beräkning som Yakida, men studerar, liksom Swedbank, bara ledningsfunktioner i svenska börsbolag.

Det finns ändå ingen känd övergripande studie som även innehåller en metod för en samlad analys av jämställdhet och makt och de viktigaste faktorer som beskriver det som utgör den upplevda jämställdheten inom olika länder. Det går heller inte att beskriva jämställdhet utan att ta hänsyn till de viktigaste parametrar som betyder något för den enskilda medborgaren i varje land. Man måste alltså ta med så många parametrar som möjligt för att ge ett rättvist värde på jämställdheten globalt sett. Därför har YakiDa utvecklat det första könsindex, eller Genderindex, som kan användas för vilket land som helst och där varje land har sina egna värdegrundande parametrar. Sverige till exempel, har 50 stycken värdeparametrar. Ett annat land kanske har färre och andra parametrar. Varje lands resultat kan sedan jämföras med varandra eftersom resultatet blir uttryckt i endast ett tal för makt respektive samhällsfördelar.

För att dessutom få en så verklig bild av jämställdheten så måste även maktparametrar kopplas ihop med jämställdhetsbegreppet. Man kan nämligen ha en fullvärdig jämställdhet utan att inneha någon makt. Och ena könet kan på samma sätt ha makt, utan att det existerar jämställdhet. Detta synsätt kräver att just dessa värderingsparametar kopplas ihop, och YakiDa har lyckats med detta.

Syftet med denna studie och modell är att demonstrera samhällets verkliga jämställdhet och maktförhållanden utifrån vad som framkommit i media som jämställdhetsparametrar under cirka de senaste 10 åren. Studien har också gett en modell som med fördel kan användas både för nationell nivå som på grupp/företags eller organisationsnivå. Modellen är byggd med öppen källkod och kan därför med lätthet anpassas och byggas om efter nya förutsättningar. Copyright gäller för modellerna men de får användas fritt om
www.yakida.se anges som hänvisning.

Övriga modeller om jämställdhet från YakiDa finns här, >>>

Metod 1. Nationella:
Den övergripande metoden är endast för nationell nivå men kan med fördel användas som verktyg i jämförelse mellan olika länders jämställdhetsutveckling. Metoden innebär, att det kön som har en övervägande andel för en viss värdeparameter ges ett värde, en etta och annars en nolla. Detta gäller varje enskild parameter både för begreppet jämställdhet som för makt, se bilden nedan och även metodbeskrivningen. Därefter beräknas fördelningen av de båda summorna. Metoden blir exakt då modellen genast ger utslag om ena könet skulle vara överrepresenterat med bara en procent. På samma sätt visar därför metoden inget utslag då det råder ett rättvist 50%/50% förhållande.


Pröva exemplet version 1.17, här i denna färdiga excell-fil, >>>

Metodbeskrivning och förklaring, >>>

Exemplet som visas använder verkliga andelar och ger resultatet:

- Sverige är ett kvinnodominerat land där kvinnor har 55 % mer makt och inflytande än män.
- Sverige är ett kvinnodominerat land där kvinnor har 66 % mer samhällsfördelar än män.
Metod 2. Grupp och organisation:
Den mindre metoden är endast för grupper att använda under möten för att kartlägga vilka maktförhållanden som råder i gruppen. Metoden innebär, att man räknar och noterar vilket kön som använder olika härskartekniker.

Pröva exemplet här i denna färdiga excell-fil, >>>

Exemplet som visas ger resultatet:

- Gruppen är en kvinnodominerad grupp där kvinnor har 66% mer verklig makt än män.
- Och kvinnor utövar 26 % mer härskartekniker än vad män gör.
- Jämställdheten i gruppen är 8 % där kvinnor är överordnad och män är underordnade.Referenser:
- Yakida, Genusvetenskaplig forskning >>>
- Yakida, Jämställdhetsutveckling under 2000-talet >>>
- Yakida, Härskartekniker >>>
- Yakida, Lögnen >>>
Uppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se