Övergripande framtidssanalys

Utvecklingen av jämställdheten mellan könen kommer att vara en av de faktorer som kommer medföra större förändringar i samhället. Andra faktorer kommer innebära förändringar som vi idag har svårt att föreställa oss.

Genusvetenskapligt iniativ (Gi) inom Yakida bedömer i sin långsiktliga framtidsprognos och omvärldsanalys att bland annat några av nedanstående områden kommer att förändras i grunden.

Relationer i samhället:
Feministisk jämställdhet kommer att infinna sig till priset av att nya former av familjebildning blir dominerande. Kärnfamiljen kommer att upphöra och människor kommer i huvudsak att leva som singlar med flera partners. En normal kärleksrelation kommer att vara i medeltal 5 år. Därefter byter man partners eller väljer att leva ensam en tid.
Mammarollen kommer att förstärkas på bekostnad av pappans inflytande över barnet.

Barnafödandet kommer att sjunka drastiskt vilket till viss del kommer att kompenseras av ökad invandring. Kärnfamiljens upphörande innebär att bostadsbyggandet och bostadsmarknaden måste omstruktureras och anpassas för singlar och deras behov. Antalet lägenheter i storleksklasserna 1:or och 2:or kommer att öka, medan andelen större lägenheter kommer att minska.

Stora ombyggnadsprogram kommer genomföras för att möta de nya bostadsbehoven. I innerstadsmiljöer kommer andelen boende kvinnor vara betydligt högre än andelen män, troligen blir förhållandet 60% kvinnor och 40% män.

Marknadshyror kommer att införas vilket medför att hyror i attraktiva områden, som till exempel innestadsmiljör, kommer att stiga avsevärt. Konsekvensen blir att många singlar tvingas flytta ut till närområdena vilket främst kommer drabba unga kvinnor eftersom de oftast har sämre lön än män. De som väljer att bo kvar i de attraktiva hyresområdena kommer att få sin köpkraft och levnadsvillkor kratigt försvagas. Detta kommer i sin tur medföra att ytterområdena kommer expandera och ersätta utbudet som tidigare funnits i innerstäderna.

Robotar med mänskligt utseende kommer finnas på marknaden som i första hand kommer utföra tjänster inom hemmet. Dessa kommer senare att själva kunna gå utomhus för att utföra enklare ärenden, som till exempel handla i affärer eller byta däck på bilar. Robotarna kommer även fungera som hälsovårdscentraler och ägaren kommer att kunna stoppa in ett finger i roboten som känner av ägarens hälsotillstånd men roboten kommer också att kunna ge medicin och sprutor. Soldater kommer till stor del att kunna ersättas med robotar som dessutom kommer kunnas göras osynliga för att lättare ta sig fram i farlig terräng, eller för bevakningsuppdrag. Soldatrobotar kommer få manlig design medans robotar för hushållstjänster kommer få feminina drag.

Jämställdhet:
Den feministiska maktstrukturen som råder i Sverige kommer inte att sprida sig vidare till andra länder även om vissa länder kommer att bli influerade av vissa delar av den svenska jämställdhetsmodellen. Däremot kommer förhållandena för svenska män att försämras och den feministiska propagandaapparaten kommer att fortsätta producera lögner och förtal av det manliga könet. Samtidigt som man strävar efter jämlikhet och jämställdhet så kommer separationen mellan könen att förstärkas. Sverige kommer fortfarande att ses som ett av världens mest jämställda länder .

Många kvinnor kommer att välja att bli eller leva som bisexuella och män kommer till exempel att ytterligare missgynnas vid anställningar och löneutveckling.

Den offentliga sektorn kommer fortfarande bestå av till största andelen kvinnor (cirka 95%), vilket kommer att påverka samhällsplaneringen i ännu större grad än idag. Till exempel kommer en tydligare könsseparation infinna sig i det offentliga rummet och flickskolor och könsseparerade daghem och affärer kommer att öppnas i privat regi. Särskilda statliga och kommunala "arbetsverk" med lättare adminsitrativa arbetsuppgifter kommer startas upp som bara anställer kvinnor för att klara kravet på kvinnors rätt att kunna arbeta deltid.

Fler könsuppdelade folkhögskolor kommer att etableras, (>>>). Även könsuppdelade arbetsplatser kommer att etableras, främst inom den offentliga sektorn. Män kommer inte få full rörelsemöjlighet utan det kommer bli könsuppdelade bussar, tåg cykelställ, parkeringsplatser, trottoarer och även uppdelade stränder utmed kustbanden. Allmänna sjöar kommer att delas upp där mark och vatten delas upp i nordlig respektive sydlig riktning och där den del av sjön som får mest solljus tillfaller kvinnorna. Redan 1905 startade kvinnor i Stockholm egna matbutiker där män inte var välkomna, och sådana butiker kommer att starta igen. Vissa tider på dygnet kommer män heller inte att få vistas i delar av det offentliga rummet.

I Sverige kommer huvudelen av vårdpersonalen på ålderdomshemmen vara invandrare vilket fortsättningsvis kommer att vara en arbetsplats som svenska kvinnor kommer försöka att undvika.

Kvinnor kommer fortsättningsvis att leva flera år längre än män vilket kommer innebära förändringar på äldreomsorgen som till exempel att könsseparerade ålderdomshem startas och där manlig personal förbjuds. Skillnaden i medellivslängd kommer att ligga på konstant 5 år där kvinnor lever längre än män.

Eftersom kvinnor i genomsnitt bara arbetar drygt 50% av arbetstiden jämfört med en man (idag 23 timmar jämfört med 40 tim för män) kommer kvinnor att få skattelättnader vilket kommer medföra att hon ligger på nästan samma lönenvå, som om hon var fullt arbetande. Kvinnors korta arbetstid kommer att ligga kvar på samma nivå för all framtid eller att minska eftersom den höga andelen kvinnor (cirka 50%) som mår psykiskt dåligt kommer förbli oförändrad eller öka.

Troligtvis kommer det lagstiftas om att kvinnor får arbeta maximalt 40 timmar per vecka och inneha rätten att inte arbeta mer än 24 timmar per vecka, (4 dagar *6 timmar). Detta innebär att olika brancher som inom rekreation, personlig utveckling och semesterresor kommer att finna nya kundsegment hos kvinnor. Det kommer däremot införas förbud för män att arbeta deltid, eller mindre än 40 timmar per vecka och männens pensionsålder kommer att höjas till 68 år. För kvinnor kommer pensionsåldern fortfarande att vara 65 år.

Staten kommer att etablera särkilda statligt finansierade pensionsfonder åt kvinnor med motiveringen att kvinnor arbetar mindre och lever längre än män. Därför behövs det särskilda stödåtgärder som främjar etableringen av 24-timmars veckan.

De flesta studenter kommer att välja att studera vidare och examensåldern på genomsnittsstudenten kommer att ligga på cirka 32 år. Majoriteten, över 75%, av de äldre studenterna kommer att vara kvinnor vilket innebär att kvinnor beräknas ha cirka 10 år på sig att bli gravida. Högutbildade kvinnor hinner inte med att skaffa barn. Nativiteten kommer att sjunka i hela landet och kommer delvis upprätthållas genom ökad invandring. Mer än 50% av svenska kvinnor kommer inte att få barn. Däremot kommer det att bli tillåtet med konstgjord befruktning. På grund av den ökade mängden ensamstående mammor med pappalösa barn blir samhället tvunget att omfördela resurser för att möta nya behov, men även värderingen av papparollen kommer att förändras och förminskas.

En befolkningsminskning kan bara undvikas genom immigration och genom att fler lågutbildade kvinnor skaffar flera barn, >>>.

Svenska kvinnor kommer att lämna glesbygden i ännu högre grad och glesbygden och i synnerhet Norrland kommer att bli ett patriarkalt område som storstadskvinnorna kommer att göra sig lustiga över. Däremot kommer många invandrarkvinnor uppskatta glesbygden och flytta dit själva.

Betygen kommer också att genusanpassas då pojkar upplevs som stökigare i skolan vilket medför att flickor i grundskolan får det svårare att följa med i skolundervisningen. Betygen kommer därför att innehålla en uppräkningsfaktor för flickor på cirka 30%.

Invandringen av kvinnor kommer att öka, främst från östblocket och mellanöstern då kvinnor från dessa områden kommer att få kännedom om vilka möjligheter som de blir erbjudna i Sverige. Andelen blandäktenskap kommer att stiga avsevärt och kommer svara för 90% av alla äktenskap. Integrationen mellan svenskar och invandrare kommer att ses positivt och många av de integrationsproblem som funnits tidigare kommer försvinna. Svenska kvinnor kommer att reagera negativt på att de nya kvinnorna dels tar de arbeten som de svenska kvinnorna inte vill ha, men också att invandrarna dessutom arbetar 40 timmar, vilket sammantaget kommer göra invandrarkvinnorna till en mycket populär grupp att anställa bland arbetsgivarna. Många feminister kommer att rösta på Sverigedemokraterna som därför kommer att komma in i riksdagen.

Livliga diskussioner kommer att uppstå för att klargöra om den "svenske hetrosexuelle mannen i medelåldern", så kallat "gubbslem", är att betrakta som skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen eftersom han kan känna en välgrundad fruktan att förföljas på grund av sitt kön och den samhällsgrupp han utgör. Det diskuteras även om han är att betraktas som flykting enligt 5 kap. 1 § utlänningslagen, men man kommer fram till att han anses som skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen, då det är tänkbart att han känner en välgrundad fruktan att utsättas för förnedrande behandling eftersom han likställs i media som terrorist. Ett annat exempel som utgör fruktan är att lagarna specialanpassats för kvinnor till deras fördel och att mannen inte längre kan förlita sig på samhällets skydd.

Kvinnor kommer också få möjlighet till skadestånd om mannen är otrogen, enligt familjerätten 1 kap 2 paragrafen där det anges "Makar skall visa varandra trohet och hänsyn. De skall gemensamt vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa".

Polisen kommer att göra fullständiga utredningar på plats då de blir kallade till platsen för brottet. Dessa utredningar kommer till stor del att ersätta utredningar utförda av åklagare vilket medför att rättegångar mellan man och kvinna kommer att kunna genomföras snabbare och där kvinnans ord väger tyngre än mannens. Många rättegångar kommer inte heller behövas utföras då domstolarna direkt kan använda sig av polisutredningarna. Kvinnojourer kommer att få en mer polisiär verksamhet och fungera som en alternativ polisverksamhet och bistå med sin sakkunskap då de oftast blir de första som blir kallade till en brottsplats. De kommer att få ett eget "akut/nöd telefonnummer". Främst kommer de att agera som vittnesstöd och språkrör till polisen i utredningar och vara närvarande vid domstolsförhandlingar som vittnesstöd. Även vid sekretessbelagda mål under stängda dörrar.

Män kommer att förbjudas att fantisera om sex med en specifik kvinna, om inte skriftligt samtycke finns. Män kommer därför att tvingas till att unvika ögonkontakt med kvinnor för att sådan misstanke inte ska uppstå. Det blir en kränkt kvinnas upplevelse om en eventuellt tänkt våldtäkt som kommer bli avgörande i domstolarna..

Idag är de flesta rådmän och domare kvinnliga och deras andel kommer att öka. Inom lagstiftningen och juridiken kommer begreppet "ställt utom allt tvivel" ersättas med "i en samlad bedömning". Sekretessen i olika mål kommer att öka och det kommer bli svårare för allmänheten att få ta del av vad som händer inom domstolarna.

De tidigare jämmställdhetsmålen "att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter", som därefter år 2006 ändrades till "att män och kvinnor skall ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv", kommer att ändras till något liknande "att kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv utifrån sina egna behov". I och med att behoven särskiljs kommer de olika behoven att synliggöras och omfattande studier av kvinnors behov kommer att etableras. Detta innebär att könsseparerade högskolor och bostadsformer kommer att etableras.

Religon:
Kyrkans roll kommer radikalt att minska eller nästan upphöra på bekostnad av att Islam kommer att bli den största utövande religonen i Sverige. Omkring år 2050 har svenska kyrkan med evangelisk-lutherskt trossamfund till stora delar upphört.

Nikab och burka kommer att bli accepterade i grundskolan. Universiteten kommer få specialutbildningar i Sharialagen och Koranen.

Tvålagssystem kommer att införas. Sharialagar kommer att tillåtas och användas av de muslimska medborgarna.
Svenska feminister kommer i början mena på att det råder ett partiarkalt förtryck som den "svenske hetrosexuelle mannen i medelåldern" så kallat "Gubbslem", är ansvarig för. Många feminister kommer därför att bära slöja för att visa sympati och stöd på samma sätt som "Palestinasjalen" användes under 70-talet. Både Nikab och burka kommer istället utvecklas och bli snygga modekläder med små öppningar för att skapa nyfikenhet. Särskilda Nikab's för bröllop kommer vara vita och glittriga. Efter ett antal år kommer feministerna konvertera till Islam och en ny hätsk debatt starta mellan den muslimska mannen och svenska feminister i slöja som kommer kräva förändringar i utövandet av Islam som religon. Den västerländska variaten av "Nya Islam" kommer att få sitt ursprung i Sverige och påverka resten av Europa.

Politik:
Med ökad medellivslängd kommer andelen pensionärer öka markant. Detta innebär bland annat att nya starka målgrupper växer fram inom olika marknadssegment. Branscher med anknytning till upplevelser och självförverkligande kommer expandera. Pensionärerna blir viktiga röster till framtida val och det parti som underskattar pensionärerna kommer förlora.

Pensionsåldern kommer att höjas till viss del och alternativa pensioneringssystem kommer att växa fram. Privata pensionsförsäkringar blir inte den enda ekonomiska lösningen, utan äldre individer kommer att arbeta deltid i större utsträckning vilket kommer att innebära att många äldre yrkesverksamma kommer att byta bransch och arbeta med något helt annat då de går ner i arbetstid. Många äldre kommer att börja arbeta deltid inom äldre- och barnomsorgen.

Arbete och ekonomi:
Samtliga företag med mer än 10 anställda och som är verksamma i sverige kommer bli skyldiga att inneha minst 50% kvinnor i styrelser och på ledande poster.

Sveriges ekonomi kommer att krascha men man kommer att låna sig fram för att undvika fullständig kollaps och till slut kommer ett nytt ekonomiskt system att införas, dock fortfarande med marknadsekonomins grundpelare som fundament, nämligen att "fria människor ingår fria avtal" och att "arbetstagaren får lön efter prestation".

Lärlingssystemet och även kortare arbetstider kommer att införas vilket kommer att innebära att företag som hyr ut arbetskraft kommer att expandera avsevärt. Över hälften av all arbetskraft kommer vara anställda genom hyrverksamheter.

Anställda kommer att sälja sin tid per timme istället för som idag tid per månad, och eftersom tiden har lika värde för alla individer, så kommer alla anställda att få lika lön. Alla anställda oavsett utbildning kommer att få lika lön även om individen är anställd som läkare eller lokförare. Detta kommer att lindra de ekonomiska svagheter som finns i en marknadsekonomi, som till exempel inflation. Detta är också en förutsättning för att lyckas få med den tredje världen i marknadsekonomin till mänskliga arbetsvillkor.

Fri företagsamhet kommer att gynnas av det nya systemet och den som väljer att bli egen företagare kommer att kunna ha lika möjligheter som idag att sätta sin egen lön och därmed att kunna skapa sina egna förutsättningar. Aktiebolagsformen kommer att bestå och en duktig företagsdirektör gör klokast i att vara egen företagare för att därmed kunna sätta sin egen lön. Men han kan också välja att vara anställd med vanlig lön.

Grundprincipen kommer att bli, att en människa säljer sin tid, inte sin kompetens. Däremot kommer kompetensen vara den värdefaktor som bereder individen ytterligare möjligheter, att till exempel bli egen företagare för att sälja sin kompetens eller yrkesskicklighet. Till exempel så kan en läkare arbeta som egen företagare på ett sjukhus och därmed sätta sin egen lön. Hur människan förvaltar sin tid blir således upp till individen. På samma sätt bli det upp till företagaren att förvalta/använda den tid han köpt av den anställde. I princip fungerar det redan så idag eftersom många redan arbetar med reducerad arbetstid, till exempel 80% deltid. Tiden är där den huvudparameter som är lönesättande.

Drivkraften hos individen minskar inte med lika lön för arbetstiden, utan tvärtom så kommer drivkraften att öka, eftersom det är individen själv som förvaltar sin egen tid, antingen som anställd eller som egen företagare. Detta kommer öka företagsamheten med minskad arbetslöshet som följd.

Arbetslösa kommer att få samma lön som anställda och skillnaden i medellivslängden mellan könen kommer fortsätta att bli ungefär 5 år. En stor mängd människor väljer frivillig arbetslöshet då synen på arbetslöshet kommer att förändras. Det kommer att bli naturligt att vara arbetslös eftersom bidragen kommer att vara lika som lönen för en arbetstagare.

Arbeten som medför särskild utsatthet eller slitage kommer medföra kortare arbetsdagar eller tidigare pensionsålder eftersom det är "tiden" som blir huvudmåttstocken.

Afrika och andra delar av världen kommer att integreras mera med västvärlden. Detta kommer att bero bland annat av att principen att det är tiden som är lönesättande och att tiden är lika värdefull för alla individer, oavsett utbildning och plats var de bor.

Principen för det nya ekonomiska systemet blir:
- Fria människor ingår fria avtal
- Alla människor är lika värda.
- Alla människor säljer sin arbetstid till en i förväg bestämd timkostnad.
- Alla människor väljer själva hur de vill förvalta sin egen tid och därmed lönepåverka sin egen lön.

  • Arbetar du 80% får du 80% lön
  • Arbetar du 100% får du 100% lön
  • Arbetar du 120% får du 120% lön
  • Arbetar du som egen företagare bestämmer du din egen tid och därmed även din egen lön.
  • Lyckas du skapa dig en förmögenhet på annat sätt, så har du utnyttjat din tid effektivt.

Detta medför att i princip så kan alla individer välja att vara egna företagare och sälja sina arbetsinsatser till den lön de själva bestämmer, eller att vara anställd med i förväg fastställd timlön.

Detta förutsätter att lönen för en arbetstimme måste värdesättas på ett globalt plan där riktlinjerna kommer att utarbetas av FN.


Transporter.
Oljepriset kommer att öka och bristen på olja kommer att tvinga världen till andra transportsätt. Omkring år 2015 till 2020 kommer en ny energikris starta eftersom mänskligheten nu förbrukar mera olja än vad som kan tillföras markanden. Flyget kommer därför att minska medan järnvägen och sjöfarten ökar. Segelfartyg blir moderna igen. Allmänna kommunikationer kommer att svara för huvudelen av det privata resandet vilket medför att inflyttningen till storstadsregionerna öker väsentligt. Villapriserna ute på landsbygden kommer att rasa i värde medans lägenheter inom tätbebyggelse kommer att stiga avsevärt i pris. Detta tvingar singelhushåll att bosätta sig i förorter.

Det ökade oljepriset kommer att innebära att kostnaden för transporter av varor på långa distanser kommer att öka vilket kommer att gynna regionala ekonomier. Låglöneländerna kommer att bli förlorare eftersom en stor del av den produktion som tidigare funnits i I-länderna kommer att flytta tillbaka.

Bilen som enskilt transportfordon kommer att drivas av el. Små kärnkraftverk kommer att sitta i varje bil eller vara laddade av mindre kärnkraftverk. Varje hushåll kommer att ha sin egen energikälla av el i form av liknande kärnkraftverk. Det vägnät som redan finns kommer att bestå, men byggas om utifrån den aktuella energikällan.

Globalt:
Västvärlden kommer att komma i en större konflikt med mellanöstern. Olja och religionsskiljaktigheter kommer att vara de egentliga drivkrafterna. Ett kärnvapenkrig kommer att infinna sig där Väst framstår som segrare. Därefter kommer mellanöstern att integreras ytterligare med västvärlden och konflikten för alltid upphöra.

Kärnrelaterade attentat på civilbefolkning kommer att ske. Till exempel är följande händelser relativt okända i sverige:

  • 1976-1978 skedde ett antal stölder av radioaktivt material på tåg och en grupp som kallade sig "M" hävdade att de placerat en bomb på Ringhals.
  • 1993 ertappades två svenskar då de försökte smuggla in en strålkälla med färjan från Estland.
  • 1994 fick statsminister Ingvar Carlsson besök på Rosenbad av en man som krävde åtta miljoner för att inte spränga kärnkraftverket Ignalina i Littauen.
  • 1995 försvann ett ton beryllium spårlöst mellan Värtahamnen i Stockholm och Arlanda

Miljöfrågor kommer att få avgörande betydelse i val av tjänster och produktval. Hårdare lagstiftning kommer införas i strävan för att uppnå ställda mål. Obalansen i olika länders möjligheter att uppnå målen kommer att bestå under mycket lång tid vilket kommer medföra att de globala målen inte uppnås.

Digitaliseringen i västvärlden kommer bland annat innebära att människor får datachips intatuerad i skinnet med unik information som bland annat kommer att kunna användas för att avläsa hälsotillstånden hos enskilda individer. Varje individs rörelser kommer i praktiken att bli följbar. Den personliga integriteten kommer ändå att kunna bibehållas.
Datorer kommer få en annan utformning och kommer bland annat att integreras i glasögonen.

U-länderna och tredje världen kommer under lång tid vara i behov av stora bistånd.


>>> Tillbaka till Genusvetenskapligt iniativUppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se