www.yakida.se
Debatt

För att visa hur "populistiskt inne och tillåtet" det har blivit i Sverige att motarbeta debatten om automatisk gemensam vårdnad kommer denna sida att handla om hur debatten kan gå till på internet.

En kvinnlig internettgrupp som arbetar mot automatisk gemensam vårdnad tog upprepade gånger kontakt med, sökte konflikt och "attackerade" okända män och kvinnor som arbetar för automatisk gemensam vårdnad via internet, under förespegling att de hjälper "misshandlade kvinnor". Verkligheten visade senare att deras avsikter var allt annat än att hjälpa misshandlade kvinnor.

Många lever i uppfattningen om att det oftast är män som på olika sätt skadar eller hänger ut kvinnor på internet. Även kvinnor hänger ut män på internet i syfte att på olika sätt skada eller förtala dem. Ett av det grövsta fallen som jag känner till av abuse utförs av Annica Tiger på hennes dagbokshemsida. De som blev värst utsatta var föräldrar som med olika medel försökte få till stånd umgänge med sina barn, vilket ogillades av Annica Tiger och några till av hennes vänner som arbetar mot automatisk gemensam vårdnad.

Och frågan är om inte ledarna för internettgruppen Fågel Fenix, som har som syfte att hjälpa misshandlade kvinnor, är de som är värst i världen över hela internet med dessa handlingar just på grund av att det är de mest utstuderade och på grund av att de gömmer sig bakom ädla mål och syften. Man kan nog påstå att dessa kvinnor gick ännu längre, eftersom de till och med ringde upp deras, som de kallar "fienders" arbetsgivare för att arbetsgivarna på falska grunder skulle läsa i deras internetdagböcker om vad som kvinnorna skrev om deras personal. Och det var många företag som drabbades. Kvinnogruppen skämdes heller inte över sina handlingar utan redogjorde öppet på internet för sina verkliga avsikter. De till och med uttryckte glädje över vad de gjort och planerade att göra, istället för att försöka tygla sina känslor. På deras hemsior framgår istället, att de förspråkar våld framför kommunikation.

Vilka är då dessa som utger sig för att vara/arbeta för misshandlade kvinnor, men i själva verket är mycket välutbildade inom datateknik? Det är i huvudsak kvinnor och några få män inom IT/media-branchen, med kunder inom kommuner, privata företag, bank-och försäkringsväsendet.

De utsatta männen och kvinnorna drabbades senare av bland annat att:

 • deras namn användes av annan person och uttnyttjades i offentliga debatter.
 • förfalskade debattinlägg i gästböcker/anslagstavlor.
 • datavirus (Trojanska hästar) användes vid dataintrång och försök till dataintrång. Med hjälp av hemdatorns telefonnummer fick de reda på om datorn fanns uppkopplad på internet. En kort stund därefter inträffade allvarliga försök till dataintrång.
 • hemdatorer "hackades" eller så här. En kvinna utsattes för över 300 försök till dataintrång inom loppet av 60 minuter. Rekordet ligger dock hos denna man som utsattes för över 340 försök till dataintrång vid samma tillfälle. En annan person hann bara komma ut på internet innan någon upprepade gånger försökte ta sig in i datorn. Ytterligare en person utsattes för långvariga datorintrång/försök. En man fick sin dator förstörd två gånger av virus. Via nätverkskortet försökte dessa hackers komma in i en dator.
  Samtliga dessa drabbade personer pekas ut med hela sina namn i den runt 50-åriga kvinnliga ledaren Annica Tigers dagbokshemsida på internet där Annica Tiger uttrycker sin avsky för de enskilda kvinnorna och männen, och där de av Annica Tiger utpekade personerna upprepade gånger tilldelades olika tillmällen som "kriminella", "förkrympta varelser", "sumpråttor", "sjuka hjärnor", "psykopater", "schizofrena", "lögnare", "dyngspridare", "ynkryggar", "rättshaverister", "hyenor" "uslingar"eller liknande. Annica Tiger uppmanar till och med även sina läsare att "stoppa hennes motståndare och fiender".
 • Annica Tiger uttnyttjade otillåtet namnen på de kvinnor och män som hon så tydligt visar sådan avsky för och för att misstänkliggöra dem för saker som personerna inte ens har skrivit eller gjort.
 • hemsidor tankades ned och åtminstone en av sidorna "crackades och sidinnehållet byttes senare ut olagligen, av "någon" som hade förskaffat sig tillgång till underlaget.
 • hemsidor anmäldes på löpande band och en mans hemsida, där mannen försökte beskriva sin kärlek till sin 5-åriga dotter, blev avstängd hela sex gånger på grund av Annica Tiger. Istället uttryckte kvinnorna, som arbetar mot kvinnomisshandel, glädje över att de "kommit över" känslig och skyddad information om dottern. Bland annat sjukintyg och liknande känslig information.
 • en man påstods falskligen för att inneha barnpornografi på sin hemsida.
 • "Hotmailkonton crackades.
 • Katinka Löfquist meddelade med glädje, att hon skulle tillfoga någon människa för något som Löfquist kallar för ett "Sig-läge".
 • förfalskade mobiltelefonmeddelanden.
 • så kallade "dödspingar" mot hemdatorer.
 • att de utsattes för allvarliga hot med Annica Tigers goda vilja och samtycke. (Se definition 2)
 • förtal. (Se definition 1 )
 • obehagliga telefonsamtal till medlemmarnas hembostäder och arbetsgivare, varefter de utsatta hånades i Annica Tigers dagbokshemsida, när hon inte nöjdes de svar hon fick i telefonen.
 • trakasserier av medlemar och deras flickvänner.
 • bedrägligt ekonomiskt utnyttjande av deras internetkonton.
 • otillåtet utnyttjande av emailadresser.
 • deras färdvägar till arbetet publicerades på internet.
 • deras deklarationsuppgifter publicerades och kommenterades.
 • Annica Tiger redogjorde även öppet, att hon på något sätt fått tillgång till en stor del personlig information om olika människors privatliv.
 • ett stort antal falska anklagelser och grundlösa anmälningar till polis (ex anmälan nr K165784 och K306461) och andra instanser.
 • smutskastning av enskilda personer på internet där de utsatta tillskrivs med påstådda hälsodeffekter.
 • känslig kundinformation vilken mailats direkt till Tele2 abuseavdelning hamnade inom loppet av 3 dagar istället hos Katinka Löfquist och kommenterades öppet.
 • Annica Tiger "publicerade" personfotografi och även bostadsort av person som hon så uttryckligt i skrift visar sin avsky för i hennes internetdagbok. Dessa utpekanden gör Annica Tiger medvetet trots att hon flera gånger uppmärksammats, både skriftligen och muntligen, om att det upplevs av enskilda människor att Annica Tiger hotar dem. Annica Tiger har då krävt, att först skall dessa kvinnor och män "be Annica om förlåtelse". Kanske först då, skulle Annica Tiger möjligtvis besinna sig.
 • de utsattes för obehaglig granskning och forskning av Katinka Löfquist. Dessutom redogjorde Löfquist att hon på något sätt avser sammanställa personliga uppgifter på internet över de kvinnor och män som hon skriftligen visar sådan avsky för.
 • en student fick sina studiemöjligheter delvis förstörda på grund av att bland annat Annica Tiger och Katinka Löfquist misskrediterade studenten så till den grad inför universitetsledningen.
 • trakasserier av en av de få män som trakasserar föräldrar, nämligen Johan Klarström. Johan är också en av dem som öppet på internet medger att han på något sätt har kommit över särskild information om föräldrarna. Johan Klarström är en av de mest aktiva i Sverige med att trakassera människor på internet.
 • med mera.........
 • mer mera ........

För att kartlägga pappor i pågående umgänges- och vårdnadsprocesser infiltrerade kvinnorna i gruppen som arbetar mot automatisk gemensam vårdnad även olika slutna debattforum på internet i vilka de samlade information till vilken de utnyttjade för trakasserier i form av bland annat olika grundlösa anmälningar mot föräldrarna.

En annan man upplevde sig så trakasserad av kvinnorna som arbetar mot kvinnomisshandel, och upplevde sig allvarligt hotad och ofredad så till den grad, att han till slut fick gå till polisen. En person mådde så dåligt, på grund av kvinnornas ageranden, att personen var tvungen att uppsöka läkare för att få hjälp.

Annica Tiger är medveten om att det upplevs att hon hotar enskilda människor vilket hon upprepade gånger har blivit uppmärksamad om, men Annica Tiger väljer medvetet att fortsätta att agera på ett sådant sätt, att enskilda personer skall känna sig hotade. Annica Tiger framställer som svar, att hennes hemsida inte berörs av lagen om personuppgifter (PUL) och att hon därmed kan kringå gällande netettikett och att hon minsann därför kan uppföra sig hur hon vill på sin hemsida.

Till och med privata företag drabbades av kvinnornas vrede på internet. Några av de drabbade företagen blev SPIES, Göteborgs universitet, SPRAY, Telia och Stockholms förvaltningars/folkvalda politikers interna datanäterk kartlades i detalj.

Annica Tiger begärde dessutom av ansvariga i Stockholms förvaltningar, att de personligen skulle läsa ur hennes internetdagbok och vad hon skrivit om deras personal. Annica Tigers verkliga syfte med dessa kontakter redogjorde hon senare i debatten på Aftonbladet i hennes eget inlägg nr 151 och då framkommer det, att det Annica Tiger egentligen ville visa arbetsgivarna, var vad personalen skriver på fritiden. Och att hon hotat Stockholms stad med polisanmälning, om de inte lyder Annica Tiger personligen. Annica Tiger ringer också flera gånger för att framföra sina direktiv, bland annat den 29 februari samt 1 mars år 2000.
Annica Tiger valde också medvetet, trots att hon var påmind om att det uppfattades som ett hot, att publicera känsliga uppgifter.
En tid efter dessa kontakter drabbades just det utpekade datanätverket i Stockholms stad av ett virus som bland annat försökte sända lösenord till en särskild emailadress.
Stockholms stad har nu upprättat särskilda rutiner, i enlighet med Annica Tigers personliga önskemål och direktiv till de anvariga i Staden. ( I det här sammanhanget spelar Löfquist en viss roll till vilken vi skall återkomma senare).

Under maj och juni månad år 2000 drabbade sedan de två grupperna ihop i ett våldsamt gräl på Aftonbladets debattsida då debattartikelns rubrik löd "Ska båda föräldrarna erkännas som vårdnadshavare?". En debatt där personanklagelserna avlöste varandra och som fullständigt urartade så till den grad att Aftonbladet stängde av debatten. (Här anges därför endast några av inläggen, bortsett från nr 17 som Aftonbladet sedemera tog bort då det bedömdes utgöra ett grovt personangrepp utanför gällande netettikett).

När sedan den stackars flickan Kimberly så brutalt kidnappades bort från sin pappa i Sydafrika var denna kvinnogrupp i farten igen och blev förgrundsgestalter i kampen för att Kimberly skulle stanna hos sin moder i Sverige. Fadern skändades och utmålades som extremt olämplig och farlig för Kimberly. Nu visade det sig till slut att båda föräldrarna uppvisade föräldrakompetens och kunde enas om barnets bästa, tillsammans. Fadern fick ensam vårdnad och Kimberly skall bo hos fadern där barnet nu enligt domstolarna har det bäst. Den stackars flickan lär nog aldrig må bra av att återvända till Sverige och där få läsa vad dessa kvinnor skrivit om hennes pappa, som hon tycker så mycket om. Och vad skall hennes bröder känna för sin pappa när bröderna läser vad dessa kvinnor skrivit om deras älskade pappa?

Därmed får det med ovan exempel slutligen anses styrkt, att den offentliga debatten om "barnets bästa" i huvudsak handlar om vilka kvinnliga extremgrupper som talar i eget intresse och skyller sig bakom begreppet "Kvinnomisshandel" och "Kvinnofrid" för att vinna egna segrar i umgänges- och vårdnadsprocesser.
Det får även anses styrkt, att själva systemet vad det gäller umgänge- och vårdnadsfrågor, är uppbyggt på ett sådant sätt att det främjar konflikter och att dessa konfliktmöjligheter idag många gånger utnyttjas med "våld" av mödrar för själva göra sig till offer. Flera av Fågel Fenixs representanter har visat detta å det tydligaste. De som försöker debattera emot stoppas med hot, förtal och trakasserier. Därför lever nu flera föräldrar i oro, mår dåligt och känner ångest, men de känner också otrygghet för deras barns framtid inför vad kvinnogruppen och Johan Klarström härnäst skall göra.

Ett annat exempel som styrker ovan påståenden, visas enkelt genom en sökning av ordet Umgängessabotage på sökmotorn Evreka. Endast 19 träffar gavs och underlag för vetenskapliga studier eller bedömningar saknades helt. Detta är dagens Sverige år 2000.

Är det på detta sätt som diskussionen om gemensam vårdnad förs i vårt land? Då kanske det inte är så konstigt att vi inte har kommit längre vad det gäller våra åtaganden enligt Barnkonvektionen.

Då är det roligare att läsa denna historia. Eller så kan du lära dig lite om hur lätt det är att hacka någons dator eller hur lätt det är att läsa någon annans e-post.

Det kan även vara tillrådligt att Du testar säkerheten i din egen hemdator. Det finns några platser på internet där du kan testa den gratis:

 • www.secure-me.net
 • www.symantec.com/sabu/nis/npf
 • http://wtc.trendmicro.com/wtc
 • http://conseal.upstream.se/support/support.htm

Denna hemsida är under konstruktion och kommer att förändras helt och hållet. Ingen av de personer som omnämns skall självklart inte lastas för allt vad de utsatta drabbats för.

Vill du gå tillbaka till startsidan? 

Källa: http://www.tjejringen.com/Uppdaterad: 2011-06-09


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se