Våldet går inte i pension

Det är en mänsklig rättighet att slippa våld. Vardagliga kränkningar kan vara grogrund för grövre hatbrott. Det är sannolikt en process i en sammanhängande kedja och som kan sluta illa.

Världsamfundet har börjat uppmärksamma de äldres situation i det nya samhället och har nu utsett den 15 juni som FN:s världsdag om våld mot äldre. Situationen för de äldre måste belysas eftersom de är en grupp som är extra känsliga och sårbara för brott. På internet har de oftast små möjligheter att skydda sig. Bland annat för att de saknar kunskapen om Internet.

Nu har Världshälsoorganisationen (WHO) och International on Prevention of Elder Abuse (NEPA) satt en definition av våld mot äldre som lyder: "Våld mot äldre är en enstaka eller upprepad handling, eller frånvaro av önskvärd / lämplig handling som utförs inom ett förhållande där det finns en förväntan på förtroende och som förorsakar skada eller smärta hos en äldre person". Handlingen kan vara fysisk, psykisk eller ekonomisk/materiell och inkludera försummelse

En grupp som råkar ut för våld och övergrepp som man kanske inte hör talas om så mycket är de äldre och år 2012 hade Brottsofferjouren kontakt med över 4 000 personer som var över 65 år.

Det finns också ett lagstadgat ansvar för kommunerna när det gäller stöd till brottsoffer. År 2012 skärptes nämligen den så kallade brottsofferparagrafen i socialtjänstlagen då "bör" ändrades till "skall".

Brottsoffermyndigheten fann i sin undersökning "Ofrid" från år 2001 att 13% av männen och 16 % av kvinnorna i studien hade utsatts för våld eller övergrepp efter att de fyllt 65 år. Siffrorna är alarmerande.

Äldre är en särskilt sårbar grupp. När man blir äldre blir man mer sårbar fysiskt, man skadas lättare. Har den äldre dessutom någon sjukdom kan den lätt bli värre p.g.a kroppen kanske inte har så stor motståndskraft längre. Den äldre behöver också längre tid för återhämtning. Många äldre är också ensamma och har kanske inte ett så utvecklat kontaktnät som kan hjälpa dem och stötta när de blir utsatta.
Äldre personer kan ofta vara rädda för att utsättas för brott, trots att brottsstatistik visar att de löper en relativt liten risk att drabbas. Generellt sett är de äldre kvinnorna mer rädda att utsättas för brott än de äldre männen.

Vanliga brott som de äldre kan vara rädda för är att bli rånade och misshandlade utomhus och att få inbrott i den egna lägenheten. Men i och med internet så har nya hot kommit fram. Det finns faktiskt näthatare som specialiserat sig på att trakassera och hota äldre och oskyldiga släktingar till de offer de sett ut. En av dem är journalisten Monica Antonsson. Tryggheten för de äldre är viktig och de är naturligtvis extra sårbara när en näthatare som Monica Antonsson siktar in sin stalkning och trakasserier på nätet på både försvarslösa barn och äldre.

Syftet med Monica Antonssons hot mot gamla människor är enligt min uppfattning självklart att de ska dö av hjärtslag. Därför är det så viktigt att det verkliga näthatet, när det är som värst, blir belyst och att vi vågar prata om det.

Monica Antonsson
Monica Antonsson
som hotar och trakasserar pensionärer och skändar döda människor.

På Socialstyrelsens hemsida finns en avdelning som handlar om olika åtgärder för att förebygga våld mot äldre.


Källor:
-
Monica Antonssons olika bloggarrUppdaterad 2019-09-15


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se