Dnr: 701-2001

Tillsyn enligt Personuppgiftslagen (1998:204)

I skrivelse till Datainspektionen har Annica Tiger bl.a. uppgett att XX på webbsidor på Internet publicerar grava anklagelser om att hon sysslar med diverse olagliga aktiviteter.

Datainspektionen öppnade tillsyn mot XX som inkommit med yttranden. Han uppger i huvudsak att hemsidan fokuserar på ett aktuellt och mångdebatterat samhällsproblem, vilket inte kan förtydligas bättre än hur bI.a. Annica Tiger agerar på Internet. Annica Tiger har därefter i skrivelser till Datainspektionen kommenterat och invänt mot vad XX yttrat.

Datainspektionen gör följande bedömning.

På en eller flera webbplatser på Internet har XX en sida som kallas "Debatt". På denna sida namnger XX flera personer. Av debattsidan på webbplatsen "http://www.nodaddy1.f2s.com" framgår idag bIa. följande. "För att visa hur "populistiskt inne och tillåtet" det har blivit i Sverige att motarbeta debatten om automatisk gemensam vårdnad kommer denna sida att handla om hur debatten kan gå till på Internet. En kvinnlig internetgrupp som arbetar mot automatisk gemensam vårdnad tog upprepade gånger kontakt med, sökte konflikt och 'attackerade' okända män och kvinnor som arbetar för automatisk gemensam vårdnad via internet, under förespegling att det hjälper 'misshandlade kvinnor'. Verkligheten visade senare att deras avsikter var allt ...annat än att hjälpa misshandlade kvinnor. Många lever i uppfattningen om att det oftast är män som på olika sätt skadar eller hänger ut kvinnor på internet. Även kvinnor hänger ut män på internet i syfte att på olika sätt skada, hota, ofreda eller förtala dem. Ett av de grövsta fallen av abuse i Sverige utförs av Annica Tiger på hennes dagbokshemsida. De som blev värst utsatta var föräldrar som med olika medel försökte få till stånd umgänge med sina barn, vilket ogillades av Annica Tiger och några till av hennes vänner som arbetar mot automatisk gemensam vårdnad

När det gäller behandling av personuppgifter finns bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) som trädde i kraft den 24 oktober 1998 och samtidigt upphörde datalagen (1973:289) att gälla.

Enligt 7 § andra stycket personuppgiftslagen skall flera bestämmelser i lagen inte tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som sker uteslutande för journalistiska ändamål.

Frågan om tolkningen av denna bestämmelse har prövats av Högsta domstolen (HD) i en dom den 12 juni 2001, mål nr B 293-00. I målet var fråga om en person som på en webbplats på Internet publicerade ett antal personuppgifter. Enligt åklagaren i målet var syftet med detta att sprida kränkande eller nedvärderande personuppgifter. HD fann inledningsvis att syftet med webbplatsen fick anses ligga väl inom ramen för ett journalistiskt ändamål att informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten. Enligt HD saknade det betydelse i vad mån webbsidan kunde anses motsvara godtagbar standard enligt de kriterier som man brukar använda när man värderar etablerad journalistisk verksamhet och att elektroniskt eller på annat sätt publicera texter som innehåller kränkande eller nervärderande uppgifter eller omdömen innebär emellertid inte i sig att det inte är fråga om journalistiska ändamål. Detta innebär inte enligt HD att så länge det föreligger ett journalistiskt ändamål står fritt att framföra uppgifter av det aktuella slaget. Uppgiftslämnandet kan vara straffbart som förtal enligt den reglering som finns för sådana brott med särskild försvarlighetsbedömning och möjlighet till sanningsbevisning. Enligt HD finns däremot inget utrymme för att göra motsvarande bedömningar inom ramen för personuppgiftslagen. HD fann avslutningsvis att behandlingen av personuppgifter på webbsidan skett uteslutande för journalistiska ändamål och fann mot denna bakgrund att personen i fråga inte skulle dömas till ansvar.

Syftet med xx debattsida på Internet synes vara att föra en diskussion om umgänges- och vårdnadsfrågor. Detta syfte får anses ligga inorn ramen för vad som kan anses utgöra journalistiska ändamål. Visserligen innehåller sidan också kränkande och nedvärderande uppgifter om flera personer, men att publicera texter som innehåller kränkande eller nedvärderande uppgifter skall dock enligt Högsta domstolen inte i sig innebära att det inte är fråga om journalistiska ändamål.

Datainspektionen finner inte annat än undantaget i personuppgiftslagen för uteslutande journalistiska ändamål kan tillämpas på den behandling av personuppgifter som idag sker på webbsidan. Huruvida de uppgifter som förekommer på webbsidan kan vara straffbart som förtal ankommer det inte på Datainspektionen att pröva.

Datainspektionen finner således inte skäl att vidta några ytterligare åtgärder i inspektionsärendet, varför ärendet skall avskrivas.

BESLUT

Datainspektionen avskriver ärendet.


Källa: Datainspektionen i ärende 701-2001


YakiDa
Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se