Sluta särbehandla pappor negativt
(publicerad i Aftonbladet 26 maj -00)

NOVEMBER 2001. Lagen om "gemensam vårdnad för ogifta föräldrar" har varit i kraft fyra månader; en lag som klingar "jämställt" och "barnkonventions anpassat" men som tyvärr har diskriminerande brasklappar inbakade. Det har pappa Salman bittert fått erfara där han går med sin umgängesson Kalle, 4 år. Salman omfattas inte av den nya lagen: han har inte vårdnaden om Kalle. Det har Salmans exfru.
   Salman möter nu en annan pappa, Fredrik, som förnöjt drar sin dotter i barnvagn; hon har just fyllt tre månader. Fredrik och den lilla flickans mamma har båda vårdnaden om dottern. Omfattas då inte bägge dessa ogifta pappor av lagen om gemensamvårdnad ? Svar nej. Vårdnadshavare kan en pappa bara bli om hans barn är fött efter det att den nya lagen började gälla. Det hade den när Fredriks dotter föddes.
   På andra sidan gatan går ytterligare tre ogifta, nyblivna pappor. Deras barn är födda efter lagändringen, men papporna har ändå inte vårdnaden. Varför? Lagen säger att en ogift pappa måste genomgå en prövotid på tre månader innan han kan få vårdnaden om sitt barn. Den tiden har en av dessa tre pappor inte avverkat. Automatisk vårdnad om sonen fick bara hans partner.
   Lagen säger dessutom att en pappa berövas föräldraansvaret ifall mamman till hans barn inom tre månaders perioden vill fortsätta vara ensam vårdnadshavare. Så är fallet med den andre av de tre. Nu stundar en sedvanlig domstolstvist om barnet.
   Pappa nummer tre har just upptäckt att modern till hans nyfödde son är dömd för misshandel, missbrukar alkohol och tar droger. För barnets bästa vill han ha ensam vårdnad om sonen. I det läget behåller modern vårdnaden tills en eventuell dom i tingsrätten långt senare kanske ändrar förhållandet.

DESSA OLIKA scenarier kan bli verklighet om riksdagen klubbar igenom förslagen i promemorian "gemensam vårdnad för ogifta föräldrar" som nu remissbehandlas. Vi får då ännu fler könsdiskriminerande rekvisit i föräldrabalken, med preferenser för mödrar.
   Vi i Fris accepterar icke att fäder särbehandlas negativt. Vi kräver att alla kategorier föräldrar (olämpliga bort räknade) ska ses som jämlika. I grundlagen står att vi ska vara lika inför lagen. Det tycks inte omfatta föräldrabalken eftersom enbart modern anses duga som vårdnadshavare när ett barn föds.
  

Alla föräldrar ska ses som jämlika. 


   Centerns Lennart Daléus har svarat oss att han anser att "delat föräldraansvar även för ogifta föräldrar är den lösning som bäst överensstämmer med principen om barnets bästa". Det tolkar vi som att Daléus är för automatisk gemensam vårdnad. Bravo!
   Birger Schlaug, mp, säger att vi i dag "ser fler varianter på familjebildningar än kärnfamiljen, som till exempel kvinnor som väljer att skaffa barn men som inte vill leva ihop med fadern eller där fadern endast finns med vid befruktningstillfället". Det här är något vi i Fris tyvärr alltför ofta erfar. Därför är det synnerligen viktigt att hela systemet, inklusive folkbokföringsregler, är i samklang med verkligheten. I synnerhet mot bakgrund av att allt fler föräldrar inte lever ihop. "Det torde inte ligga några förhinder för att barn, vars föräldrar som har gemensam vårdnad, är folkbokförda hos båda föräldrarna," säger Schlaug. Fris kräver att politikerna på allvar diskuterar dubbel folkbokföring.
   Moderat ledningen är av samma uppfattning som vi att "lagen inte stämmer överens med den allt mer vanliga situationen att barnen bor lika mycket hos båda föräldrarna". Glädjande att moderaterna inte ställer sig avvisande till att införa en möjlighet för barn till separerade föräldrar att kunna vara folkbokförda hos både far och mor.

Vad Göran Persson (s) tycker vet vi tyvärr inte, eftersom han inte velat svara på våra frågor.

   Är det till barnets bästa, herr Persson, att inte båda dess föräldrar (separerade) erkänns av samhället som vårdnadshavare och boföräldrar? Är det rimligt att "boföräldern" erhåller underhållsstöd och högre bostadsbidrag än "hälsa-på-föräldern" samt ensam får information om barnets skolgång med mera? Rimmar det verkligen med dina ord om jämställdhet i regeringsförklaringen och att vi ska bli bättre på att beakta barnkonventionen ?
   Med tanke på att du själv är separerad förälder vill vi tro att du snart kan svara på våra frågor.

Lennart Westman
FRIS - Föräldrar i Sverige
http://www.swedish-english.com/fris/index.htm


YakiDa
Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se