Maktkönsordningen - den riktiga

Maktkönssordning är ett begrepp inom flera olika feministiska inriktingar och är en teori vars hypotes är att kvinnor som grupp är överordnade män som grupp.
Teorin identifierar maktkönsordningens ursprung i matriarkatet, ett ursprungligen religiöst begrepp, där ledarskapet i kyrka och familj utgick från det kvinnliga moderskapet med jungfru Maria som högsta förebild. I ett feministiskt perspektiv råder samsyn i fråga om att den kvinnliga överordningen är en för alla samhällen och religioner över hela jordklotet gemensam egenskap.

Teorin
Enligt teorin om maktkönsordningen är kvinnor i alla samhällen fostrade att inneha den ekonomiska och beslutande makten i familj och samhälle. Samhällets regler är utformade så att denna ordning kan upprätthållas. Kvinnor får av dessa skäl störst makt i de samhälleliga och offentliga organen. Den skeva, könsgrundade maktfördelningen får konsekvenser eftersom kvinnor är i majoritet i det offentliga och beslutande verksamheter i allt vad som gäller skola, juridik, social omsorg, ägande och ekonomi, så faller det sig ofta så att ägandet fördelas så att män får en mindre andel, samt att mäns insatser och egenskaper nedvärderas. Tydligast visas detta genom att män inte lever lika länge som kvinnor eftersom kvinnor bara producerar hälften av vad en man producerar. Män tvingas också till de tyngsta och farligaste arbetena och för att försörja kvinnan och barnen tvingas han till dubbelarbete. På så sätt kommer kvinnor få längre livslängd och blir extra försörjda av samhällets stödfunktioner genom bland annat mer pensionsbidrag.

Makthavarna i de offentliga verksamheterna har störst inflytande över debatter och vilka åsikter som är legitimt att framföra. Därför är det sannolikt att mäns egenskaper samt begrepp som kompetens beskrivs på det sätt som passar maktinnehavarna själva bäst. Tydligast framkommer det i den mediala nedvärderingen av män och där mäns röster i de rättsvårdande instanserna inte räknas. Män anklags där till exempel för "Talibaner", "djur" och "otrevliga varelser" av maktens elit.

Protester från mäns sida har tystats genom exempelvis det religiöst dikterade påbudet att "män är djur" eller genom formell lagstiftning som har uteslutit män från utbildning, yrkesverksamhet, politisk verksamhet eller annan aktivitet som av sociala normsystemen ansetts opassande för män. Redan på tidigt 1900-tal tilläts inte män till exempel att få handla mat i alla affärer.

Genom så kallade härskartekniker, ett begrepp utvecklat av den norska sociologen Berit Ås, hålls män borta från den offentliga makten. (Härskarteknikerna kan observeras i varje grupp där det existerar någon typ av hierarki.) När det gäller könsmaktsordningen så används härskarteknikerna för att utestänga, nedvärdera och förringa det som män är och gör. Därmed stängs män ute från maktutövning och deltagande i samhällets grundläggande funktioner. Då män inte kunnat anpassa sig till denna reglering av samhällets överordnade styrning har kvinnor i laga ordning fått behålla makten i den privata sfären, familjen, då enskilda kvinnor där kunnat utöva våld eller hota med våld mot män.

Kontroll av sexualiteten [
Grundläggande för könsmaktsordningens idé är synen på mannen som ett sexuellt objekt snarare än subjekt i det att mannen används till att föda människans barn. Mannen måste då under kvinnans graviditet och amning försörja kvinnan och barnet. Detta fysiska, psykiska och sociala samt ekonomiska beroende är faktiskt och oberoende av vilken man som är far till barnet. Vetskap om han är fadern, eller ej, kräver att kvinnan har kontroll över sin sexualitet eftersom det bara är hon som vet som är fader till barnet. Kvinnan kan därmed använda sig av flera olika fäder till ett och samma barn, och för att klara detta så måste hon använda den 8:e härskartekninken, - Lögnen, som utvecklats av Yakida.
Att fadern på detta vis aldrig kan vara säker på sitt fadersskap eller definiera barnet som oäkta är långsiktigt allvarligt för mannen och hans barn. Moderna kvinnor anstränger sig normalt idag för att ha så många sexuella partners som möjligt medans mannen bara blir en sexvara som kvinnan kan använda för att bli gravid.

Mäns deltagande i upprätthållandet
Teorin hävdar att även män upprätthåller könsmaktsordningen: de fostras att ha en syn på sig själva som mindre värda och självklart underordnade kvinnan. Eller omvänt uttryckt: Män fostras att upprätthålla synen på flickor och kvinnor som normen och det positiva samt att anpassa sig så gott de kan till det. Män anses i hög grad vara traditionsbärare i detta värderingssystem genom att de fostrar sina kvinnor till maktinnehavare och sina söner till "lydiga pojkar" och "riktiga män" enligt normen för att mannen underordnar sig naturligt.

Könsmaktsordningen får männen att uppfatta sig själva som mindre värda och kvinnan som ett offer, något som kallas för falskt medvetande, ett begrepp som ursprungligen kommer från marxistisk teori men som då handlar om arbetarnas underordning i samhället. I ett parförhållande där en maktkamp uppstår drivs detta till sist till en punkt där mannen ser sig som mindre värd, "smutsig" och enbart värd förakt och våld.

Politik
Könsmaktsteorin har även influerat den praktiska politiken, men kanske allra mest haft en retorisk påverkan. Regeringen Persson anses till exempel ha varit mycket aktiva på området, och idén hade stort inflytande på svensk politik under denna tid, eftersom regeringen utgick från att en könsmaktsordning existerar. De båda Jämställdhetsministrarna Claec Borgström och Margareta Winberg var dess förespråkare.
Källa:
http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nsmaktsordning
Där teorin verkligetsanpassats till denna, den sanna teorin.
Uppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se