En samhällsekonomisk analys av våldet mot män

Det finns ingen övergripande studie av samhällskostnaderna av våld mot män i Sverige. Våldet mot män är ett omfattande och angeläget samhällsproblem. Det utgör även ett folkhälsoproblem och drabbar många män och deras barn.

Våldet medför också stora ekonomiska påfrestningar för samhället. Kunskap om omfattning och ekonomiska konsekvenser av problemet är viktigt för att samhället på ett konstruktivt och korrekt sätt ska kunna angripa det. Socialstyrelsen menar att detta är otillfredsställande eftersom problemet och dess konsekvenser förblir dolt eller otillräckligt känt, och avdelningen för Genusvetenskap på Yakida har därför tagit initiativ till en sådan analys.

Syftet med denna studie är att beräkna samhällets kostnader totalt för våld mot män i nära relationer. Till syftet hör dock inte att analysera och beskriva effekter av olika insatser eller att göra beräkningar av kostnadseffektiviteten hos insatser från olika samhällsfunktioner.

Vid studien kunde man konstatera att beräkningen kunde utföras med hjälp av flera olika metoder. Den enklaste var att använda samma parametrar och antaganden som Socialstyrelsen använde. Som korrelation kunde en alternativ beräkningsmetod tillämpas.

Redovisning:

Metod 1:
- Bygger på samma antaganden som Socialstyrelsen, se >>>
- Bygger på undersökningsresultat från Aftonbladet. Nämligen att 70 % av svenska män har fått stryk av sin kvinnliga partner >>> ...
- Bygger på undersökningsresultat från Uppsala universitet, nämligen att 46 procent av kvinnorna har utsatts för våld av en man någon gång efter sin 15-årsdag, >>> ....

Beräkningen ger därför:
70%/46% = 1,52

Övre intervallet ... 3,300 miljoner * 1, 52 = 5,016 miljoner kronor
Undre intervallet ... 2,615 miljoner * 1, 52 = 3,975 miljoner kronor

Således styrkt att våldet mot män kostar mellan 3,975 - 5,016 miljoner kronor per år.

Metod 2:
Beräkningen utförs extra noggrant då beräkningen görs på inividnivå.
- Bygger på samma antaganden som Socialstyrelsen vilket ger individkostnaden till 44,000 kr, se >>>
- Bygger på undersökningsresultat från Aftonbladet. Nämligen att 70 % av svenska män har fått stryk av sin kvinnliga partner >>> ...
- Antal män mellan 16-64 år var den 31 dec år 2006 cirka 3,039,000 stycken, enligt SCB.
- Då beräkningen utförs på individnivå måste utjämningsfaktorer användas. Detta för att, till exempel ta hänsyn till att vissa ålderskategorier inte blir lika illa behandlade av sina kvinnor. Summan av dessa utjämningskonstanter har beräknats till 0,956

Beräkningen ger därför:
3,039,000 * 70% * 44,000 * (1-0,956) = 4,025 miljoner kronor

Således styrkt att våldet mot män kostar cirka 4 miljarder kronor per år.

Utöver beräkningarna i de båda metoderna finns det kostnader som inte har kunnat beräknas. Kostnader för tandvård, läkemedel, barnens skador, smärta och lidande m.m. Inte heller har det gått att räkna på kostnaderna för psykiatrisk vård, framför allt den öppna, vilka torde vara omfattande med tanke på våldets konsekvenser i form av t.ex. posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).
Dessa kostnader kan uppgå till mycket höga belopp vilket internationella studier visar. Till exempel motsvarar kostnaderna för smärta och lidande i en engelsk studie enligt Socialstyrelsen, omvandlat till svenska förhållanden, mer än tio gånger så mycket som den totala summan av beräkningarna i denna studie.

Sammantaget kan konstateras att kvinnors våld mot män kan beräknas till cirka 4 miljarder kronor per år.
Referenser:
- Brottsförebyggande rådet BRÅ, >>>
- Pojkar drabbas mycket mer (än flickor) av våld (Metro 2004-11-09)
- Varannan 18-årig pojke utsatt för våld på stan, >>>
- Främsta riskgruppen för våld var män mellan 16-24 år, >>>
- Fyra gånger högre risk att en man blir nedslagen av en okänd än att en kvinna blir nedslagen eller våldtagen av en okänd , >>>
- 47 procent av flickorna ofta eller ibland är rädda för att gå hem själva på kvällarna, >>>
- 70 procent av dem var flickor. Och fortfarande är det flest flickor som söker hjälp., >>>
- Flickor är i majoritet i kontakterna med BRIS – de står för 79 procent av kontakterna. Flickorna står för 71 procent av samtalen till Barnens Hjälptelefon och 88 procent av kontakterna i BRIS-mejlen, >>>
- Flickor söker oftare hjälp hos BUP i tonåren, pojkarna är fler i åldrarna upp till lågstadieåldrarna., >>>
- Döda efter region, dödsorsak, ålder, kön och tid: År 1996, Självmord 15-19 år, Män 22, Kvinnor 8., >>>
- Mer än dubbelt så många pojkar som flickor tar livet av sig. Under åren 1992–2001 tog 261 pojkar i åldern 10-19 år sitt liv. 235 av dem var mellan 15 och 19 år., >>>
- Självmord bland pojkar och unga män är fem gånger vanligare än bland flickor och unga kvinnor. Ofta använder pojkar mer aggressiva metoder, vilket antagligen bidrar till det högre antalet självmords-handlingar med dödlig utgång. (WHO 2001), >>>
>>> Tillbaka till Genusvetenskapligt iniativUppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se