The Chancellor of Justice in Sweden find no reason to take action against the homepage YakiDa
Beslut 2004-11-08
Dnr 3820-04-31
Original av Justitiekanslerns beslut


IFRÅGASATT YTTRANDEFRIHETSBROTT (FÖRTAL)

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern vidtar ingen åtgärd med anledning av anmälningen.

Ärendet

Annica Tiger har vänt sig hit med en anmälan med anledning av uppgifter som har lagts ut på hemsidan YakiDa (www.yakida.se). Som anmälan får uppfattas menar Annica Tiger att hon har blivit utsatt för förtal.

Av uppgifterna i ärendet framgår att ett utgivningsbevis har meddelats för den aktuella hemsidan. Verksamheten på hemsidan omfattas därmed av yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser.

Justitiekanslern har tagit del av materialet på hemsidan.

Justitiekanslerns bedömning

Brottet förtal får enligt 5 kap. 5 § första stycket brottsbalken inte åtalas av någon annan än målsäganden (enskilt åtal). Har denne angett brottet till åtal får dock brottet åtalas av åklagare om åtal av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt (allmänt åtal). Beträffande yttrandefrihetsbrott är Justitiekanslern exklusiv åklagare.

Av förarbetena till den aktuella bestämmelsen i brottsbalken framgår att allmänt åtal är avsett att förekomma endast i undantagsfall. Som huvudregel gäller att den enskilde själv förutsätts beivra brottet genom enskilt åtal. Oavsett om det i detta fall skulle vara fråga om förtalsbrott eller inte,
anser jag inte att det finns sådana särskilda skäl som motiverar ett ingripande genom allmänt åtal. Någon åtgärd vidtas därför inte i ärendet, som avslutas här.

Ärendet avslutas härmed.Postadress
Gatuadress
Telefon (växel)
Telefax
E-post
Box 2308
103 17 Stockholm
Birger Jarls Torg 12
08-405 10 00
08-723 03 57
registrator@justitiekanslern.se

Anmärkning: Kopia på Justitiekanslerns beslut. Se original uppe i högra hörnet.Uppdaterad: 2011-06-09


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se