Beräkning av Jämställdhetsindex och jämställdhetsgrad

Det har tidigare varit svårt att beräkna fram mått som beskriver fördelningarna av arbetsinsatser, vinster och lönesituationen mellan könen inom företag och myndigheter.

Ett företags ekonomiska resultat måste balanseras in i utvärderingen för att kunna beräkna om företaget har råd att vara jämställt, annars kommer inte företaget att fungera i en marknadsekonomi. Tidigare kända beräkningar av jämställdhetsindex tar inte hänsyn till denna förutsättning.

Yakida's avdelning Genusvetenskapligt iniativ (Gi) har nu utvecklat metod och beskrivning av ett jämställdhetsindex som även tar hänsyn till den lönsamhet som de bägge könen separat bidrar med utifrån deras inbördes möjligheter och arbetsinsatser. Resultatet av indexberäkningen visar hur hög jämställdhetsgrad (0%-100%) som har uppnåtts. Jämställdhetsgraden beror alltså på storleken av jämställdhetsindexet som däremot kan få vilket värde som helst.

Beräkningen av jämställhetsindexet och jämställdhetsgraden kallas för Gi-metoden.

Indexet beräknas utifrån kända marknadsförutsättningar, nämligen:

1) Arbetar man fullt 100% arbetstid så får man full lön.
2) Arbetar man deltid får man motsvarande andel av den 100% lönen baserad på arbetsinsatsen.
3) Är man sjukskriven reduceras lönen enligt gällande sjukregler.
4) Beräkningen reducerar risken för felberäkning pga ålder eller andra svagheter, men formeln bereder möjlighet att lägga in även dess parametrar.

I ett fullständigt jämställt företag så blir index exakt 100%. Det spelar alltså ingen roll om index blir mer än 100% eller får ett negativt värde, utan det är själva avvikelsen som visar storleken på ojämställdheten. Genom denna matematiska konstruktion kan ojämställdheten balanseras genom olika insatser på företaget och varje insats utvärderas.

Utifrån parametrarna för varje respektive företag kan detta index beräknas genom att först beräknas idealförhållandet då det råder ett 50/50-förhållande till vilket ställs den verkliga situationen för företaget och den verkliga situationens parametrar.

De faktorer som i exempelet nedan reducerar index, är det faktum att andelen kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män och har andra ledigheter vilket påverkar företagets lönsamhet och möjlighet att fungera i en marknadsekonomi.

Det är dessutom fullt möjligt att bygga ut indexet och lägga till ytterligare värderingsfaktorer som påverkar jämställdhetsgraden:

  • Jämställdhetsplan
  • Yrken
  • Ledning
  • Chefsskap
  • Ohälsa
  • Föräldraskap
  • Trygghet

För beräkning av en offentlig myndighets jämställdhetsindex så beräknas detta på samma sätt, men med skillnaden av att lönsamhetsunderlaget ersätts med inversen av lönsamhetsunderlaget. Detta eftersom principen för en myndighet är att inte vara vinstgivande utan i stället spara pengar.

Pröva själv jämställdhetsindexet som kan beräknas och användas direkt i denna excellfil... >>>.
........................................................................................................................

Beskrivning av index enligt Gi-metoden.

Parametrar:

Lönsamhet = Inkomster - utgifter
Inkomster = Försäljning/(antQ/(antQ+antM)+antM/(antM+antQ))*(antQ*(1-(sjuktalQ+DeltidQ+ÖvrtidQ))/antQ*antM*(1-(sjuktalM+DeltidM+ÖvrtidM))/antM)
Utgifter = antQ*LönQ+antM*LönM

Lönsamhet = Försäljning/(antQ/(antQ+antM)+antM/(antM+antQ))*(antQ*(1-(sjuktalQ+DeltidQ+ÖvrtidQ))/antQ*antM*(1-(sjuktalM+DeltidM+ÖvrtidM))/antM)-(antQ*LönQ+antM*LönM)

Försäljning = Antal kronor. Antag 1000 kr
Antal Q = Antal kvinnnliga arbetstagare
Antal M = Antal manliga arbetstagare
Lön Q = Månadslön totalt för kvinnliga arbetstagare
Lön M = Månadslön totalt för manliga arbetstagare
Sjuktal =Andel sjuka dagar per år
Övrig ledighet =Andel lediga dagar per år
Deltid =Andel ledig av arbetstid

Nedanstående exempel visar hur ett företags jämställdhetsindex kan beräknas.
............................................................................................................................................................

Excempel: 
Parametrar för beräkning av ett privat företags jämställdhetsindex


1) Beräkning av Företaget X verkliga lönsamhetsunderlag ger
Försäljning =1 kr
Antal Q= Antal kvinnnliga arbetstagare = 50
Antal M= Antal manliga arbetstagare = 50
Lön Q= Månadslön totalt för kvinnliga arbetstagare = 1 000 kr
Lön M= Månadslön totalt för manliga arbetstagare= 1 000 kr
SjuktalQ= 20/220 = 9,09%
SjuktalM= 5/220 = 2,27%
DeltidQ= 30%
DeltidM= 1%
Övrig ledighetQ= 5/220 = 2,27%
Övrig ledighetM= 1/220 = 0,45%
Lönsamhet= Försäljning/(antQ/(antQ+antM)+antM/(antM+antQ))*(antQ*(1-(sjuktalQ+DeltidQ+ÖvrtidQ))/antQ*antM*(1-(sjuktalM+DeltidM+ÖvrtidM))/antM)-(antQ*LönQ+antM*LönM) = 112 kr


2) Beräkning av lönsamhetsunderlag med idealförhållandet 50/50 ger
Försäljning =1 kr
Antal Q= Antal kvinnnliga arbetstagare = 50
Antal M= Antal manliga arbetstagare = 50
Lön Q= Månadslön totalt för kvinnliga arbetstagare = 1 000 kr
Lön M= Månadslön totalt för manliga arbetstagare= 1 000 kr
SjuktalQ= 0/220
SjuktalM= 0/220
DeltidQ= 0%
DeltidM= 0%
Övrig ledighetQ= 0/220
Övrig ledighetM= 0/220
Lönsamhet= Försäljning/(antQ/(antQ+antM)+antM/(antM+antQ))*(antQ*(1-(sjuktalQ+DeltidQ+ÖvrtidQ))/antQ*antM*(1-(sjuktalM+DeltidM+ÖvrtidM))/antM)-(antQ*LönQ+antM*LönM) = 400 kr


3) Indexberäkning
L1 = Lönsamhetsunderlag = 112 kr
L2= Lönsamhetsunderlag (50/50) = 400 kr
Index= L1/L2 = 0,28 = 28%


4) Beräkning av jämställdhetsgrad
=OM(index>1;1;(OM(index>0;index;0)))= 28%Uppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se