Anka

Projektnamn: Anka.

Ledmotiv: Vi har ansvar inte bara för vad vi gör, utan även för vad vi underlåter att göra. R.Whately.

Bakgrund och syfte: Barnfamiljer utsattes i Sverige under lång tid av trakasserier från två kvinnliga stalkers. Det framkom då att det saknades teoretiska modeller för riskbedömning av kvinnors framtida våld. Det finns därför ett behov av att snabbt och effektivt kunna analysera indata för att kunna göra lämpliga bedömningar av risker och hur sådant våld kan behandlas. Den tidigare SARA-modellen har visat sig vara otillräcklig och saknar de viktigaste frågor som bör ingå i en riskanalys. De saknade frågorna handlar om lögner, vårdnadsfrågor och otrohet. Se bakgrundsinformation, >>>

Socialkontor, polis och kvinnojourer har även ett behov av att få verktyg för att kunna analysera kvinnors våld i parrelationer och därmed kunna föreslå lämpliga åtgärder.

Projektmål: Att på Yakida publicera och gratis tillhandahålla ett för användaren gratis genusverktyg för analys och utvärdering av kvinnors framtida våld. Verktyget ska vara utformat i Excell. Verktyget ska kunna vara möjligt att använda för såväl svenska som utländska användare och ha mycket hög användarvänlighet. Verktyget ska kunna användas av såväl privatpersoner, företag och myndigheter.
Modellen skall vara genusanpassad och ta hänsyn till bägge könen bland annat genom vetskapen om att kvinnor ljuger oftare än män.
Modellen ska därför även innehålla möjligheten att analysera utifrån vårdnadsfrågor och relationer mellan kvinnor och män.

Styr och referensgrupp: Enligt projektplanen.

Projektkostnad och resurser: Enligt projektplanen.

Tidplan: Enligt projektplanen.

Modelldesign: Modellen ska helst ha ett grafiskt gränssnitt som tydligt beskriver risken av återkommande våld hos kvinnan och även ge förslag på behandlingsåtgärder. Det grafiska gränssnittet ska var skiljt från analys- och beräkningsdelen


Indata: Modellen bygger på en vidareutveckling och kombination av den kända SARA-modellen och Bratts Tratt.


Modellförslag: Se här excellmodellen Ankan >>>
Bilden nedan visar resultatet efter en analys av en kvinnlig bloggare. Resultatet är att man kan förvänta sig att bloggaren skall bedömas som farlig och sannolikt kommer använda våld.

Uppdaterad 2011-06-08


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se