PAS och MAS vid umgängessabotage

Projektnamn: PAS - ett verktyg till SOU 2022:71.

Ledmotiv: Umgängessabotage och PAS är inte bra..

Inledning: Sveriges riksdag har år 2019 och 2022 fått förslag om hur Föräldraalienation - Parental Alienations (PA), ska hanteras. PA är samlingsnamnet för ett umgängessabotage mellan barn och en förälder. Det saknas dock vetenskapliga modeller som kan analysera PA.
Regeringen beslutade också 16 september 2021 att utreda och se över reglerna för barn i utsatta situationer. Utredningen har namnet "Tryggare hem för barn", SOU 2022:71

I en debattartikel i tidningen Dagens juridik 2023-05-04 skriver författarna att det nu finns omfattande litteratur om föräldralienation och att problemet finns dokumenterat i rättsprocesser sedan 1800-talet. De skriver att det handlar om föräldrar med hat och hämndbegär som tänker och agerar som kriminella och att de är experter på att ljuga, manipulera och skylla ifrån sig. Många gånger har de flera personlighetstörningar.
Författarna kom fram till att PA-drabbade barn ska betraktas som medicinska akutfall där den alienerande föräldern med hög sannolikhet kan förstöra mycket av sitt barns framtid. Det är alltså mycket viktigt att det finns modeller som kan åskådliggöra PA situationer..

I samband med brottsmålet B-7264-15 i Stockholms tingsrätt presenterades bevisningen som används som indata i denna modell.
Stockholms tingsrätts har också i mål PMFT 7275-20 dom s25 konstaterat att jag med Monica Antonssons egna offentliga uttalanden har lyckats visa att PAS-teorin i ett umgängessabotage existerar. Denna modell är därför, vad jag vet, första gången som PAS/MAS kan demonstreras i ord och bild och som visar att Professor Richard Gardners teorier är korrekta.

Boken "Umgängessabotage" kan sparas ner graits här genom att klicka på boken, eller HÄR
Bok Umgängessabotage
PA är handlingar som ger umgängessabotaget

PAS är barnets sjukdomstillstånd på grund av umgängessabotaget

MAS är mammans sjukdomstillstånd som medför att hon utför handlingar som ger umgängessabotaget.

Lögnen är oftast det verktyg som används för att genomföra umgängessabotaget. Lögnen är en härsskarteknik som definierats av Yakida.Bakgrund:
Journalisten, mångmiljonären och "superbloggaren" Monica Antonsson med över 85 identifierade bloggar, är en tydlig och offentlig motståndare till professor Richard Gardners PAS-teorier om umgängessabotage som hon beskrev som en pedofilförhärligande lära. Till och med förra Justitekanslern Göran Lambertz blev kallad "
utsatta barns fiende nummer ett".

I juli 2011 skrev och berättade hon att alla män borde ha utegångsförbud efter kl 17:00 och i juli år 2014 uppmanade hon sina kvinnliga läsare att aldrig låta en pappa skriva på faderskapet och att strunta i myndigheterna.

Monica Antonsson startade, vad som är känt, trenden med "Förnedringsbloggar" som nu på senare uppmärksammats med förnedringsvåldet bland gängkriminella. Monica Antonsson startade även så kallade anonyma "Kluckida"-bloggar vars syfte är att skada människor om de inte lyder henne. Även barn drabbades av trakasserierna i dessa bloggar.

År 2014 drabbades hela den f.d nätgruppen FRIS (Föräldrar i Sverige) av en "Kluckida"-blogg.
Monica Antonsson år 2022 Redan i mars 2011 hade Monica Antonsson börjat förtala och trakassera den tidigare nätgruppen FRIS, som till stor del bestod av pappor i vårdnadstvister som kämpade mot umgängessabotage. Medlemmarna i FRIS beskylldes av Monica med falska rykten som att de var kriminella och pedofiler.

Hon skrev i sin blogg "Av ett urval på 50 medlemmar var över hälften dömda för kvinnomisshandel, övergrepp på barn och grovt olaga hot". Hon till och med startade en särskild blogg om FRIS-gruppen och tillverkade en falsk pedofllista, som visade sig vara en medlemsförteckning av FRIS medlemmar och påstod att det var en lista med barnporrsköpare. Listan som hon spred på Internet kunde senare avslöjas som falsk och att Monica Antonsson ljög. Listan hade hon tillverkat själv i syfte att utöva utpressning. Till domstolen kallar hon listan nu för "ett skämt".
Bloggaren Monica Antonsson
På Internet kallar hon sig anonymt för Tomtefis och Lotta33potta
I Monicas blogg diskuterades också uppgiften om pappans frånvaro och om att pappan, enligt säker källa, skulle berättat att barnen trodde att deras pappa var död.
Att barnen tror att deras pappa är död, måste enligt min mening, vara det värsta umgängessabotage man kan föreställa sig. Bakom ett sådan uttalande finns så mycket annat som berör alla inblandade på ett särskilt utstuderat sätt.
Oavsett om Monica hade sagt, eller inte sagt, till barnen att pappan var död, så är undanhållandet av den sanna situationen redan en del av Richards Gardners kriterium som uppfylls. Nämligen kriterierna 4 + 5 + 6 + 8. Det viktiga och avgörande är att Monica Antonsson har uppget att hennes barn har tagit skada.
Problemet som FRIS medlemmarna mötte i sina vårdnadstvister var bland annat umgängessabotage och man hänvisade också ofta till professor Richard Gardners PAS-teorier. De som läste och studerade journalisten Monica Antonsson blogg började istället ana att Monica Antonsson sannolikt själv kunde ha bedrivit umgängessabotage mot sina egna barn.
Kunde det vara så att den journalist som kritiserade FRIS och PAS-teorin egentligen var en umgängessaboterande mamma enligt PAS-teorin?

År 2023 prövade jag om AI (Artificiell Inteligence) kunde skapa en modell för utvärdering av umgängessabotage utifrån Monica Antonssons offentliga uttalanden. Det gick inte. AI klarade inte det så då byggde jag en egen matematisk modell.

AIGpt


Syfte: Yakida skall bidra till SOU 2022:71. Barn utsättes i Sverige för umgängessabotage, så kallat PA och barnet drabbas många gånger av PAS, Pariental allienation Syndrome. Det saknas teoretiska modeller för riskbedömning och analys av PAS vid umgängessabotage och det finns därför ett behov av att snabbt och effektivt kunna analysera indata för att kunna göra lämpliga subjektiva bedömningar av risker och hur sådant sjukdomstilsstånd kan behandlas.
Socialkontor, polis och kvinnojourer har även ett behov av att få verktyg för att kunna analysera mammors delaktighet vid umgängessabotage, vilket här kallas för MAS, Mother Alienation Syndrome och därmed kunna föreslå lämpliga åtgärder.


Projektmål: Att bidra till yttrandena i SOU 2022:71 genom att på Yakida publicera och gratis tillhandahålla ett för användaren gratis PAS- och MAS-verktyg för analys och utvärdering av barn och mammor i samband med umgängessabotage enligt PAS-teorin. Verktyget ska vara utformat i Excell. Verktyget ska kunna vara möjligt att använda för såväl svenska som utländska användare och ha mycket hög användarvänlighet. Verktyget ska kunna användas av såväl privatpersoner, företag och myndigheter.
Modellen skall vara genusanpassad och ta hänsyn till bägge könenn förutsättningar.
Modellen ska därför även innehålla möjligheten att analysera utifrån vårdnadsfrågor och relationer mellan kvinnor och män.

Eftersom modellen bygger på indata utifrån Monica Antonsson och hennes sons uttalanden kan inte PAS-modellen bli en exakt metod, men metoden ska kunna ge en subjektiv tolkning av indata. Det innebär att resultatet kan bli olika utifrån olika granskares olika tolkningar. Eftersom det räcker med att alla åtta kriterion uppfylls en gång räcker det för att uppfylla Gardners teori om att det kan vara ett tecken på att ett PAS-tillstånd kan ha uppnåtts.Desto fler uttalanden som används som indata ökar övertygelsen.

Verktyget ska analysera parametrar utifrån professor Richard Gardners teorier och använda hans kriterium för fastställande av PAS.
1 -Barnet kritiserar ständigt och orättvist den alienerade föräldern ("förnedringskampanj").
2 -Barnet har inga starka bevis, specifika exempel eller motiveringar för kritiken - eller har bara falskt resonemang.
3 -Barnets känslor för den alienerade föräldern är inte blandade – de är alla negativa, inga positiva egenskaper finns ("brist på ambivalens").
4 -Barnet hävdar att all kritik är det deras egna slutsatser baserade på deras eget oberoende tänkande (i verkligheten har den alienerande föräldern "programmerat" barnet med dessa idéer)
5 -Barnet har orubbligt lojalitet och stöd för alienatorn vid varje konflikt
6 -Barnet känner sig inte skyldigt över att ha hatat, trakasserat eller plågat den alienerade föräldern.
7 -Barnet använder termer och fraser som verkar lånade från vuxnas språk när det hänvisar till situationer som aldrig hände eller hände före barnets minne.
8 -Barnets känslor av hat mot den avvisade föräldern utvidgas till att omfatta andra familjemedlemmar som är relaterade till den föräldern (till exempel farföräldrar eller kusiner på den sidan av familjen).

Styr och referensgrupp: Enligt projektplanen.

Projektkostnad och resurser: Enligt projektplanen.

Tidplan: Enligt tidplanen för SOU 2022:71.

Modelldesign: Modellen ska utgå från professor Richard Gardners åtta (8) kriterium för faställande av umgängessabotage ( PA). Modellen ska helst ha ett grafiskt gränssnitt som tydligt också beskriver om barnet lider av PAS- och om mamman lider av ett MAS tillstånd. Det grafiska gränssnittet ska var skiljt från analys- och beräkningsdelen
Modellen har John Johansson, Yakida.se upphovsrätten till.

Indata: Modellen bygger endast på vad journalisten och författaren Monica Antonsson under åren 2009-2022 själv har redovisat i sina bloggar och till domstolar om hennes familj. Namn på ej offentliga personer har anonymiserats. Observera att uppgiften om pappans frånvaro och att barnen ska ha trott att pappan var död, inte ingår i utvärderingen eftersom det endast är pappans uppgift. Min uppfattning är ändå att modellen visar på att både PAS och MAS är fullt utvecklade tillstånd i dessa exempel.


Modellförslag: Se här excellmodeller nedan. Klicka på bilderna.

Modellerna till vänster visa tomma modeller där du kan fylla i indata. I excell-format.
MAS modell
PAS modell
Modellerna till vänster innehåller offentliga uppgifter som journalisten Monica Antonsson publicerat i sina bloggar. I excell-format.
PAS modell MAS modell
Modellerna till vänster innehåller offentliga uppgifter som journalisten Monica Antonsson publicerat i sina bloggar. I PDF-format.
PAS modell MAS modellKällor:

http://richardagardner.com/ar22

https://insiktochfrihet.wordpress.com/2020/10/23/parental-alienation/

https://parentalalienationpas.com/2015/05/16/the-parental-alienation-syndrome-an-analysis-of-16-selected-cases/

https://www.psykologiguiden.se/fragor-och-svar/svarsbanken/?ID=1318&Q=N%C3%A4r+ett+barn+inte+vill+tr%C3%A4ffa+den+ena+f%C3%B6r%C3%A4ldern

https://www.limhamnsjuristen.se/familjeratt/pa-parental-alienation-eller-foraldraalienation-hur-paverkar-det-barnet/

https://vardnad.se/2021/10/foraldraalienation/

Motion 2019/20:1063 och 2022/23:2250 av Runar Filper (SD)

SVT Nyheter, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/allt-fl er-brakar-om-barnen

Richard A. Gardner (mars 1998). Föräldraalienationssyndromet: en guide för psykisk hälsa och jurister
ISBN 978-0-933812-42-0

https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-omfattande-litteratur-om-foraldraalienation/

Monica Antonssons olika bloggar

Datainspektionen i ärende 701-2001 om allmänt intresse i journalistiskt arbete

Justitiekanslern i ärende 3820-04-31
Uppdaterad 2023-09-26


Redaktör och ansvarig utgivare:
John Johansson
yakida@telia.com

www.yakida.se